Bekijk het origineel

De dag dier stemming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De dag dier stemming

5 minuten leestijd

Vrijdag 7 Juni werd er over de voorstellen der regering en onderscheidene amendementen gestemd. De belangstelling op de tribunes was die dag al belangrijk minder dan de vorige dagen. Daar bestond ook alle reden voor. Het stond immers na afloop der debatten al vast, dat er een grote meerderheid voor de huurontwerpen zou zijn. N'a de duplieken van de ministers kon al vrij SDoedig de artikelsgewijze behandeling van de huurwetten beginnen; eerst voor zover betreft de huurwet. Daarop waren twee belangrijke amendementen ingediend. Het eerste was het bekende amendement van Mr. Beernink (C.H.), die zelf vanwege ziekte het gehele debat niet heeft kunnen bijwonen. Het hield in, dat de huren slechts met 12y2 in plaats van met 25 percent verhoogd zouden worden, waarbij de blokkering van de halve huurverhoging zou vervallen. Minister Witte verklaarde nogmaals, dat er geen bruikbare oplossing van het huurprobleem zou plaats vinden, indien het percentage voor 25 percent niet zou aanvaard worden en de blokkering van de helft daarvan niet plaats greep. Zonder dat, zo oordeelde hij, zou er geen gezonde woningpolitiek kunnen worden gevoerd, weshalve hij namens de regering het amendement voor onaanvaardbaar verklaarde.

Het amendement werd verworpen met 97 tegen 46 stemmen. Vóór stemden de V.V.D., de S.G.P., de C.P.N, en de C.H.U. (met uitzondering van de heren Tilanus en Kikkert en jkvr. Wttewaal v. Stoetwegen, die tegen stemden), de K.V.P.-ers de heren Welter en Duystee, en alle A.R. Kamerleden, waarmede de laatstgenoemden te kennen gaven, dat het kabinet maar moest heengaan en waarmede de opmerking van minister Zijlstra, dat het alleen praktische bezwaren en geen principiële waren, welke de A.'R. Kamerleden hadden, in feite weerlegd werd. Maar nochtans is zowel hij als minister Algera niet afgetreden. Het tweede amendement, dat van de heer Bommer, viel een beter onthaal ten deel, maar het werd ook niet door de regering voor onaanvaardbaar verklaard. Minister Witte bestreed dit amendement wel, waarbij voor bedrijfspanden de huurverhoging op 15 in plaats van op 25 percent wordt gesteld (zonder blokkering). Het werd echter met grote meerderheid door de Kamer (namelijk met 105 tegen 39 stemmen) aanvaard. De tegenstemmers behoorden voor de over­ grote meerderheid tot de K.V.P.-fractie en voorts één lid van de V.V.D.-fractie, te weten Mr. van Leeuwen.

De S.G.P.-fractie bracht haar stem voor het amendement uit, omdat het een verlichting voor de zelfstandigen inhield, niet het minst voor de kleinen onder hen, die ook voor de huurverhoging van hun winkeltje of werkplaats geen compensatie zullen bekomen. Een zekere verbetering bracht ook het amendement van de heer Andriessen (K.V.P.), dat opnieuw de eigenaar de mogelijkheid opent voor verbetering van een woning geblokkeerde gelden te gebruiken, ook indien zij uit huren van andere van zijn woningen afkomstig zijn. Na het voorlopig verslag had de regering een soortgelijke bepaling in het wetsontwerp opgenomen, doch deze was er door haar enkele weken later weder uit teruggenomen. Doordat de regering het amendement overnam, behoefde de Kamer er niet over te stemmen. Ook werd er nog een zekere verbetering aangebracht, dewijl een amendement werd aangenomen, waarbij bepaald werd, dat de geblokkeerde gelden uiter- Ujk 31 December 1970 zullen worden uitbetaald. De minister van Financiën verklaarde tegenover dit amendement niet bepaald sympathiek te staan, doch verklaarde het niet voor onaanvaardbaar, waarop het door de Kamer met alleen de stemmen van de P.v.d.A. en de communisten tegen werd aangenomen. Een amendement, waarin voorgestaan werd om de rente van 3 percent te doen verhogen wanneer het promesse-disconto van de Nederlandse Bank een kwart procent boven de 3 procent zou stijgen, kon de vereiste meerderheid van stem­ men niet bekomen. Het amendement werd met 64 tegen 78 stemmen verworpen. De tegenstemmers waren benevens de socialisten en communisten, de A.R. en enkele C.H. Veel tijd nam de behandeling van zeven amendementen van technische aard van de heer Versteeg cum suis in beslag. Eén er van nam de regering na enige wijziging over; de andere werden niet aanvaard.

Een amendement van Ir. Vondeling (P.v.d.A.), dat het te deblokkeren gedeelte, bestemd om ontstane belastingschuld te delgen, wilde verminderen, werd bij zitten en opslaan verworpen. Vóór stemden alleen de socialisten en de communisten. Het was reeds kwart voor zes geworden voordat de eindbeslissing over het blokkeringsontwerp genomen werd. Het werd met 94 tegen 44 stemmen aanvaard. Tegen stemden de V.V.D., de A.R., de drie Staatkundig Gereformeerden en acht van de elf aanwezige C.H.U. leden (vóór stemden de heren Tilanus en Kikkert en jkvr. Wttewaal van Stoetwegen) en negen K.V.P.-ers, de heren Visch, van Rijckevorsel, Janssen, van der Weyden, Duynstee, Groen, Lucas, de Vreeze en Welter. Voordat tot deze laatste stemming was overgegaan, legde Dr. Lucas namens enigen van zijn politieke vrienden de korte verklaring af, dat zij hun stem aan dit ontwerp niet konden geven, omdat zij daarin onder meer een ongemotiveerde aantasting of beperking van het eigendomsrecht zagen, terwijl de heer Gortzak (C.P.N.) verklaarde, dat zijn fractie na rijpe overweging, nu het amendement Beernink omtrent de halvering van de huurverhoging was vëwörpënTvo blokkeringsontwerp zou stemmen. Mede door deze eindbeslissing werden er tal van onrechtvaardigheden en onbillijkheden, welke diep in het maatschappelijk leven van ons volk ingrijpen, gelegaliseerd, en dit voor een tijdperk van minstens tien jaar en mogelijk voorgoed. De heer Andriessen had gesuggereerd de huurblokkering voor één jaar te doen gelden, doch hij is overstag gegaan. Ook in de toekomst zal bij een eventuele huurverhoging een gedeelte van de verhoogde huuropbrengst geblokkeerd worden. Nu de Tweede Kamer een beslissing genomen heeft, zal wel een spoedige behandeling van de huurwetten in de Eerste Kamer volgen. Het is niet te verwachten, dat de beslissing anders zal zijn dan die, welke in de Tweede Kamer gevallen is. Ook daarin zal het onrecht vrij zeker gelegaliseerd worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

De dag dier stemming

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken