Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Marry de Jong schreef onder haar oplossingen een briefje, waarin ze beweert, dat er in raadsel 1 voor de ouderen van opgave 496 een fout voorkomt. Er is namelijk in dit raadsel opgegeven, dat de oplossing te vinden is in het boek Richteren. Volgens Marry echter moet dit zijn in Exodus, want zij heeft de beide gevraagde namen daarin gevonden. We hebben het eens nagezien in Exodus 6 en daarin komen in de verzen 22 en 24 de gevraagde namen: Eleazar en Pinehas inderdaad voor. Dit wil echter nog niet zeggen, dat ze in het boek Richteren niet voorkomen, want dit is wel zo. Lees maar na Richteren 20 ; 28, welk vers aldus begint: „En Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron" enz. Wat dus in het raadsel aangegeven was, was niet fout, maar goed. We gaan nu de namen noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 493 tot en met 496 een prijs krijgen. In alfabetische volgorde zijn het de navolgende neven en nichten:

1. Sjaantje Adriaanse te U. 2. Marry de Jong te St. 3. Efie Jager te N. 4. Jellie de Roos te Zw. 5. Maarten Slingerland te B. 6. Neeltje Verhaar te Gr. A. 7. Jan Versluis te S. 8. Marie Verstraten te A. Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het hieronder voorkomende lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab.

Jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: 1. Lieske. 2. Anneke met vacantie. Neem nu een briefkaart met een postzegel van 7 cent en schrijf daarop welk boek ge uitgekozen hebt. Stuur daarna deze briefkaart aan het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Nu gaan we over tot het vermelden van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 503

Jongeren; 1. Uit de naam van een hogepriester ten tijde van Petrus en die van één der zonen van Noach kan men na aftrek van een letter (N) door verplaatsing der letters, de naam krijgen van een koning van Juda. Welke koning wordt bedoeld? 2. Noem de naam van: a. de vader van Noach. b. een profeet, die profeteerde over dorre doodsbeenderen. c. de tovenaar te Pafos op het eiland Cyprus (Hand.). d. de bedelaar wiens zweren' door de honden sfelekt werden. e. de spelonk, waarin David met zijn mannen verbleef. f. Mozes' echtgenote. g. Jozefs tweede zoon. h. Syrië's koning ten tijde van koning Asa. Welke naam vormen de beginletters van de bovengevraagde namen, gelezen in tegengestelde richting, dus niet van a-h, maar h tot en met a. 3. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Genesis 6. a. Hoeveel zonen had Noach en wie van hen was de stamvader der Joden? b. Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde. c. De één zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. d. De Heere is genadig en rechtvaardig. e. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. f. Daniël werd door de engel Gabriel een zeer gewenst man genoemd.

Ouderen:

1. Maak uit IMANCAHUSAMHOM drie namen van profeten uit het Oude Testament. 2. Een tekstgedeelte uit de Openbaring bestaat uit één en vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 17 41 35 45 51 is de naam van een Israëliet, die met al wat hij had, gestenigd en daarna verbrand werd. 7 48 5 19 is de naam van het stamhoofd der priesters bij Israël. 27 4 13 50 8 14 37 is de naam van de laatste van Judas koningen. 20 40 3 25 6 2 is de naam van een richter over Israël. Waarom hebt gij uw 1 16 31 30 33 12 nu drie maal geslagen? 26 36 42 22 10 was de echtgenoot van Milka (Genesis). 46 28 18 betekent: niets. De Joden te Beréa waren 9 24 15 39 11 38 dan die te Thessalonica. Een 32 37 23 is iemand, die zich als een zot aanstelt. 47 29 is een tiende liter (afk.). 44 17 34 43 dient ter beschutting van de hand tegen de koude. Een jonge 49^ 15 1 28 21 kwam brullende Simson tegemoet.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Openbaring van Johannes omstreeks het vijftiende hoofdstuk. a. De discipelen zeiden: Wie kan dan zalig worden? b. Zij zijn gekomen uit de grote verdrukking. e. En de maan was onder haar voeten. d. De doden zullen horen de stem des Zoons Gods. e. Ik ben de man, die ellende gezien heeft. f. Die in de hemel woont zal lachen. g. De jongen en de ouden liggen op de aarde. h. Zie, Heere, aanschouw toch, aan wie Gij alzo gedaan hebt. i. De slang zeide tot de vrouw: Gijlieden zult de dood niet sterven. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Nu volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

XV.

Terwijl koning Anton van Navarre met zijn broer de prins de Condé met een groot aantal edellieden en anderen onder wie Beza naar Orleans togen, om hun opwachting te maken bij het hof, vertoefde zijn gemalin, die in tegenstelling met haar gemaal de hervorming allesbehalve gunstig gezind was, te Béam. Na enige dagen ontving zij aldaar zeer droevige berichten. Ten eerste dat de prins van Gondé gevangen genomen was, vervolgens werd zij er van in kennis gesteld, dat er in Spanje aanstalten werden gemaakt om aan haar en haar man zowel Béam als Navarra te ontnemen en ten derde werd haar medegedeeld, dat er tegen haar man samenzweringen beraamd werden.

Deze berichten grepen haar sterk aan. Zij mocht er uit leren, dat het vertrouwen op mensen ten enenmale een ijdel vertrouwen was, maar dat zij, die hun betrouwen op de Heere mogen stellen, niet beschaamd zullen uitkomen. Zij mocht in al haar noden, kommer en zorgen de toevlucht tot Hem zoeken en vinden, waarbij haar ogen steeds meer er voor geopend werden, dat Rome's leer de toets der Heilige Schrift niet kan doorstaan. Na enige tijd kwam het dan ook zo ver, dat zij na onderricht ontvangen te hebben van de leermeester van haar zoon en ds. Henry, belijdenis des geloofs deed. Tot aan haar dood — zij stierf in 1572 plotseling, naar aangenomen wordt door vergif, een paar dagen voordat haar zoon te Parijs in het huwelijk zou treden met de dochter van Catharina de Medici — bleef zij de hervorming met hart en ziel toegedaan, ja, zij zond haar gemaal zelfs een door haar zelf ontworpen en ondertekende geloofsbelijdenis.

Koning Anton was inmiddels met zijn broer te Orleans aangekomen. Zij waren te voren door hun vrienden zeer ernstig gewaarschuwd. Ook de vrouw van de prins de Condé had al het mogelijke gedaan om de koning en haar man van hun roekeloze tocht af te brengen. Zij schenen echter door blindheid geslagen. Beza echter met nog een metgezel, een zekere Hotoman, vertrouwde de zaak niet. Daarom namen zij de 17e October 1560 afscheid van de koning en diens broeder, om in de duisternis van de nacht de reis naar Geneve te ondernemen.

Dit was een zeer gevaarlijke reis, vs^ant de vijanden hadden het op hun leven gemunt, vooral op dat van Beza. Overdag hielden zij zich daarom schuil en des nachts zetten zij de reis voort. Eindelijk, na veel ontberingen kwamen zij na drie weken, tot grote bhjdschap van Calvijn, te Geneve aan. Intussen was op heit eind van October de prins de Condé te Orleans gevangen genomen. Zeker zou dit zijn dood betekend hebben, indien niet kort daarop de jonge Franse koning Frans II onverwacht overleden was.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken