Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat we de nieuwe raadsels geven, moeten we eerst een woordje richten tot Gerrit en Aagje Verkuil te Stolwijk. Deze hebben namelijk verzuimd om op him brief met oplossingen een postzegel van 10 cent te plakken. Het gevolg hiervan was, dat er strafport moest betaald worden, welke het dubbele bedraagt van de verschuldigde portokosten, zodat in dit geval 20 cent strafport betaald moest worden. Wij verzoeken daarom Gerrit en Aagje, doch tegelijk ook alle andere neven en nichten om er aan te denken de brief van een 10 cents postzegel te voorzien vóór het verzenden. Thans zullen we de nieuwe raadsels laten volgen van

OPGAVE 512

Jtmgeren: 1. Een tekstgedeelte uit het boek Ezra bestaat uit vier-en-dertig letters. Zoek dit gedeelte met behulp van de volgende gegevens: Paulus was naar de 31 32 2 16 een vervolger der gemeente. I 23 28 3 33 13 is de naam van de moeder van Jozef en Benjamin. 8 9 14 18 is de man, die zeide: Ben ik mijns broeders hoeder. 4 30 was de geboorteplaats van Abraham. 27 24 5 17 20 was iemand uit Sauls geslacht, die David vervloekte tijdens diens vlucht voor Absalom. De zonde zal over u niet 29 7 12 34 19 15 10. II 26 21 was één der zonen van Noach. 6 22 is een titel.

25 moet geraden worden. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit het boek Spreuken, het twaalfde hoofdstuk. a. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen. b. Wij zullen het niet verbergen voor him kinderen. c. Gij hebt mij het pad des levens bekend gemaakt. d. Door het geloof zijn de muilen der leeuwen gestopt. e. Noach wordt een prediker der gerechtigheid genoemd. f. De Heere Jezus is door één Zijner discipelen verraden. g. Het lichaam is meer dan de kleding. h. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. 3. Noem de naam van: a. een christen, die een grote hongersnood voorspelde (Hand. 11). b. de dienstmaagd, die Petrus na zijn bevrijding uit de gevangenis voor de deur liet staan.

6 e. een evangelist, die een Griekse vader en een Joodse moeder had. d. de stamvader van het geslacht waaruit de profetes Anna voortkwam. e. de vader van koning Manasse. f. een stad, die door vuur uit de hemel verdelgd werd. g. de vader van de richter Barak. h. de vijfde der Klein-Aziatische gemeenten ten tijde van de apostel Johannes. i. de persoon, die Paulus hielp bij het schrijven van de brief aan de Romeinen.

j. een te Alexandrië geboren Jood, die een aanhanger was van Johannes de Doper (Hand. 18). Welke naam vormen de eerste letters van bovengevraagde namen?

Ouderen: 1. Maak uit: CLIEKABELHAMEL twee namen uit het Oude Testament. De één van de schoonvader van een tot God bekeerde vrouw en de ander van een heidens koning. 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezarren een tekstgedeelte geven uit Handelingen, tussen de hoofdstukken 4 en 8.

a. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden. b. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben. c. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd? d. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. e. En in Uw Naam duivelen uitgeworpen en vele krachten gedaan? f. Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt. g. Het krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. 3. Een tekstgedeelte uit Handelingen bestaat uit vijf-en-veertig letters. Gevraagd wordt welk tekstgedeelte wordt bedoeld als de volgende gegevens bekend zijn: 9 35 is de geboorteplaats van de persoon, die genoemd wordt de vader aller gelovigen. 16 24 is de geboorteplaats van de Egyptisphe vrouw van een Joodse onderkoning. 11 39 had een koning, die door Mozes en de Israëlieten verslagen werd en wiens gebied aan de halve stam Manasse kvi^am. 6 25 is iemand uit het geslachtsregister van de Heere Jezus; hij was de grootvader van Kosam. 2 19 is de naam van een stad, welke volgens Genesis door Assur gebouwd werd. 20 8 34 31 is een lichtbron. Gij zult niet 38 21 30 44 22 37. 17 36 15 45 3 is een uitvlucht. 12 1 5 13 is een getal beneden tien. 7 44 14 29 38 betekent: flauw, bleek. 18 27 4 32 is weerkaatsing van het geluid. 33 23 10 43 betekent: haat, wrok, vijandschap. 28 40 26 41 betekent: schor, niet helder van stem. 42 moet geraden worden. De oplossingen van de raadsels der opgaven 509 tot en met 512 kunnen ingezonden worden aan het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Wie wil gaan meedoen met het insturen der oplossingen, is welkom. Op de enveloppe aan de voorzijde moet dan het woord Nieuw geschreven worden. Vergeet niet naam en volledig adres te plaatsen onder de oplossingen en ook aan de achterzijde van de enveloppe. Thans nog een gedeelte van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

xxrv.

We zagen de vorige maal, dat, toen Beza zich uitsprak over het Heilig Avondmaal, er van de zijde der roomse geestelijkheid felle protesten werden geuit en dat de voorzitter der bijeenkomst zelfs van de koning en de koningin verlangde, dat Beza het zwijgen zou worden opgelegd. De koning ging hierop echter niet in, zodat Beza de gelegenheid kreeg zijn rede voort te zetten en te beëindigen.

Hierop stond de voorzitter, de kardinaal van Toumon, op om met enkele woorden zijn oordeel over hetgeen door Beza was gezegd, uit te spreken. Hij sprak echter met zulk een zachte stem, dat slechts enkele brokstukken konden worden opgevangen. De hoofdzaak van zijn betoog kwam hierop neer, dat de koning maar niets moest geloven van wat door Beza naar voren was gebracht en het beste deed te blijven bij de godsdienst, welke zijn voorvaderen sedert koning Clovis beleden hadden en waarin hij was opgevoed. De godsdienst ook, welke door zijn eigen moeder, de koningin, bewaard mocht worden, zodat hij daarin door de gelukzalige maagd Maria en al de zalige heiligen rijk begenadigd was. Voorts verzocht hij de koning om een dag uitstel te mogen hebben om Beza's rede te kunnen beantwoorden, waarvan hij hoopte, dat dit zou bijdragen om de koning in het ware geloof te houden.

Na de kardinaal sprak de koningin, Catharina de Medici, enkele woorden, waarbij zij er op wees, dat er in deze zaak gehandeld was overeenkomstig het besluit van de Raad en het advies van het Parlement te Parijs, niet om te vernieuwen of op te wekken, maar om de troebelen, welke uit het verschil van godsdienstige meningen ontstonden, te stillen en de afgedwaalden op de rechte weg te brengen.

Een dag later leverde Beza bij de koningin een schrijven in, waarin hij 'n nadere verklaring gaf van de uitdrukking, waaraan de geestelijkheid zich zo zeer geërgerd had. Intussen liet de geesteHjkheid niets onbeproefd om een voortzetting van de bijeenkomst te verhinderen. Beza en de zijnen echter wisten dit te verijdelen, zodat er na enkele dagen een tweede bijeenkomst plaats had, waarbij nu ook de Zwitserse theoloog Petrus Martyr aanwezig was.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken