Bekijk het origineel

Het Pinksterwonder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Pinksterwonder

6 minuten leestijd

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, daar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen, als van xmur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2 : 1—4

Het teken geschiedde voorts uit de 'hemel. „Drupt gij hemelen van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid". Zo had Jesaja geprofeteerd en zo is thans geschied. Het Pinksterwonder is het wonder Gods. Hij is de volvoering van het welbehagen Gods op aarde. De gemeenschap tussen God en Zijn uitverkorenen, die verbroken is door de zonde, is ihersteJd. Eerst is het wonder van Gods liefde gewrocht in het geven van de eniggeboren Zoon des Vaders; eerst is de grond gelegd in de voldoening aan het geschonden recht door de dood des Zoons Gods; eerst is het ganse werk tot verwerving der zaligheid volbracht en bekroond met de heerlijHieid, die de Middelaar gegeven is en waarin Zijn volle Goddelijke heerlijkheid eeuwig uitblinkt aan de rechterhand des Vaders in de hemel. En nu, nadat dit werk Gods buiten ons in Christus is gewrocht, werkt de Heere van de hemel het werk in Zijn uitverkoren kerk. De Heilige Geest daalt neder; de hemelen druppen van boven af.

Er is alzo ter zaligheid een werk Gods in Christus, buiten ons ter voldoening van de geschonden deugden Gods, en een werk in de harten, waardoor wij de verworven zahgheid deelachtig worden. Zullen wij Christus en Zijn weldaden deelachtig worden, dan moet een wonoer 'Gods in ons worden verheerlijkt. Een zó groot wonder, dat het in Gods Woord genoemd wordt levendmaken van doden. Dat is het werk des Heiligen Geestes, Die in de harten intrek neemt; Die de gekochten met Christus' bloed trekt uit de tegenwoordige boze wereld en in een staat van verzoening stelt met God. Hij werkt een staatsverwisseling en lijft Christus in. Buiten dit wonder Gods in OM blijven wij met alles wat wij hebben nood. Men moge de bevinding der heiugen onder de naam- van een gezond geroof als ziekelijk bspotten, een ieder heb- 00 wel te bedenken, dat zonder de wonderen des Heiligen Geestes in ons wij voorwerpen van Gods toom blijven en ^at Gods volk door dit wonder de zalig- "oid deelachtig wordt. Ja, het Pinksterwonder is de volle verheerlijking - Gods ™ de Zijnen; het volle welbehagen des Vaders gaat door de hand van Christus gelulckiglijk voort. Hier zijn niet alleen •^0 druppelen des Ouden Verbonds, doch thans heeft God water gegoten op de dorstige en stromen op het droge. God drieënig verheerlijkt Zich in Zijn kerk, en Zijn kerk verheugt zich in Hem. Het Pinksterwonder stelt de harten vrij van schuld en zonde en draagt de vrucht in de blijdschap des geloofs. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. De dag is gekomen, dat de schaduwen vloden. O gelukkig volk, dat door het geloof komen mag tot de heerlijkheid der kinderen Gods. Want toch de vrijheid in Christus is niet een vrijheid om te zondigen, maar een vrijheid der heerlijkheid. De Heilige Geest brandt de zonde uit. Hij is gekomen onder het teken van vuur. Zijn werk is verlichtend en verwarmend en heiligend. Hij verlicht het door de zonde verduisterde verstand, om God in Zijn algenoegzaamheid, zichzelf in zijn vloekwaardigheid, Christus in Zijn dierbaarheid te kennen. Hij verwarmt het koude hart; Hij neemt het stenen hart weg en geeft een vlesen hart in deszelfs plaats. En Hij reinigt van de zonde. Gelijk een vuur de stoppels verteert, alzo verbrandt de Heilige Geest de ongerechtigheid. Hij brandt de zonden uit in Zijn volk. Dat gaat dikwerf door smartelijke wegen, waarin bevestigd wordt, dat vlees en bloed het Koninkrijk der hemelen niet zullen beërven, maar de zielevrucht is Gode verheerlijkend en zalig. Die vuur-branderigen zijn in de dikwerf smartelijke strijd, die al Gods volk, klein en groot, tot de laatste ademsnik te strijden heeft, tot doding van het vlees; zij zijn in de zielbedroevende verbergingen Gods voor de Zijnen, waarvan David uitriep: „Als Gij Uw aangezicht verbergt, word ik verschrikt"; die uitbrandingen zijn in de bange aanvallen des satans, wiens listen 'Gods kinderen niet onbekend zijn; zij zijn m de soms zeer zware verdrukkingen en kastijdingen des Heeren. In al deze wegen brengt de Heilige Geest het volk in het vuur der loutering, „opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan des gouds, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus". Paulus sprak van een sterven alle dagen en zo de Heilige Geest in ons woont, zullen wij, om in de vrijheid des Geestes te wandelen, dagelijks moeten sterven. Het moge Gods volk in de wegen van de hiergenoemde beproevingen sterken, dat alzo de Geest des Heeren leidt, opdat Hij ons reinige van de dode werken om de levende God te dienen. Als een middel om Zich te verheerlijken heeft het God behaagd de verkondiging Zijns Woords te stellen. De verdeelde tongen als van vuur zaten op een iegelijk der vergaderde discipelen. Het waren tongen. De Heihge Geest gaf hun te spreken. Verdeelde tongen, want zij „begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken". En wat op de Pinksterdag begonnen is, zal voortgezet worden tot aan het einde der wereld. In alle talen zullen de werken Gods verkondigd worden. Uit alle talen zal de Heere Zijn volk trekken. O, hoe moest Gods kerk wel ijveren om onder alle volken het Woord des Heeren te brengen en de heidenen de grote werken Gods te verkondigen. Wat zijn wij toch slap en traag in betrekking de dure roeping, die in deze op Gods kerk ligt. Op de Pinksterdag is alzo het oordeel ir.-: spraakverwarring hersteld. Bij Babels torenbouw werden de spraken ver­ ward; maar hier spreken de apostelen ward; maar hier spreken de discipelen in vele talen dergenen, die te Jeruzalem uit alle oorden der wereld vergaderd zijn. Gods Woord zal in de mond van 's Heeren dienaren een brandend vuur zijn, tot vertering van alle banden, waarmede de uitverkorenen gebonden zijn. Uit de kaken der hel zullen zij worden opgehaald; uit wereld en zonden zullen zij worden getrokken door de prediking van het Woord, dat in de bediening des Geestes schei-psnijdender is dan enig tweesnijdend zwaard, dat doorgaat tot der verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. Och, of de vrucht van het Pinksterfeest in vele harten moge gegeven worden. Het Woord Gods worde ons een kracht Gods ter zaligheid, opdat het ons niet zij een reuk des doods ten dode. En de Heere bereide Zijn voDc een Pinksteren van hun vrijmaking in Christus door de Heihge Geest, opdat het staan moge in de vrijheid, waarmede Christus het heeft vrijgemaakt, en niet weder met het juk der dienstbaarheid bevangen worde.

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

Het Pinksterwonder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken