Bekijk het origineel

Uitermate ontstellend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uitermate ontstellend

6 minuten leestijd

Uitermate ontstellend is het, dat het aantal dodelijke ongevallen bij het verkeer nog steeds zo onrustbarend toeneemt. De eerste zes maanden van 1957 zijn er in ons land niet minder dan 64.225 ongevallen bij het verkeer gebeurd. Volgens berekeningen van de Koninklij­ ke Nederlandse Automobilisten Club is het aantal ongevallen, vergeleken met het eerste halfjaar van 1956, gestegen met 9, 4 percent. Ten aanzien van het eerste halfjaar van 1955, vergeleken met het eerste halfjaar van 1956, was deze stijging hoger, namelijk 12 percent; van l: et eerste halfjaar \'an 19-54 vergeleken met het eerste halfjaar van 1955, was deze stijging nog weer hoger, te weten 15, 3 percent. De cijfers aangaande de totale aantallen ongevallen stijgen derhalve wat minder snel. Dit is op zichzelf zeer verheugend, doch tegenover dit verheugende feit staat echter, dat de gevolgen van de ongevallen in de eerste zes_ maanden van dit jaar van veel ernstiger aard zijn dan in vorige jaren. Het aantal dergenen, die daarbij hun leven verloren, is sterk gestegen, veel en veel groter dan in vorige jaren. In de eerste helft van 1956 verloren tengevolge van verkeersongevallen 672 personen het leven, dat is, per dag berekend, bijna twee per dag, hetgeen 2, 1 percent meer was dan in de eerste helft van 1955. Van de eerste helft van 1956 op de eerste helft van 1957 steeg het aantal dodelijk getroffenen met 16, 8 percent, dat is achtmaal zo veel. De vergelijkende percentages van het aantal zwaar gewonden zijn 12, 2 en 19, 4 percent, en wat het aantal lichtgewonden betreft, 6, 1 en 18, 1 percent. Dit wijst uit, dat er zowel ten aanzien van de gedoden, als van de zwaar- en lichtgewonden in de laatste tijd een scherpe stijging heeft plaats gevonden. Een geheel bevredigende verklaring voor de zo onrustbarende plotselinge sterke toeneming van het aantal doden en gewonden in de eerste zes maanden van 1957 is voorshands moeilijk te geven, al geeft het C.B.S. daar enig licht over, daar het althans aanwijst onder welke categorieën van weggebruikers het aantal dodelijke slachtoffers het sterkst gestegen is.

Uit het cijfermateriaal van het C.B.S. komt namelijk vast te staan, dat het aantal doden in de eerste helft van 1957 voornamelijk een gevolg is van ernstige ongevallen, aan bromfietsers en voetgangers overkomen. Ten aanzien van voetgangers geldt volgens deze statistiek in het algemeen, dat de dodelijke ongevallen in deze categorie voor een zeer belangrijk deel voortkomen uit botsingen tussen bejaarde voetgangers en personenauto's. Als reden daarvan geldt bij velen, dat het aantal auto's in de laatste jaren relatief zeer sterk is toegenomen. Ten aanzien van de bromfietsers stellen velen, dat de sterke stijging van het aantal doden en gewonden grotendeels gelegen is in de fameuze toeneming van het aantal bromfietsen. Stellig zal de sterke toeneming van het aantal auto's en bromfietsen er het hare toe bijgedragen hebben, dat het aantal bij de ongevallen op de weg dodelijk getroffenen en zwaar gewonden op zulk een beangstigende wijze is toegenomen; doch dit kan toch niet als de enige reden daarvan gelden.

Het on verantwoorde-jakkeren op de weg van tal van automobilisten en bromfietsers veroorzaakt onweersprekelijk tal van ongevallen. Hun in een zo razend snel tempo rijden maakt het tal van voetgangers, die niet vlug ter been zijn, niet mogelijk om tijdig voor hen uit en van de weg te komen. Men ziet soms auto's en bromfietsen aankomen en denkt nog tijd genoeg te hebben om de weg over te steken, maar in een ommezien van tijd zijn zij al gekomen op het punt, waarop men de weg nog veilig en zonder enig gevaar dacht te kunnen oversteken. God heeft de wereld niet razend geschapen, maar de mensen zijn razend geworden. Het gaat tallozen van hen nooit snel genoeg. In hun razernij wagen zij op de weg hun eigen leven en dat van anderen er maar aan. Wij beleven dagen, v/aarin in vérgaande roekeloosheid door velen de waarde van het leven niet wordt geteld. Om wat minuten, zeKs seconden eerder op de plaats van bestemming te zijn, kurmen wij soms fietsers op de weg hun leven in de waagschaal zien stellen. als zij met groot levensgevaar van dwarsweg komende, nog een auto gij H passeren. En ook de voetgangers g gen zich op de weg meermalen al onvoorzichtig. De Heilige Schrift niaa^L ons op tal van plaatsen tot betraohtir. van voorzichtigheid aan, ja beveelt o' zelfs haar te betrachten. Doch welk o- vérgaande onvoorzichtigheid wordt op de weg al door automobihsteu, moto, : rijders, bromfietsers, fietsers en ^, ^, , gangers begaan. Onze tijdgeest met aj^ jagen en jakkeren, met zijn haasten, spoj. den en vliegen — het moet bij velen a'. tijd vliegensvlug gaan - heeft in de vei. ongevallen ook een groot aandeel. Hiebij komt dan nog, dat vele ongevall veroorzaakt worden door personen, di] sterk onder de invloed van sterke drani verkerend, in hun auto's of op hun fietsen rijden en dan menigmaal ongj. vallen veroorzaken met dodelijke aflooi waardoor een gezin of familie in rom, gedompeld wordt. Zij begaan daarmede! feitelijk een moord. Doch hoe licht woi den zij dan gestraft! Na welk een !«. trekkehjk zeer korte tijd bekomen zij alsdan hun rijbewijs terug en kunnen weer met hun voertuigen zich op i weg begeven om nieuwe ongevallen veroorzaken — wat ook wel gebeurt. Want drankzuchtige personen kunju... zich maar heel moeilijk van drankmis. bruik onthouden. Het is voorwaar geea zeldzaamheid als zij daar weer toe overgaan. Het was dan ook voor zulke personen, èn voor henzelf, èn voor hun gezin en familie, èn voor het leed, dat zij anderen aandoen bij weer door hen veroorzaakte ongevallen, een uiterst gewenste zaak, dat hun het rijbewijs voor heel hun leven werd ontnomen, zo lang zij tenminste geen bewijs geleverd hebben, dat zij zich niet meer aan sterke drani te buiten gaan. Ontstellend groot is tod het aantal ongevallen, die veroorzaakt worden door personen, die onder invloed van sterke drank verkeren. In dezs dient veel scherper ingegrepen en kiachtiger opgetreden te worden, want hierin is het spreekwoord geheel op zijn plaats, hetwelk zegt: dat zachte heelmeesters stinkende wondaa maken. Het betreft hier buiten twijfel een groot algemeen volksbelang. Heel ons volk, klein en groot, is hierbij ten nauwste betrokken. Daarom dient naar menselijk vermogen alles in het werk gesteld te worden om de nog steeds toenemende ongevallen bij het verkeer te voorkomen, althans te verminderen, en de weg, die vrijwel doo: alle Nederlanders gebruikt moet worden, voor het verkeer weer zo veilig mogelijlt te stellen. Daarvoor is stellig ook nodig een scherp toezicht op de voertuigen, welke van de weg gebruik maken. Er bevinden zich toch nog altijd op de weg voertuigen, die een groot gevaar voor de veiligW opleveren. Hetzelfde moet ook al gezegi worden van personen, die achter het stuur van een auto zitten, en voorzeker niet minder van menigeen, die een bromfiets berijdt. In één woord, alle geoorloofde middelen behoren aangev\'end te worden, om, nog afgezien van de materiële schade, welke jaarlijks in de miljoenen beloopt, het. verkeer op de weg z" veel mogelijk veilig te stellen, en dit in de eerste plaats wel omdat hierbij liet '*' ven van mensen ia het geding is-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

Uitermate ontstellend

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken