Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

11 minuten leestijd

De ouden hebben geschreven, dat er tussen de woorden en de daden der mensen een groot verschil is, maar tussen die van God nimmer.

Dit is voor degenen, die God vrezen, •wel een groot voorrecht, een onuitsprekelijk heerlijke zaak, dat er tussen Gods woorden en daden geen verschil bestaat, Hij geen God van ja en neen is, ja met woorden en neen met de daden, zoals het onder de mensen zo menigwerf voorkomt. Neen, Hij is de Onveranderlijke, en daarom worden die Hem vrezen niet verteerd. Hij is altijd en overal Dezelfde, op Wie men vast staat kan maken. Zoals Hij spreekt, zo doet Hij. Wat Hij belooft, komt Hij na. In Zijn daden valt er nooit een tittel of jota van Zijn woorden ter aarde. Hij is de Getrouwe, Die immer en onder alle omstandigheden een Waarmaker van Zijn Woord is; de Almachtige, Wiens daden niemand kan keren. Zijn arm kan niemand verkorten en Zijn macht ook niemand in- of beperken. Het bedrog, dat er zo veelvuldig onder de mensen is, wordt bij Hem niet gevonden. Nooit is onder de millioenen en nog eens millioenen mensen één met Hem bedrogen uitgekomen. Hij is de God der waarheid. Die vraagt naar waarheid in het binnenste, en slechts een gebed in geest en waarheid is Hem welgevalhg. Hij is Degene, Die wat Hij spreekt ook bestendig maakt, en Die wat Hij belooft, op Zijn dag en tijd ook volvoert.

Hoe gans anders is het met de woorden der mensen echter gesteld! Hoe weinig kan men daar gedurig staat op maken! Hoe vaak wordt er door mensen juist het tegenovergestelde gedaan dan wat er door hen gezegd is! En ook worden er niet weinig keren woorden gesproken, waarmede men verbergt hetgeen men ten uitvoer wil brengen. Zulke woorden heeft ook koning David beluisterd, in valsheid gesproken woorden, hetgeen hem deed zeggen: „hun tongen zijn boter, maar in het binnenste van hen zijn zwaarden". Welke schoonklinkende woorden worden er al gesproken, welk een grote genegenheid en vriendschap, ja zelfs liefde wordt er al huichelachtig voorgewend met de tong, terwijl het hart inwendig brandt van haat en vijandschap! Hoe was dat ook het geval met de viervorst Herodes, als hij tot de viajzen uit het Oosten zeide, hen naar Bethlehem zendende: „Reist henen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en datzelve aanbidde"; terwijl hij er in zijn hart reeds op zon om dat te vermoorden.

Voorwaar, gedurig kan men het waarnemen, dat er bij de mensen een groot verschil tussen woorden en daden, tussen zeggen en doen bestaat. Welk een groot verschil bestond en bestaat in de politiek van de Russische machthebbers tussen woorden en daden. Het uitvoerige communiqué, dat Chroestsjef en de zijnen na de uitstoting van Molotof, Malenkof, Kaganovits en Sjepilof hebben uitgegeven, heeft daarover een tip opgelicht. Tot dusver werden door de Russische autoriteiten de Westelijke mogendheden als de oorlogsophitsers, die geen vrede wilden, maar de oorlog om hun imperialistische doeleinden te bereiken, voorgesteld. Door het commtiniqué is deze aangelegenheid echter wel in een geheel ander en juist licht gesteld. Daarin wordt ver­ klaard, dat Molotof en zijn aanhang de ophitsers tot de oorlog zijn, die met alle nadruk tegenover Chroestsjef bepleitten, dat de schroeven tegenover het Westen behoorden aangedraaid te worden, en dat dezen het hard hadden tegengewerkt, dat er een betere verstandhouding tussen het Oosten en het Westen zou komen en de spanning tussen de volken zou afnemen.

In genoemd communiqué zijn meer zaken aan het licht gekomen, die ons er een bewijs van leveren, dat de woorden van de Russische autoriteiten bij lange na niet altijd met de daden geklopt hebben. De schone schijn, welke deze autoriteiten naar buiten, vooral tegenover de arbeiders, van de toestand in Rusland hebben gegeven, wordt in dit communiqué geheel weersproken. Daaruit blijkt toch, dat er onder het Russische volk een grote ontevredenheid heerst over de huidige toestand, onder meer over de grote bemoeienissen van de bureaucratie en ambtenarij en over nog al zo vele andere zaken. Daarvan heeft Chroestsjef handig gebruik weten te maken. Stellig heeft hij de boeren op zijn hand en voor zich gewonnen, als hij heeft weten te bewerken, dat zij de produkten, weUce zij op hun eigen grond verbouwen, niet meer aan de staat behoeven af te leveren, waarbij hij dan meteen een rake klap aan Molotof en de zijnen gaf, als hij zeide, dat dezen verklaarde tegenstanders van de thans genomen maatregelen waren. Dit deed hij ook als hij mededeelde, dat Molotof en zijn aanhang er voorstanders van waren, dat het Russische volk met een ijzeren hand gereaeerd zou worden, zichzelf daarbij aandienende als de man, die dit niet wilde en ook het volk meerdere welvaart en grotere inkomsten begeerde deelachtig te doen worden. Als wij daarop acht geven, behoeft het volstrekt geen verwondering te baren, dat Chroestsjef als overwannaar uit de strijd om de macht in de Sovjet-Unie is te voorschijn getreden. Deze strijd is in Rusland niets ongewoons. Hij werd ook na de dood van Lenin in 1924 gestreden. Na diens dood volgde een viermanschap hem op, namelijk Zinowjef, Kamenef, Trotski en Stalin. Ook toen is er om de macht in Rusland gestreden. In die strijd wist Stalin een volkomen overwinning te behalen. Hij werd de dictator, die feitelijk de plaats van de vroegere czaren innam. Ook daarbij hadden als thans de zogenaamde zuiveringen plaats, vooral die, welke in 1936 plaats greep, was een bloedige. Oök daarbij werden allerlei schoonklinkende woorden gebezigd en verheven leuzen aangeheven, gelijk ook bij de zuivering, welke Chroestsjef nu heeft volvoerd. Nu heet het, dat de vier opposanten zich tegen de partijlijn, welke op het twintigste congres van de communistische partij was vastgesteld, schromelijk hebben misdragen, deze met woorden en daden hebben gedwarsboomd, en alzo het gezag van de partij aan kant hebben willen zetten. Chroestsjef heeft zich hierbij gehuld in de fraaie mantel van degene, die dit heeft weten te keren, en bij het Russische volk zich aangediend als de redder. Hij heeft de regering van de persoonsverheerlijking scherp afgekeurd, doch zijn regering lijkt daar als twee druppels water op. Hij is ontegenzeggelijk op het ogenblik de man, die de koorden van het bestuur in zijn hand heeft, evenals Stalin, wiens alleenheerschappij hij zo sterk veroordeeld heeft, dit ook had. Met dit onderscheid, dat hij, de poiltiek van StaHn en Molotof verwerpende, optreedt in de speciale rol van de vredestichter. Doch dit stemt gans niet overeen met het zenden van duikboten naar Egypte en met zijn optreden in het Midden-Oosten, waar hij de invloed van Rusland zoekt te versterken, en het strookt al evenmin met het feit, dat de Russische regering het voorstel der Westelijke mogendheden voor een stopzetting van de proefnemingen met de kernwapens gedurende tien maanden heeft verworpen. Door een commentator van radio Moskou werd verklaard, dat de Westelijke mogendheden geen Russische tegemoetkomingen inzake de ontwapening moesten verwachten, als gevolg van de jongste veranderingen in de Russische regering. Geheel in overeenstemming met deze verklaring wees de Russische gedelegeerde Zorin op de Londense conferentie het voorstel van de Westelijke mogendheden van de hand.

Dit voorstel afwijzende, zeide hij, dat de tijdelijke staking van de proefnemingen op de kernwapens, zoals deze in het voorstel van de Westelijke mogendheden was vastgekoppeld aan een stopzetting van de productie van kernwapens, totaal nutteloos was. Hij verwierp daarbij tevens de voorstellen der Westelijke mogendheden om deskundigen aan het werk te stellen voor het samenstellen van een reeks inspectie- en toezichtmaatregelen, waarbij hij de Russische eis nog eens nadrukkelijk herhaalde, welke stopzetting van de proefnemingen op atoomwapens voor de tijd van twee of drie jaar inhield.

Met deze verklaring werd voor een heel deel de verwachting, welke men in de kringen van de Amerikaanse regering had, namelijk dat men ten aanzien van de ontwapening een heel eind zou vorderen, de bodem ingeslagen. Ook strookt het niet met de vredelievende poHtiek, welke Chroestsjef zegt te willen voeren, dat hij in Praag, waar hij op het ogenblik met Boelganin vertoeft, de Westelijke mogendheden op de ouderwetse Russische manier in een redevoering onder vuur nam.

Ten aanzien van dé vier uitgestotenen heeft hij een zekere mildheid betracht. Radio Moskou heeft namelijk bekend gemaakt, dat zij niet vervolgd zullen worden, hoewel er in de Russische pers nog steeds scherp tegen hen te velde getrokken wordt. Malenkof, die naast Molotof wel het meest bekritiseerd is, is benoemd tot directeur van esn hydro-electrisch krachtstation in Siberië.

Volgens waarnemers in Londen betekent de benoeming van Malenkof, dat Chroestsjef de huidige campagne tegen de uitgestotenen wil vertragen. In de veertigjarige geschiedenis van het Sovjet-regime is het zelden voorgekomen, dat uit hun functie gestotenen van het type van Molotof en Malenkof, als zij zo vernederd werden, in het leven gelaten werden. Het is niet onmogelijk, dat Chroestsjef van oordeel is, dat hij ook van zijn tegenstanders af is als hij hen naar het vergelegen Siberië verbant, en dat hij zodoende wil voorkomen, dat hij in het oog van tal van Russen, waaronder Malenkof zijn vrienden heeft, niet als een beul en moordenaar optreedt. Uit alles blijkt toch, dat er Chroestsjef zeer veel aan gelegen is, een goede naam bij het Russische volk te bekomen en te houden. Ook blijkt hij er prijs op te stellen met de communistische regeringsautoriteiten in de vazalstaten in der minne te leven. Van een zuivering van de Stalingezinde communistische regenten in de vazalstaten is tot dusverre nog niets gekomen en naar het schijnt zal daarvan ook niet op aandrang of door enige pressie, uitgaande van Chroestsjef, iets komen. Dit kan opgemaakt worden uit de verklaring van Walter Ulbricht, de secre. taris-generaal van de Oostduitse communistische partij — van wie algemeen aangenomen werd, dat hij als een volbloed stalinist uit zijn functie gestoten zou worden - waarbij hij verklaarde dat het ogenblik niet gunstig is voor wij' zlgingen in het partijbestuur, hetgeen de positie van de partij verzwakken zou' welke verklaring inheeft, dat Ulbricht verwacht in zijn functie gehandhaafd te worden. Het is zeer wel mogelijk, dat Chroestsjef van verdere zuiveringen zal afzien, nu hij zich van zijn voornaamste en gevaarlijkste tegenstanders ontslagen heeft. In die geest liet de radio Moskou zich uit, doch het verdere verloop zal dienaangaande afgewacht moeten worden, want bij de Russische regeringsautoriteiten is er menigmaal een groot verschil tussen woorden en daden, zeggen en doen.

In het kort nog het navolgende. Naar uit Indonesië uit betrouwbare bron gemeld wordt, treft de Indonesische regering voorbereidingen om het geschil aangaande Nieuw-Guinea dit jaar opnieuw aan de Organisatie der Verenigde Naties voor te leggen. Zij moet daarbij nu reeds bezig zijn om zich van de steun van sommige Aziatische en Afrikaanse regeringen voor deze aangelegenheid te verzekeren.

Voor de tiende achtereenvolgende dag werden dezer dagen aardbevingen uit Perzië gemeld. Sinds 2 Juli, de dag waarop er bij de eerste hevige aardbeving meer dan 100.000 huizen werden vernield en tussen de 3000 en 5000 mensen om het leven kwamen, zijn er twee tot drie schokken per dag waargenomen, In het getroffen gebied heersen influenza en tyfus. Meer dan 2000 kinderen in de leeftijd, variërend tussen één maand tot twee jaar, lopen gevaar te sterven, doordat zij hun moeders verloren hebben of doordat hun moeders niet meer in staat zijn hen te voeden.

Inmiddels worden er maatregelen genomen om de kinderen en verdere nooddruftigen en ook zo vele daklozen te hulp te komen, wat echter bemoeilijkt wordt doordat dezen soms heel moeiHjk te bereiken zijn.

De Franse regering zal er niet weinig moeite mee hebben om nog vóór het parlementaire zomerreces haar wetsontwerp tot verlenging en tot wijziging van de wet op de bijzondere volmachten van 16 Maart 1956, die voor Algerije is afgekondigd, er door te krijgen. De verienging, ofschoon er bij voortduring veel kritiek op de wet van 16 Maart 1956 is uitgeoefend, zal zij er nog wel door kunnen krijgen, maar de regering wil tevens de maatregelen in Algerije nog verscherpen, en dat kan tenslotte nog wel eens de oorzaak worden, dat haar wetsvoorstel verworpen wordt en er mogelijk ook een kabinetscrisis in Frankrijk zal komen. De wetten betreffende de Euromarkt en de Eurotom zijn door de Westduitse en de Franse Tweede Kamers aangenomen. In West-Duitsland had dit plaats met geringe, in Frankrijk met vrij grote tegenstand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken