Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de nieuwe raadsels opgeven, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 485 tot en met 492. Hier volgen ze:

OPGAVE 485

Jongeren: 1. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan. {Nain, Simson, Laban, rendier, Titus, ons, agent, dag, Anna, toe). 2. Eliëzer. (Elimelech, Lazarus, Issaschar, Eskol, Zebulon, Ezra, Ruben). 3. In zes benauwdheden zal Hij u verlossen.

Ouderen: 1. En zij sperren hunnen mond vsdjd open tegen mij. (Petrus, weedom, ijzer, mijn en dijn, negenoog). 2. Ruth + Boaz. 3. De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten.

OPGAVE 486

Jongeren: 1. Abiram. (Absalom, Beor, Izak, Rachel, Aaron, Moria). 2. Toen nam Gideon tien mannen uit zijn knechten. (Noach, Ezau, dijken, 3 x tin, mennen, gemeen, ton). 3. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Ouderen: 1. Want de armen hebt gij altijd met u. 2. En de volkeren, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. (Ezechiël, Kain, vier, zeer. Goliath, Nun, Waal, Londen, leder, vsmd., dl, n). 3. Nahum - j- Jona.

OPGAVE 487

Jongeren: 1. En het volk nam de teei*kost in hunne hand en hunne bazuinen. (Vasti, Nehemia, Zebulon, Ur, Athene, honden, ketenen, Nun, hand, nek). 2. Aholiab. (Abraham, Harma, Obed, Lamech, Ismaël, Ahasveros, Benjamin). 3. Mijn ziel is geheel bedroefd.

Ouderen: 1. Want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. (Zoar, Nabor, zwaluw, lente, Athaha, zeearend, wrevel, mand, negen, T, 2 X d). 2. Naomi en Ruth. 3. Wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven.

OPGAVE 488

Jongeren: 1. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën. (Nimrod, Achas, Daniël, genade, petra, pronken, twee, peer, hoed, d). 2. Prochorus. (Potifera, Rhode, On, Cefas, Herodes, Onesimus, Rachab, Uzza, Sceva). 3. Die met de Heere twisten, zullen verpletterd worden.

Ouderen: 1. Over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. 2. De Heere heeft gegeven, de Heere •heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd. 3. Peninna + Samaria.

Wij roepen nu eerst een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe neef Joh. Jeltema te Molenend, en laten thans de nieuwe raadsels volgen van:

OPGAVE 493

Jongeren: 1. Zoek uit eDc der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het eerste hoofdstuk der Handelingen. a. • Geen huisknecht kan twee heren dienen. b. Dat de mannen bidden in alle plaatsen. c. Eén van de dienaren, die daarbij stonden. d. Hebt dat bij uzelf voor God. e. En iemand van u tot hen zou zeggen. f. De twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn. g. Ik zag een grote, witte troon. h. Haar kleding is van gouden borduursel. 2. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit 43 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 1 27 17 10 29 was een zoon van Amram en Jochebed. 19 20 21 32 7 2 i s het land, welks koningin zei de: De helft is mij niet aangezegd. 39 24 23 13 was een goudland (Psalm 45). 21 12 40 9 37 18 14 is de naam van een koning, die Jakobus, de broeder van Johannes, liet doden. 36 27 34 16 43 betekent prijzen. 26 28 30 42 3 betekent de maat nemen. 318 23 5411is iemand, met wie men vertrouwehjk omgaat. 15 35 38 betekent por. 41 33 is de afkorting van een titel. 6 22 is de afkorting van nummer. 25 moet geraden worden. 3. Noem de naam van: a. De vierde der Klein-Aziatische gemeenten, aan wie de apostel Johannes schrijven moest. b. De moeder van Samuel. c. De moeder van Johannes de Doper. d. De richter, wiens vrouw Achsa heette. e. Een romeins stadhouder bij wie koning Agrippa op bezoek kwam. f. De zoon van Sara. g. Een purperverkoopster uit Thyatire. h. Een land, waar goed vandaan kwam {Daniel 10). i. Een koning, die in zijn eigen zwaard viel. Welke naam vormen de eerste letters van boven gevraagde namen?

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit Markus bestaat iiit 59 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 43 3 54 7 1 47 26 werd genoemd: een Israëliet, in welke geen bedrog is. 27 44 33 20 37 heeft Salomo tot koning gezalfd. 57 5 32 41 is de naam van de dochter van Jakob en Lea. 46 28 4 21 11 is de naam van een profetes ten tijde van koning Josia. 19 22 30 35 45 56 is de naam van een verraderlijke vrouw^ uit het Oude Testament. Zijn schenkelen van 14 13 16 34, zijn voeten eensdeels van 14 13 16 34. Hij heeft mij uit modderig 6 29 24 25 opgehaald. Met de 18 42 51 48 8 39 des velds zal uw verbond zijn. Gij zult niet 53 12 31 23 58 49. Uit dat Koninkrijk zullen 52 15 38 36 koningen opstaan. En ik zal al uw 9 50 59 wegnemen (Jesaja vóór het vijfde hoofdstuk). 2 55 afkorting van een Ned. provincie. 10 40 17 een middel ter verdelging van insecten (afkorting). 2. Maak uit

LAMAHINDENA

twee namen, voorkomend in het Oude Testament. De ene naam is van een profeet, de andere van een hoveling. 3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Markus na hoofdstuk 13. a. Gij zult de Heere uw God Liefhebben met geheel uw hart. b. Van nu af doe ik u nieuwe dingen horen. c. Van hen werden gezien verdeelde tongen, als van vuur. d. Wat zullen wij dan doen? e. En dat zij u op de handen nemen zullen. f. Terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Er volgt nu nog een stukje van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA VI.

Beza's verblijf in Tubingen bij zijn vroegere leermeester Wolmar duurde niet lang. Er kwam namelijk een plaats open te Lausanne in Zwitserland om aldaar les te geven in de Griekse taal. Zodra Calvijn dit vernam en hij er kennis van kreeg, dat men Beza gaarne voor de vervulling van deze functie wenste te hebben, deed hij alle moeite om Beza te bewegen aan het hem inmiddels gedane aanzoek gehoor te geven. Beza wilde er aanvankelijk niet van weten om de hem aangeboden hoogleraarsplaats aan te nemen, daar hij er voor beducht was met de Duitse predikers en de raad van Bern in conflict te komen. Hij liet zich tenslotte echter door Calvijn overreden en zo vestigde hij zich in Lausanne, waar hij zich met ijver op het Hebreeuws toelegde en voorlezingen gaf over het Nieuwe

Testament en andere geschriften, terwij hij ook les gaf in de Griekse taal. •p» Lausanne vertoefde hij van 1549 tot 1558, dit wil zeggen, dat daar zijn woonplaats was, want Beza maakte in die tijd verscheidene reizen ter bevordering van de zaak der Reformatie.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken