Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Met de hieronder voorkomende nieuwe opgave van raadsels is het weer zo ver, dat de oplossingen van vier opgaven bij Oom Koos kunnen ingezonden vrorden. Dit is dus een goede gelegenheid voor hen, die willen gaan meedoen, om de oplossingen in te sturen. Er zijn er nog heel wat, die dit zouden kunnen doen. Telkens weer blijkt het uit brieven, dat er zijn, die de raadsels wel geregeld oplossen, maar de oplossingen niet inzenden. We zouden deailken hierbij willen opwekken om ook eens te gaan meedoen met het inzenden en te trachten daarmede een mooi leesboek te verkrijgen. Zijn er, die daarmede ibeginnen willen, dan wordt hun verzocht om aan de voorzijde van de enveloppe het woord NIEUW te schrijven, terwijl men et voorts aan denken moet, onder de oplossingen voornaam, achternaam en volledig adres te plaatsen. Thans gaan "we over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 496

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het tweede boek Samuel bestaat uit één en vijftig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 7 14 8 42 12 6 16 7 is de plaats waar Jakob de engelen Gods ontmoette. 15 9 18 24 16 is de naam van een Perzische koningin, die in ongenade geraakte. 37 21 44 is de naam van Saul's grootvader van vaders zijde. 13 3 7 47 18 is de naam van een mede-arbeider van Paulus, die hem echter verliet, daar hij de wereld weer was ingegaan. 32 41 27 17 was de zoon van Boaz en Ruth. 19 43 16 40 vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden. 4 11 5 is gelijk aan 28 36 10 is de naam van de vader van Mozes' opvolger. 34 50 30 35 39 48 was de moeder van Jozef. 22 25 51 47 29 is een andere naam van de apostel Simon, zoon van Jonas. Met een doodsteek in mijn beenderen 23 22 38 3 20 mij mijne wederpartijders. Doch hij (Saul) was als 45 33 2 49 (1 Sam.). 26 46 is gelijk aan 7 31 is de afkorting van een Nederlandse provincie. 1 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de zoon en opvolger van koning Manasse. b. een ztister van Laban. c. de vader van koning Ahazia. d. één der mannen, die aangesteld werd tot het maken van de tabernakel en zijn toebehoren. e. de zoon van Pinehas, welke naam verband hield met het wegvoeren van de ark. f. de vader van Machlon en Chiljon. g. de moeder van Jakob. h. een Filistijnse stad waar de ark Gods geweest is (1 Sam.). i. de plaats in Galilea, waar de Heere Jezus tot zijn dertigste jaar verbleef. Welke volksnaam uit Handelingen 2 vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen? 3. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen van een tekst uit het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen.

a. En Ik zal het land woest maken. b. Wat is het hout des \vijnstoks meer dan alle hout? c. En Ik zal die zielen losmaken. d. Als die wand zal gevallen zijn. e. Zij zullen in de vergadering Mijns volks niet zijn. f. En de bewoonde steden zvdlen woest worden. g. Voorts zijn dit de laatste woorden Davids. h. Want ik werk een werk in uw dagen.

Ouderen:

1. Maak uit ISRAELPENHAZEA twee namen van vader en zoon uit het geslacht van Aaron (Richteren). 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit één der Psalmen tussen de hoofdstukken 100 en 106. a. En Hij sloeg al het eerstgeborene in Egypte. b. Het overige nu maakt hij tot een god. c. Looft de Heere, al Zijn heirscharen. d. De vier engelen zijn ontbonden geworden. e. Beproeft de geesten of zij uit God zijn.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Han. delingen bestaat uit vijf en veertig letters. Welk tekstgededte wordt bedoeld als het volgende gegeven geven is? Immers zal een 9 26 7 38 bij U ontfermd worden. 33 1 6 36 17 18 was een profetenknecht, die met melaatsheid geslagen werd. 12 43 11 40 was een vallei in het landschap van Babel, waar afgoderij gepleegd werd. 13 42 4 was de grootmoeder van Enos. Als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der 21 19 24 29 27, der psalteren. Die uw 37 22 3 10 5 verlost van het verderf. Zij zullen vet en 15 45 31 34 8 zijn. Want ik zou niet 28 44 23 39 16 2 iets zeggen, hetwelk Christus door mij niet gewrocht heeft. Er was een zeer lang man, die zes 30 25 14 7 32 had. 20 35 41 zijn drie gelijke letters (raden).

De oplossingen van de raadsels der opgaven 489 tot en met 492 kunnen ingezonden worden aan het adres van Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Nu volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA IX.

De vorige maal hebben we verhaald, dat Beza tijdens zijn verblijf te Lausanne, waar hij hoogleraar was aan de hogeschool om onderwijs te geven in de Griekse taal, een groot aantal Psalmen op rijm gebracht heeft. Calvijn was daarmede ten zeerste ingenomen. Hij wachtte zelfs niet eens tot Beza met zijn taak geheel gereed was, maar liet telkens een gedeelte onder zijn handen weghalen. Na ongeveer twee jaar was Beza's arbeid voltooid, zodat de kerk in Frankrijk nu over een complete Psalmbundel beschikte.

Ter inleiding maakte Beza een heel gedicht, waarvan het eerste gedeelte reeds de vorige keer gegeven werd en waarvan de laatste zin aldus luidde: „O, gij kudde van Christus, in deze geweldige stormen wijd en zijd verstrooid, doch met één Geest en met gelijke moed vervuld, laat ons ten spijt van alle moeite onze grote Heere en God lofzingen. Hem, Die ons allen heeft geteld en zonder Wiens wü geen haar ons valt van het hoofd".

Beza gaat dan als volgt voort; „Gij, die daar in ketenen geklonken in de donkere kerker versmacht terwille van de Waarheid, gij, die voor de Heere strijdt tot in de marteldood getrouw, zult gij ia uw ellende verstommen, gebroken worden io uw pijnen? Het lichaam ligt gevangen, dodi de geest is vrij; het lijf gaat in de dood, maar de ziel gaat ten leven in! Welaan dan, zingt deze klaagliederen; laat, o broeders, de stem dezer heilige gebeden uit de vlammen op rijzen, ter getuigenis uwer overwinning over de wereld, ter bevestiging van uw oprechtheid voor God en Zijn engelen! Naar mijn beste vermogen wü ik mijn God loven en prijzen. Menige ruwe bergtop zal getuige zijn van mijn heilige ijver; en wijd rondom in de velden zullen uw schuimende oevers, o meer van Léman, de lof des Almachtigen verkondigen; ja, tot in de wolken zelfs, op der Alpen hoogste hoorn, zal de Naam des Almachtigen weerklinken!"

De Psalmberijming van Beza is voor de kerk dier dagen van zeer grote betekenis geweest. Velen van Gods kinderen hebben er in de dagen van vervolging onder de zegen des Heeren grote troost uit verkregen en op moordschavot en brandstapel de door Beza berijmde Psalmen aangeheven om God groot te maken.

Toen de Psalmen in verzen overgebracht waren, moesten er eerst melodieën voor gemaakt worden om ze te kunnen zingen. Dit werk is verricht door twee personen, namelijk W. Franc en Claude Goudimel. De door hen vervaardigde wijzen zijn door Petrus Dathenus voor zijn Psalmberijming overgenomen. Opmerkelijk is het, dat de Psalmen van Beza niet alleen grote aftrek hadden bij de aanhangers der Lutherse leer, maar zelfs ook bij de rooms-katholieken, zodat de Franse regering geen bezwaar had aan de boekdrukker Vincent te Lyon toestemming voor de uitgave té geven voor de tijd van tien jaar. Zij werden menigmaal herdrukt en dat op verscheidene plaatsen. Aan het gebruik door rooms-katholieken werd echter een einde gemaakt, toen later aan de Psalmbimdel nog enkele geschriften en de Catechismus toegevoegd werden. Sedertdien werd het meer uitsluitend het kerkboek der gereformeerden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken