Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

10 minuten leestijd

Wat is er in de loop der eeuwen al niet gedurig verkondigd, dat de mens goed is en dat hij slechts naar meerdere volmaking had te staan, en dat hem, zo er al na dit leven een eeuwig zahg leven was, dit voorzeker niet zou ontgaan. Hij had zich daarbij dan naar Jezus' voorbeeld te richten. Die de hoogste eer en rang onder de mensen toekwam, en die door zijn leven en voorbeeld tot nut van heel het mensdom met gunstig gevolg had geleefd en gearbeid. Zijn dood aan het kruis stelden zij gelijk met het lot van hen, die als martelaren gestorven waren, en roemden zij als een bijzondere heldendood, waaimede Hij Zijn leer en leven bekrachtigd had.

En ach, het geslacht dergenen, die op zodanige of soortgelijke wijze Christus de Middelaarskroon van het hoofd rukken en Hem, Die met de Vader en de Heilige Geest God is, te loven en te prijzen, tot een gewoon mens, zij het dan tot een zeer uitnemende, verklaren, is heden ten dage bij lange na niet uitgestorven. Ook bij hen doet zich het merkwaardige voor, dat zij tevens met eenparige mond betuigen, dat de mens goed is. Ook door hen wordt Christus' uitspraak, dat het gedichtsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, geheel verworpen. Van het getuigenis van Gods Woord, dat wij allen gezondigd hebben; wat uit het vlees geboren is, dat is vlees; daar is niemand rechtvaardig ook niet één; daar is niemand, die verstandig is; daar is niemand, die God zoekt; allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; daar is niemand, die goed doet, daar is ook niet tot één toe; de ganse wereld ligt in het boze; de ganse wereld is voor God verdoemehjk, opdat alle mond gestopt worden; willen zij niets weten. De grimmigheid kunt gij somtijds op hun aangezicht lezen, als gij hun de woorden van Paulus voorhoudt: „Want wij weten, dat de wet geestelijk is maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde".

Van deze mensen, die zulke duidelijke uitspraken van Gods Woord verwerpen, kan met alle recht getuigd worden hetgeen de Heere Jezus van de farizeërs getuigde, dat zij blind zijn, en dat, als zij leraars zijn, zij blinde leidslieden zijn, waarmede degenen, die hen volgen, in de gracht vallen. Gewis, alle ongeloof aan de uitspraken van Gods Woord doet de mens in de gracht vallen. Niet alleen het leven van een enkel mens, maar heel de geschiedenis der mensheid toont dit aan. Ook die van onze zo donkere dagen, waarin het getuigenis Gods met voeten getreden wordt, en de mens hoog op het schild verheven wordt en van diens verstand en inzicht, van zijn krachten en gaven, het heil verwacht wordt. Van het woord „gracht" hoort gij daarbij geen gewag maken, maar wel van het woord „impasse". Dit woord kunt gij in sommige bladen gedurig lezen, als een zaak, waarvan men grote verwachting had, hopeloos op een mislukking is uitgelopen. En dit komt bij. herhahng voor. Wat zijn er al tal van zaken in de laatste tijd in een impasse geraakt en geëindigd. De Volkenbond, de Organisatie der Verenigde Naties en zovele andere conferenties meer, alle zijn in de gracht gevallen, of om het in de taal der dagbladen uit te drukken, in een impasse geraakt. En nochtans ziende blind en horende doof als de mens van nature is, hij zal het zich niet laten gezeggen, zelfs niet, al stond er iemand uit de doden op, gaat men op deze verderfelijke dwaalweg maar voort. Teleurstelling na teleurstelling wordt er opgedaan met het volgen van de menselijke wijsheid. Zo zijn er thans in Engeland en daar buiten tallozen bitter teleurgesteld over de brief, welke Boelganin als antwoord op de brief van de Engelse minister-president MacMillan van 16 Juni aan de Russische regering, aan deze gezonden heeft. En dit niet over de lengte, want het is geen kort, heel beknopt antwoord, waarmede Mac­ Millan beantwoord werd. Het telt maar eens eventjes 6000 woorden, maar over de inhoud er van. Deze is vol van verwijten en beschuldigingen, geheel in de trant zoals Molotof vroeger als minister van buitenlandse zaken ze ook deed. Dit in weerwil, dat Molotofs trant door de huidige Russische regering scherp veroordeeld is, waar zij voorgaf met vriendehjkheid, voorkomendheid en toegeeflijkheid de verhouding met andere volken te wiUen dienen.

In de brief wordt immers het oude Russische standpunt volkomen gehandhaafd. Deze is als weleer bovendien vrijwel niets anders dan zuiver Russische propaganda. In zijn brief toch uit Boelganin onder meer de wens, dat de regeringen van Europese landen en van Amerika de verplichting zullen opleggen om mji taire en economische hulp te weigem aan de landen, die de vrede verstore Hij beschuldigt bepaalde Westelijke m gendheden en West-Duitsland er y» dat zij overeengekomen zijn om de Lo dense subcommissie voor ontwapening • misbruiken voor steun aan de herverjd' zing' van Dr. Adenauer en de hem sten nende regeringspartijen, en de Enget regering er met name van, dat zij d voorraadvorming en vervolmaking va de meest vernielende wapens toestjii onder dekmantel, dat zij ontwapeningj. besprekingen voert.

Daarenboven verklaart Boelganin in & brief onmogelijk accoord te kunnen gaat met MacMillans verwerping van een col lectief veiligheidsverdrag voor ge Europa, zoals de Russische regering dj wil, en van een niet-aanvalsverdi-ag tuj. sen de landen-leden van het Noord-At lantisch pact en die van het verdrag van Warschau. Ook maakt Boelganin de Britse regerina en die van haar bondgenoten er een ver° wijt van, dat telkens als de Sovjet-Unie op de Londense ontwapeningsbespiekin. gen een stap voorwaarts doet, deze een stap achterwaarts doen, en verwijt vendien de Engelse regering, dat zij met aan de ontwapening ingevnkkelde ptoblemen, zoals de hereniging van D land, te verbinden, deze bemoeilijkt. Voorts verklaart Boelganin, dat de i ring van de Sovjet-Unie bereid is opnieuw besprekingen te voeren over let Engelse voorstel betreffende een oveieenkomst inzake de sterkte van de strijd. krachten, welke zich aan de West- en Oostzijde van de scheidingslijn in Duitsland bevinden en inzake een gedemilitariseerde zone tussen het Oosten en kl Westen.

Aangaande de handelsbetrekkingen tussen Groot-Brittannië en Rusland zegt de Russische premier, dat het Britse ministerie van handel de uitvoer naar Ruski verboden heeft van bijna de helft van afgesloten orders. Ten aanzien van de culturele betrekldngen beklaagt Boelganin zich, dat de Britse autoriteiten in de afgelopen maandei verschillende van de tevoren geslote» overeenkomsten inzake de uitwisseling van Russische tegen Britse artiesten het geven van voorstellingen gewei; hebben uit te voeren. Tenslotte schrijft Boelganin, dat de tendentieuze strekking 'en soms de vijandigheid van de uitzendingen van è Britse radio de verontwaardiging opwekken van de Russische luisteraars. Typerend en heel veel zeggend is hierbij, dat Boelganin op twee van vier vragen, welke MacMillan in zijn schrijven van 16 Juni tot hen geridt heeft, betreffende de Duitse hereniging, geen antwoord gegeven heeft, namelij of de Russische regering het er mee eet was, dat het Duitse volk in geheel Duitsland in vrije verkiezingen zijn regerinj zou kiezen, en of zij het recht van hieruit voortgekomen Duitse regering kende om haar eigen binnen- en buiten' landse politiek te kiezen.

In het kort nog het navolgende. In Hongarije worden nog steeds tal van personen gearresteerd. Een HongaatS minister heeft dezer dagen zelfs toegegeven, dat er in één week verscheident honderden personen gearresteerd zijn.^ In Tunesië is de monarchie, welke er 20» jaar bestaan heeft, afgeschaft. De Tunssische constituerende vergadering Meti dit eenstemmig besloten en de republiei geproclameerd. Tijdens het debat, o^' aan het besluit voorafging, veroordeel* spreker na spreker de Beij, die er van 1* schuldigd werd, dat hij zich verrijkt W door misbruik te maken van zijn absolu" macht. De Beij werd uit zijn paleis onder politietoezicht weggeleid naar een villa jji de buurt. De eerste president Habib Bourguiba werd tevens gekozen, pe Franse minister-president Bouiges- \Iaunoury zal tijdens het parlementaire reces een bezoek aan Algerije brengen, met het doel om met de opstandelingen tot een politieke regeling te komen. Tapan is zwaar geteisterd door stormen, overstromingen en aardverschuivingen, get eiland Kioesjoe is overstroomd. De politie schat dat alleen op dit eiland duizend doden en gewonden zijn. Ook gen paar steden, in één daarvan staan door een springvloed 5000 huizen onder water, zijn zwaar getroffen. Tal van rivieren zijn buiten hun oevers getreden, tengevolge waarvan, alle verbindingen verbroken zijn. In deze omgeving werkt nog slechts één radiostation, dat voortdurend dringend om hulp vraagt.

In het Midden-Oosten is het nog immer onrustig. De onrust is er toegenomen doordat in Omar onderscheiden© stammen tegen de sultan in openlij'ke opstand zijn gekomen. Dezen hebben onderscheidene forten bezet. De sultan heeft ter onderdrukking van de opstand de hulp van de Engelse regering ingeroepen. Deze zag zich verplicht door het gesloten vriendschapsverdrag de gevraagde hulp te bieden. Zij gaf haar luchtmacht bevel tot bombarderen van de door de opstandelingen bezette forten over te gaan. Deze is, nadat eerst door het uitstrooien van pamfletten gewaarschuwd was, dat het bombardement zou plaats vinden, daartoe overgegaan. Na drie dagen van zware luchtaanvallen met boordwapens en raketten op de lemen forten zijn onderscheidene forten, welke de opstandelingen bezet hadden, totaal verwoest. Op het ogenblik staakt de Engelse luchtmacht de bombardementen, zonder dat zij daarbij verliezen geleden heeft. Radio Moskou heeft het bombarderen wel scherp veroordeeld en het gehekeld als een blijk van het Engelse imperialisme, maar daarbij is het tot dusver gebleven. Als het in de toekomst ook daarbij blijft, dan zal het bombarderen voor het behoud van de vrede geen ernstige gevolgen hebben.

In Indonesië hebben verkiezingen voor de gemeenteraden en provinciale colleges plaats gevonden, waarbij de communisten belangrijke winsten behaald hebben. In Djakarta zijn zij van de vierde plaats, welke zij daar in de gemeenteraad innamen, tot de tweede plaats geklommen, tervsdjl zij in menige gemeente op Java het bij deze verkiezingen zó ver gebracht hebben, dat zij er over de volstrekte meerderheid in de gemeenteraden beschikken. Gevreesd wordt, dat zij, wanneer de verkiezingen voor het Indonesische parlement te eniger tijd gehouden zullen worden, ook daar zeer aanzienlijk vooruit zullen gaan, ja, dat zij in de toekomst zelfs de grootste partij in het parlement zullen worden. Dat is dan het resultaat van de souvereiniteitsoverdracht, welke de K.V.P., de P.v.d.A., de V.V.D. en de heer Tilanus en enkele C.H. Kamerleden met hem doorgezet hebben, en waarvan zij hoge verwachtingen koesterden.

Behalve dit heerst er bovendien in Indonesië nog steeds een chaotische toestand. De drang naar een zelfstandig bestaan wordt in onderscheidene delen van Indonesië steeds sterker. Deze willen geheel of gedeeltelijk los uit het verband, dat door Soekamo en de zijnen in Indonesië met onderscheidene middelen, zelfs met wapengeweld, gevestigd is. Dezer dagen is voor het eerst van officiële Indonesische zijde op Borneo te kennen gegeven, dat Indonesië haar aanspraken op geheel Borneo wil doen gelden. Dit is door de daartegen gerezen protesten later ontkend, doch het is een open vraag of deze ontkenning wel oprecht gemeend is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken