Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

CANDIDAATSTELLING STATENVERKIEZINGEN

Met verwijzing naar de bekendmaking in zake de candidaatstellinÉ voor de a.s. o Statenverkiezingen in „De Banier" van 12 september j.l. (no. 36), vestigen wij er nogmaals de aandacht op, dat de data voorkomend in artikel 11 der Partijstatuten vervroegd zijn. Vóór 1 november 1957 moeten de kiesverenigingen namen van candidaten (schriftelijk) opgeven aan het bestuur der Statenkringvereniging waartoe zij behoren. Vóór 15 november moeten de Statenkringverenigingen een groslijst samenstellen en vóór 15 december moeten de vertrou wens vergaderingen voor elke provincie gehouden worden. Vóór 1 januari 1958 moeten de Provm ciale vergaderingen de candidaatlijstej vaststellen. Waar geen statenkringvereniging bestaat kunnen de kiesverenigingen namen van candidaten rechtstreeks aan het bestuur der Provinciale vereniging doen toekomen.

VRAGEN EN VOORSTELLEN

Met het oog op de Algemene Veruade. ring, D.V. te houden in 1958, worden-de kiesverenigingen verzocht om eventuele vragen en voorstellen voor deze vergadering vóór 1 december 1957 te zenden aan de secretaris van het Hoofdbestuur dus aan het Partijbureau, Frankenslat 123, Den Haag. ^

BIJDRAGEN TEN BEHOEVE VAN HET PARTIJBUREAU

De kiesverenigingen, die de jaarlijkse bijdrage voor het Partijbureau nog niet overmaakten, worden namens 't Hoofdbestuur verzocht dit zo spoedig mogelijk te willen doen door storting 'of trirering op de postrekening van het Partij. bureau, no. 186302, Den Haag.

LIJSTEN

Nog niet alle kiesverenigingen zonden de lijsten betreffende de samenstellin» van het bestuur en enkele andere gegevens, aan het Partijbureau terug. Dringend wordt verzocht dit spoedig te doen. De Partijsecretaris

PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND

In verband met de te houden vergade ring der Zuid-Hollandse kiesverenigin; op D.V. half december a.s., worden vra gen en voorstellen voor die vergadering ingewacht bij de secretaris. A. Vlasblom Delft, Oostsingel 141, tel. 23601.

PROVINCIALE KIESVERENIGING UTRECHT

Bovengenoemde Provinciale Kiesvereniging verzoekt de aangesloten kiesvereni- .gingen met verwijzing naar het bericht van het Partijbureau in „De Banier" vai 12 september j.l., zo spoedig mogelijk de namen der candidaten op te geven voor de verkiezingen van de leden der Provinciale Staten. Deze namen dienen vóór 1 novembei a.s. in het bezit te zijn van de secretaris der Provinciale kiesvereniging, B. Gija, Stationsweg 17, Driebergen-Rijsenbuig.

STATENKRING DELFT

D.V. op zaterdagmiddag 2 novembei a.s., om 3.i5 uur, wordt een bijzondere vergadering gehouden in het gebou« der Geref. Gem., Oosteinde 175 te Deft Buiten de traditionele punten, bevat de agendum onder andere de vaststelliaj van de voorlopige groslijst van de F* vinciale Staten en bespreking van o' verkiezingen en de te voeren actie, ledere kiesvereniging in deze kiinj dient twee afgevaardigden te zenden, terwijl tevens alle leden hartelijk welkom zijn! Het belang van deze samenkomst is zó vanzelfsprekend, dat aandrang tot bezoek er van, achterwege ta blijven. Voorstellen en - vragen voor vergadering, worden vóór 28 1957 en opgaven van candidaten, beslS vóór 1 november 1957 ingewacht bij "«• secretariaat. K. Chr. Hoekstein, secr. Rijswijk (Z.-H.), Dennelaan 37. Telefoon K 1700—11.95.81.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken