Bekijk het origineel

Andere bezwaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Andere bezwaren

3 minuten leestijd

Benevens dit algemeen gevoelde bezwaar zijn er nog zo vele andere. In het Voorlopig Verslag is er zeer terecht op gewezen, dat er in het verdrag geen genoegzame rekening is gehouden met de bijzondere positie van ons land, welke niet alleen handelsbetrekkingen met Europese landen, maar ook met andere, ook overzeese, noodzakelijkerwijze heeft te voeren. Evenmin is in voldoende mate rekening gehouden met ons gebrek aan grondstoffen, terwijl nergens in het verdrag een waarborg aanwezig is, dat de politiek, welke in het verdrag gevoerd zal worden, zodanig gevoerd zal worden, dat het aan oiis land mogelijk gemaakt zal worden, dat het in het levensonderhoud van ons volk, dat snel in getal toeneemt, zal kuimen voorzien. Dit is met het oog op de toekomst een aangelegenheid van de eerste rang. Hiermede dient wel terdege rekening gehouden te worden. Bieden de andere landen, welke bij het verdrag zijn aangesloten, ons hierbij niet de behulpzame hand, dan kan het schier niet anders of ons land komt voor zeer ernstige moeilijkheden te staan, welke er dan allicht op uitlopen, dat er in de toekomst onder ons volk grote armoede geleden zal worden. Tevens werd in het Voorlopig Verslag als een bezwaar tegen het verdrag aangevoerd en de klacht er over geuit, dat de Nederlandse onderhandelaars bij de samenstelling er van niet voldoende voor speciale Nederlandse belangen waren opgekomen — zoals die van andere landen wel gedaan hadden ten opzichte van de belangen van hun land — maar zo spoedig en zo gedwee de belangen van Nederland hadden opgeofferd ter wille van de totstandkoming van het verdrag. Een soortgelijke klacht werd ook al in het Voorlopig Verdrag geslaakt ten aanzien van onze partners van de Benelux. Daarin werd het betreurd, dat de Nederlandse .onderhandelaars hoegenaamd geen steun hadden ontvangen van die van België.en Luxemburg toen zij het pleit voerden voor Nederlandse belangen. Dit heeft blijkens het Voorlopig Verslag op tal van leden een hoogst onaangename indnik gemaakt. In het Voorlopig Verslag staat dienaangaande toch te lezen: Tal van leden betreurden het, dat de Nederlandse delegatie haar aanvankelijk standpunt, dat het buitentarief gebaseerd zou moeten zijn op het Beneluxtarief, met mogelijke correctie naar boven, niet heeft kunnen volhouden. Het had deze leden teleurgesteld, dat voor dit standpunt niet de steun van onze Beneluxpartners kon verkregen worden. Kan de regering daarvoor een verklaring geven? — zo werd door hen gevraagd. En moet niet worden gevreesd — zo werd er door hen aan toegevoegd — dat in de toekomst in de raad van ministers op dit uitermate belangrijke punt de Benelux-samenwerking eveneens zal falen? Ook gevoelden onderscheidene leden, blijkens het Voorlopig Verslag, zich bezwaard over bet feit, dat de ontwerpverdragen vóór hun ondertekening niet voorgelegd waren aan de algemene vergadering van de Kolen- en Staalgemeenschap. In deze vergadering zijn de zes landen en de zes parlementen, die de Euromarkt aangaan, vertegenwoordigd. Een debat aldaar — aldus deze leden — tussen regeringen en volksvertegenwoordigers zou — indien althans de regeringen adviezen, strekkende tot aanvulling of wijziging van bet verdrag, werkelijk in ernstige overweging zouden genomen hebben — van het grootste belang zijn geweest. Dan zou — zo verklaarden deze leden — ons parlement minder het gevoel hebben gehad bij de goedkeiuing van het verdrag voor een voldongen feit te zijn geplaatst, terwijl volgens hun oor­ deel bij de inwerkingtreding van het verdrag veel minder onzekerheden zijn blijven bestaan dan thans het geval is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

Andere bezwaren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken