Bekijk het origineel

VOOR DB JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DB JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichtenl De vacantie is al weer voorbij. De zomer spoedt ten einde; wij naderen de herfst met rasse schreden en daarmede komen wij steeds dichter bij het einde van 1957. Zo gaat het jaar op jaar, totdat voor ons het laatste jaar, de laatste maand, het laatste uur, de laatste seconde geslagen heeft. Dan houdt ons leven hier op aarde op en is ons lot beslist. Dit ogenblik kan, als we jong zijn, nog een aantal jaren in het verschiet liggen, maar het kan ook zeer dicht bij zijn. Er wordt wel eens gezegd: Oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven, en dit is een waarheid, waartegen niets valt in te brengen. De dood toch ontziet oud noch jong. Dat behoeft nog helemaal niet na één of andere ziekte te zijn, neen, het gebeurt ook, dat kinderen blozend van gezondheid des morgens de deur uitgaan en na zeer korte tijd dood thuis gebracht worden. Nog onlangs lazen we van zulk een geval in de dagbladen, waarbij het een jongetje van zeven jaar betrof uit onze kringen, dat bij een bushalte stond te wachten en eensklaps dodelijk getroffen werd, doordat een autobus op de wachtende mensen inreed. Verschrikkelijk waren de gevolgen. Mensen ernstig gewond en het jongetje dodelijk getroffen. Hoe noodzakelijk is het toch, dat wij in onze jeugd de vermaning ter harte nemen van de wijze Prediker, die zeide: „En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve". Er is toch tussen ons en de dood maar één schrede. Dat dan de vraag om een nieuw hart ons eens mocht gaan bezighouden, niet slechts voor een enkel keertje, maar gedurig. Als in oprechtheid de Heere hierom mocht gebeden worden, dan zal Hij naar Zijn Woord dit gebed gewisselijk verhoren. En nu, neven en nichten, gaan we de nieuwe raadsels geven van

OPGAVE 508

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit Mattheüs 6 bestaat uit vijf-en-vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte aan de hand van de volgende gegevens: 13 37 4 52 12 40 34 18 14 is de naam van een Perzische koning, die een Joodse jongedochter tot vrouw nam. 41 27 38 had een vrouw, die een zoutpilaar werd. 55 1 21 33 19 is gelijk 24 28 32 45 6 is een getal onder de tien. 15 30 51 is een niet roestend metaal. 39 9 42 14 is een haarkleur. Paulus noemde zich: naar de 11 48 7 26 een vervolger der gemeente. De krijgsknechten brachten de Heere Jezus 49 25 50 43. 10 8 3 17 31 22 5 maar te licht bevonden. 16 35 23 2 is het getal der wijze en dwaze maagden. 36 46 is een honderdste gram. (afk.). Met een 54 47 53 daartussen is gekomen (Hebr. 6). 44 29 betekent: als de Heere wil (afkorting). 2. Noem de naam van: a. een Horoniet, die de Joden bespotte ten tijde van Nehemia. b. een zanger, die zich als een groot beest voor God leerde kennen. 6 c. een vrouw, die veel goed deed voor de armen. d. de koning onder wiens regering het rijk Israël in tweeën gescheurd werd. e. de eerste persoon, die om des geloofs wil gedood werd. f. dezelfde als Simon Petrus. g. de berg Gods. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Job 28. a. In zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. b. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. c. In des wijzen woning is een gewenste schat. d. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. e. Want wie is God, behalve de Heere? f. De Koning is verblijd over Uw sterkte. g. De wijsheid der wereld is dwaasheid voor God.

Ouderen: 1. Maak uit GINSAMOSMARS, de namen van twee richters van Israël. 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes, tussen het 3e en 6e hoofdstuk. a. Dezen vermelden van wagens en die van paarden. b. Het is geschied. c. En een vrees kwam over alle ziel. d. En de koning van het zuiden zal verbitterd worden. e. Wie heeft de zin des Heeren gekend? f. Gij hebt Mij het hart genomen. g. Er bestaat een boek des levens, h. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. 3. Een tekstgedeelte uit het boek Rutii bevat twee-en-vijf tig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 1 7 40 5 14 42 35 is de naam van een overste over 280.000 man ten tijde van koning Josafat. 9 31 43 34 20 was een Perzisch koning, die toestemming gaf Jeruzalem te herbouwen. Wiens 44 27 23 in Zijn hand is. Ik heb mijn leger met mirre, aloë en 17 4 28 25 51 33 welriekende gemaakt. 21 8 37 43 36 10 24 13 39 18 52 vormen het voorgeslacht. Is er een 26 41 19 29 47 38 11 koren in het land. 16 22 46 48 14 is de vader der leugenen. Deze wordt gezet tot een 30 45 50 en opstanding. Welker 15 51 6 2 12 is als het zand aan de zee. 3 32 is de afkorting van laatstleden. 49 moet geraden worden. De oplossingen van de raadsels der opgaven 505 tot en met 508 kimnen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Nieuwe neven en nichten kunnen zich opgeven met plaatsing van het woord Nieuw op de voorzijde van de enveloppe. Duidelijk voornaam, achternaam en adres vermelden, zowel aan de achter­ kant van de enveloppe als onder de brief. Er volgt nu nog een stuk van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

XX. Beza gaf hierop ten antwoord, dat het laatste godslasterhjk was en nimmer in ernst gezegd of geschreven was door iemand, die een christen wüde heten; het eerste was echter, mits recht verstaan, waar. Ter verduidelijking wees Beza er op, dat ook de gelovigen uit het Oude Testament, zoals Abraham bijvoorbeeld, de dag van Christus hebben gezien en verheugd zijn geweest, terwijl de vaderen dezelfde geestehjke spijze gegeten en dezelfde geestehjke drank gedronken hebben. De kardinaal stemde dit toe en voegde er zelfs nog bij, dat het Lam geslacht is van de grondlegging der wereld. Beza vond toen hierin aanleiding om te spreken over het onderhoud van Oud en Nieuw verbond, waaruit •zich een gesprek ontspon over de rechte betekenis van de woorden van het Heilig Avondmaal: dit is Mijn lichaam. ^

Na afloop dezer langdurige bespreking heeft toen kardinaal de Guise volgens de predikant Fayus aan de koningin betuigd, dat Beza in dit stuk hem volkomen voldaan had en dat hij op een gelukkige afloop der samenspreldng hoopte, indien de zaak kalm en op rechte wijze behandeld werd. De eerste ontmoeting van Beza met de koningin-moeder van Frankrijk, Catharina de Médicis, en de kardinalen van Lotharingen en Bourbon in het vertrek van koning Anton van Navarra, durfde circa twee uur en eindigde in een vriendelijke sfeer. Het duurde echter nog enige dagen, voordat zij elkander zouden terugzien op de dag, waarop het godsdienstgesprek beginnen zou. Eindelijk was deze dag aangebroken. Het was de 9e september van het jaar 1561. Tegen de middag bevonden zich in de eetzaal van het grote nonnenklooster te Poissy, een plaats dicht bij Parijs, de jonge koning van Frankrijk, Karel IX, voor wie een troon was opgericht, de broeder van de koning, de hertog van Orleans en de koning van Navarra, die beiden een plaats hadden aan de rechterhand des konings, terwijl de koningin-moeder en de koningin van Navarra aan zijn linkerhand zaten. Achter hen had een groot aantal prinsen, prinsessen, ridders en andere edellieden met hun vrouwen plaats genomen, terwijl aan beide zijden in de lengte van de zaal de kardinalen gezeten waren, drie aan de ene en drie aan de andere zijde en voorts nog een zesendertigtal bisschoppen en aartsbisschoppen en een groot aantal andere vertegenwoordigers der geestelijkheid, onder wie doctoren in de theologie. Tegenover de koning bevond zich zijn wacht en een aanzienHjk gezelschap van personen uit iedere stand. Het was dus een zeer indrukwekkend gezelschap.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DB JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken