Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICH

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICH

11 minuten leestijd

, , Wat zal een bedriegelijke tong U geven, of wat zal hij U toevoegen — zo wordt er in Psalm 120 : 3 gevraagd. Zij geeft en voegt onder meer de mensen een bedriegelijke hoop toe, zo kan daarop met alle reden geantwoord worden. Wij zien toch hoe welgevallig de mensen een bedriegelijke tong is, omdat zij naar het hart der mensen spreekt en bij hen een hun zo welgevallige hoop kweekt. Het is een oud Romeins spreekwoord, dat luidt: Mundus vult decipi; wat in het Nederlands overgezet betekent: De wereld wil bedrogen zijn. Dat wil zij inderdaad. Dat wil zij al eeuwen lang; dat wil zij nog. Elke leugen, elke fabel, elk verzinsel, elk bedrog, de bedriegelijke tong is haar veel aangsnamer dan de waarheid Gods. Deze gaan er ook veel beter bij de mensen in, daar zij gemeenlijk aan hun inzichten beantwoorden, aan hun wensen voldoen en hen met een bedriegelijke hoop gerust voort doen leven. Zij zijn daarop gesteld gelijk een vis op het water, waarin zij zich thuis gevoelt, leeft en in haar element is.

Ook al komen de mensen keer op keer met een bedriegelijke tong bedrogen en teleurgesteld uit, nochtans zullen zij, indien zij daarmede 99 keer bedrogen en teleurgesteld uitgekomen zijn, voor de honderdste keer hun betrouwen stellen in een bedriegelijke tong en zich daardoor beet laten nemen. Zij zijn toch door de vader der leugen, door de vorst der duisternis, verleid, de leugen toegevallen, en hebben daarom de duisternis liever dan het licht, en de leugen is hun deswege veel welgevalliger dan de waarheid. Ofschoon de waarheid, naar Christus uitspraak, hen vrij zal maken, begeren zij de waarheid niet, maar wel de leugen en de bedriegelijke tong, welke naar het welgevallen van hun hart spreekt en hun een valse rust schenkt, waarop zij zo gesteld zijn.

De waarheid Gods daarentegen, aan het hart door Gods Geest toegepast en geheiligd, verwekt in de mens een heilige onrust, doet hem heilzaam wanhopen aan zichzelf, aan eigen wijsheid en aan al wat van hem is, maakt hem begerig, hongerig en dorstig naar Christus en Diens gerechtigheid, waarbij het aan hem op Gods tijd bewaarheid zal worden: , , indien de Zoon (Christus) u vrij maakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn". Niet denkbeeldig, maar in der waarheid vrij zijn, zodat men vrij wordt onder meer van de heerschappij van de leugen, de leugen gaat haten en in deze vrijheid een totale afkeer van de bedriegelijke tong bekomt, hetgeen een onuitsprekelijke weldaad is. De grote massa der mensen toch laat zich door de bedriegelijke tong verleiden en leiden en voeden met een valse hoop, welke hen in allerlei ellende, tijdelijke en eeuwdge, doet neerstorten. Dit wordt op allerlei terrein openbaar, zowel in het kleine als in het grote, evenzeer in het leven en in de handelingen van de machtigen der aarde, als in dat van de gewone burgers. Wij kunnen dat waarnemen in onze dagen, waarin men zo zeer het heil verwacht van des mensen kind, zijn betrouwen stelt op prinsen, op ministers, op de wereldse auto­ riteiten, als waren zij het, die het heil voor de mensheid kunnen aanbrengen. Wat al hooggestemde verwachtingen zijn er In de jongste tijd al op hen gesteld; op de Volkenbond, op de Organisatie der Verenigde Naties, op de samensprekingen en conferenties van ministers van de grote mogendheden! En ook hoe zijn deze verwachtingen als rook in de lucht vergaan! Zo is het nu weer gegaan met de conferentie van de Londense subcommissie, welke de ontwapening zou brengen, of althans een heel stuk zou bevorderen. Reeds meer dan 150 keer zijn de leden er van in vergadering bijeen geweest. Aan beraadslagingen en besprekingen heeft het dus niet ontbroken. Daarvoor heeft men veel tijd en ook al grote sommen gelds over gehad. Meermalen werd dienaangaande gemeld, dat er vorderingen betreffende de ontwapening op deze conferentie gemaakt waren, en dat men dus een goede hoop kon koesteren, dat daarop werkelijke resultaten verkregen zouden worden; vooral de Amerikaanse autoriteiten, als men op hun woorden afgaat, hadden van deze conferentie inzake de ontwapening geen geringe verwachting. Doch eilieve, op de 151e bijeenkomst is de Russische gedelegeerde Zorin zo uit gaan pakken tegen de Westelijke mogendheden, dat hun gedelegeerden, die van Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada, zich de één na de ander genoopt voelden Zorin de vraag te stellen, of zijn rede betekende, dat de Russische regering de besprekingen te Londen wilde beëindigen zonder zelfs kennis genomen te hebben van de nieuwe, volledige en definitieve voorstellen van de westelijke mogendheden. In een rede, welke anderhalf uur duurde, goot Zorin allerlei verwijten aan het adres van de westelijke mogendheden uit, in een trant als Molotof ze vroeger ook over de hoofden der westelijke gedelegeerden uitstortte. Molotof moest mede om deze trant van het terrein verdwdjnen, doch Zorin tot dusver niet, wat wel iets wonderlijks is en de vraag doet stellen, of dit wel de reden is, waarom Chroestsjef Molotof uit alle regeringsfuncties deed verwijderen.

Want, zoals reeds opgemerkt, het regende uit Zorins mond verwijten tegen de westelijke mogendheden. Zij waren de oorzaak er van, dat de conferentie zo slecht verliep. De westelijke leiders speelden een dubbel spel. Het was volgens hem niet waar, dat de westelijke mogendheden een oplossing zochten voor het probleem om tot vermindering van de bewapening te komen, want zij waren in der waarheid bezig om zich voor te bereiden op een nieuwe oorlog. Hij beweerde, dat het Noordatlantische pact zijn aantal vliegbases had uitgebreid van vijftien in 1951 tot het tienvoudige in 1957. De leden van genoemd pact — aldus Zorin — besteden dit jaar een enorm bedrag aan bewapening, zodat de Russische regering geen andere keus overbleef dan op haar beurt eveneens grote sommen aan bewapening te besteden. Evenmin was het volgens Zorin waar als men zou beweren, dat het werk van de Londense ontwapeningscomrriis? ' een normaal verloop had, gelijk de WP telijke mogendheden daarvan de indnV trachten te vestigen, terwijl zij in ^^ kelijkheid alleen maar tijd probeerden t winnen. Ook hadden, naar Zo: nns wootden, de westelijke mogendheden at zien van een formele verwerping van d Russische voorstellen om een einde maken aan de proefnemingen on j atoomwapens, waarbij zij het onmogelijt gemaakt hadden om op dit punt tot een overeenkomst te geraken door een voorstel tot het staken van de proefnemingen op de atoomwapens te koppelen aan dere ontwapeningsvoorstellen. Uit a' bleek, zo concludeerde Zorin, dat het westelijke mogendheden geen ernst was om tot ontwapening te komen, en dat het voorstel van controle slechts door westelijke mogendheden gedaan was om beter te kunnen spioneren Op de Londense conferentie zong Zorin in de 151e vergadering alzo het sinds lange tijd bekende liedje, dat de westelijke mogendheden de oorlog wilden zelfs zich daartoe voorbereidden en ophitsten, en dat de Russen de vrede en de vredelievendheid in eigen persoon waren. In de 152e vergadering gedroeg Zorin zich wel wat gematigder dan in de vergadering, welke daaraan was voorafgegaan, hetgeen hem echter niet belette, om, zonder van de nieuwe concessie van de westelijke mogendheden behoorlijk kennis genomen te hebben, of zonder enige tijd gevraagd te hebben om deze nader te bestuderen, aangaande i voorstellen te verklaren, dat er niet van gezegd kan worden, dat zij enige waar de hebben. Zo bleef in de 152e vergade ring de westelijke gedelegeerden de eni ge troost over, dat Zorin in wat mindei felle en heftige bewoordingen dan eer der de westelijke voorstellen, welke ii deze vergadering eenstemmig warer aangeprezen als. een praktisch aanbod waarop serieuze onderhandelingen zou den kunnen volgen, bestreed en ver wierp.

In weerwil van dit alles verklaarde d( Amerikaanse gedelegeerde Harold Stas sen na afloop dezer vergadering, dat h gedelegeerden althans dichter tot elkander genaderd zijn dan in de afgelopei elf jaar het geval is geweest. Hij ver klaarde dit vóór zijn vertrek naar Ame rika, waar hij voornemens is met ministei Dulles besprekingen te voeren In de 151e vergadering was tevens tei sprake gebracht het van de radio Moskoi afkomstige bericht, dat inhield, dat d( Russen thans de beschikking haddei over een raket, waarmede elke hoek vai de wereld geraakt zou kunnen worden Dit bericht heeft groot opzien gebaard In het ene land wordt het als een juis en waar bericht, in een ander wordt he als humbug en als onjuist aangemerkt terwijl men in alle landen het er ove eens is, dat dit bericht met doeleinden, ook met het oog op de vei gaderingen van de Londense conferentie de wereld werd ingezonden. Volgens Amerikaanse minister DuUes, die ziel over het Rusische bericht op zijn wek( lijkse persconferentie nader uitliet, is te intercontinentaal ballistisch projecfi' voor het ogenblik niet van invloed op te miHtaire evenwicht tussen oost en wesl Hij voegde hieraan toe, dat de bekend making thans door de Amerikaanse gf heime dienst wordt bestudeerd om va! te stellen, hoe ver de Russen in werla lijkheid zijn gevorderd. Hij achtte te twijfelachtig, dat de Russen plotselin een sprong vooruit zouden hebben g' maakt op het gebied van raketwapen! terwijl hij van oordeel was, dat het Kui sische bericht stellig in vele opziohta een politieke bedoehng heeft. In dit va band wees hij op de lopende Londens ontwapeningsbesprekingen, de toest»» . i, yrië en de aanstaande zitting van de Algemene Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties, pe plaatsvervangende Amerikaanse mijjter van defensie verklaarde dezer dagm dat de Russen stellig aanzienlijke vorderingen op het gebied van ballisti- , (, 1)8 raketten hebben gemaakt, waarbij hij betwijfelde of zij er vroeger dan de Amerikanen in zullen slagen een intercontinentale raket te ontwikkelen, welke voor militaire doeleinden kan worden ge­ bruikt- De Engelse minister van defensie, die zich eveneens over het Russische bericht leeft uitgelaten, zeide, dat men als gevolg van het Russische bericht geneigd is san te nemen, dat de Russen met de „ntwikkeling van een intercontinentale raket raket verder zijn zijn dan zij zelf lieweren, waaraan hij toevoegde: Wij jveten allemaal, dat de Russen reeds jalenlang aan het vervaardigen van langeafstandswapens werken, maar wij moeten er voor oppassen, dat wij geen overliaaste en overdreven conclusies trekken. Esn Franse woordvoerder van het Franse rninisterie van defensie heeft aangaande het Russische bericht medegedeeld, dat het feit, dat de Russen .een intercontinentaal ballistisch projectiel hebben gelanceerd, niet noodzakelijk betekent, dat zij in staat zijn hun strijdkrachten daarmede uit te rusten. Hoe het in deze ook gesteld moge zijn, valt op het ogenblik moeilijk uit te malen, doch met alle zekerheid kan wel vastgesteld worden, dat degenen zich bedriegen die van de ontwapeningsconferentie te Londen grote verwachtingen jiebben. De werkelijkheid is met de ontwapening in flagrante strijd. De wedloop in bewapening is in volle gang. De Russische wapenleveranties aan Syrië zijn dit eveneens. Deze hebben al sinds lange tijd plaats gevonden en nemen nog steeds toe. De zeer grote hoeveelheden wapens, welke Rusland aan Syrië geleverd heeft en nog levert, stellen het in staat om met wapens tegen de buurlanden op te treden. Nu heeft de opperbevelhebber van het Syrische leger dezer dagen wel verklaard, dat hij geen communist is, maar ontegenzeggelijk staat en brat Syrië steeds meer te staan onder Russische communistische invloed, waarop het feit ook wijst, dat een Syrische delegatie dinsdag 27 augustus naar Moskou vertrokken is om met dé Russische regering te onderhandelen over de details van de Russisch^Syrische overeenkomst.

President Eisenhower heeft op de even tevoren genoemde datum de toestand in Syrië besproken met republikeinse congresleden en de Syrische situatie als ernstig gekwalificeerd. De zesde Amerikaanse vloot moet voorlopig in de Middellandse Zee blijven, terwijl reeds bestaande plannen voor bezoeken aan andere havens zijn ingetrokken.

Heel de huidige wereldtoestand bevestigd Gods Woord daarin, dat, wat immer Je inhoud van de prediking der valse profeten is: Vrede, vrede en geen gewar; een taal is, welke het menselijke 'or gaarne beluistert, maar waarmede 4 mens bedrogen uitkomt. Telkens en telkens zien wij bewaarheid: „Vertrouwt met op prinsen, op des mensen kind, bij «twelk geen heil is. Welgelukzalig is \ die de God Jakobs tot zijn hulp keeft, wiens verwachting op de Heere, V God, is. Die de liemel en de aarde Semaakt heeft, de zee en al wat in de- *e is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid". Deze heeft toch nooit enig Woord met bedriegelijke tong gesproken. Wwat Hij eist, beveelt, dreigt en be- Wt, rust op onwrikbare steunpilaren. "ij is de God van waarheid en trouw, "let Wie nog nimmer enig mens bedro- 8*1 of teleurgesteld is uitgekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICH

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken