Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de namen noemen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgave 505 tot en met 508 een prijs behaald hebben, willen wij eerst een hartelijk welkom toeroepen aan onze nieuwe nicht Teuni Vink te L., die gevraagd heeft om ook te mogen meedoen. Wij wensen haar toe, dat het haar gegeven moge worden nog vele jaren haar oplossingen in te sturen, waarmede zij reeds direkt een begin heeft gemaakt. Thans volgen de namen van hen, die een prijs bekomen. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende neven en nichten: 1. Jan G. Bosma te Z. 2. Marie van Gilst te H. 3. Wim van Lieburg te R. 4. Jo Louwerse te KI. 5. Nelie de Pater te W. 6. Rietvinkje te E. 7. Jannie Schouten te A. 8. Klaas Vos te S. Ieder van de bovengenoemden mag een boek kiezen uit het hieronder afgedrukte lijstje. Als men een keus gemaakt heeft, neme men een briefkaart met postzegel van 7 cent er op en schrijf daarop welk boek je gaarne hebben wilt. Schrijf voorts op deze briefkaart het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht en werp hem dan in de brievenbus. Vergeet niet naam en volledig adres te vermelden. Hier volgt het lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab. Jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: 1. Lieske. 2. Anneke met vacantie. Wij geven nu de nieuwe raadsels van

OPGAVE 514 Jongeren: 1. De naam van een profeet met nadere aanduiding bestaat uit 20 letters. Zoek deze naam met aanduiding uit de navolgende gegevens: 1 8 7 18 12 is de naam van de persoon, onder wie Israël Kanaan binnentrok. 20 2 11 6 13 betekent prijzen. En hij zette de 17 9 3 5 op zijn hoofd (Leviticus). 4 19 16 op de vrome en zie naar de oprechte (JPsalm 35-40). Mijn tong is een 14 15 10 eens vaardigen schrijvers (Psalm 43—47). 2. Noem de naam van: a. de koning, die met zijn leger in zee verdronk. b. de zoon van Abraham en Hagar. e. een purperverkoopster uit Thyatire. d. de vader der gelovigen. e. een machtig herder ten tijde van koning Saul. f. de vader van Samuel. g. de broeder van Martha en Maria. h. de vader van de profetes Anna. i. de zoon van Sara. ]. de koning, die bijna bewogen werd christen te worden. Welke naam vormen de eerste letters van de boven gevraagde namen? 3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Joel tussen de hoofdstukken 2 en 4. a. Zal de bazuin in de stad geblazen worden? b. Zodat er niets nieuws is onder de zon. c. Of spreek tot de aarde en zij zal het u leren. d. Eer de maan en de sterren verduisterd worden. e. Zij zijn uit de grote verdrukking gekomen. f. Bewaar mij als het zwart des oogappels. g. De Israëlieten waren een gi'Ote menigte geworden.

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit het boek Micha bestaat uit 59 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens: 39 17 49 38 26 was de zoon en opvolger van Israels koning Omri. 56 9 40 14 11 46 is de naam van een richter, die het altaar voor Baal afbrak. De mens gaat naar zijn 10 3 50 41 24 13 huis. 18 27 8 34 51 is gehjk aan 22 42 4 53 35 komt voor in een tekst met de woorden: Zijn stem en verhard. Van de Heere Jezus wordt in het Evangelie van Johannes vermeld, dat hij 1 6 45 7 2. Wie niet 37 55 43 31 57 52 wil, zal ook niet eten. 19 5 23 30 is een getal beneden vijftig. Zijn voeten waren blinkend 44 47 48 29 58 gelijk. 59 16 15 20 33 21 is een voorjaarsbloem. Sinds Ik tegen hem gesproken heb, 25 32 12 36 Ik nog emstelijk aan hem. 28 54 is een inhoudsmaat. 2. Een tekstgedeelte uit Mattheüs, omstreeks het twaalfde hoofdstuk, kan gevonden worden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te kiezen en de woorden naast elkaar te plaatsen. a. Met het huis van Israël en het huis van Juda. b. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. c. Saul kreeg een ander hart, doch David een nieuw hart. d. Wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? e. De satan viel als een bliksem uit de hemel. f. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize. g. En geneest de kranken, die daarin zijn. h. Kwade samen sprekingen verderven goede zeden. i. Ik breng een watervloed over de aarde. 3. Maak uit LLMASEDIRANI twee namen van personen, welke in het Oude Testament genoemd worden en nauw verwant waren aan de vader der gelovigen. De oplossingen dezer raadsels mogen nog XIET ingezonden worden. Thans nog een gedeelte van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA XXV. Ofsclioon de hoge roomse geestelijken of, zoals men deze gewoonlijk noemt, de prelaten, al het mogelijke hadden gedaan om een tweede samenkomst met de vertegenwoordigers der gereformeerden uit en af te stellen, gelukte hun dit niet. Op de 16e september 1561 had deze plaats. Met Beza was nu ook Petrus Martyr van de hogeschool te Zurich aanwezig. Eerst hield de kardinaal van Lotharingen een lange redevoering, welke vrij gematigd was. Hierna wilde Beza direkt het woord hebben, doch dit stuitte op zodanig verzet bij de prelaten, dat de koningin het beter vond om Beza en de zijnen nu te laten vertrekken, om hun dan later, zoals zij zeide, de gelegenheid te oeven van antwoord te dienen. Er had inderdaad een volgende samenkomst plaats en wel op 24 september, doch op verzoek der prelaten zonder aanwezigheid van de koning. Blijkbaar mocht deze voor hen de rede van Beza niet aanhoren, uit vrees, dat deze hen op zodanige wijze zou weerleggen, dat de koning tot de overtuiging zou komen, dat het gelijk niet aan de kant der prelaten, maar aan die van Beza was. Beza hield in deze nieuwe samenkomst een rede van circa anderhalf uur. Hierna werd nog een bijeenkomst belegd, waarbij vooral de tweede generaal der Jezuïeten, de sluwe Jakob Lainez een ster- 'ke invloed uitoefende, toen hij ten aanzien van de koningin opmerkte, dat niets gevaarlijker is dan ketters aan te horen en met hen een vergelijk te willen treffen, sn voorts dat zij, noch een andere vorst, het recht hadden tot 't beslechten van geloofsverschillen. Dit behoorde volgens hem tot de taak van de kerk en tot die van de paus, die reeds een algemene kerkvergadering had vastgesteld, waarheen men zich wenden kon. Vanaf die tijd werden volgens de wil der koningin slechts in kleine kring besprekingen gevoerd, waaraan werd deelgenomen door vijf vertegenwoordigers der gereformeerden, namelijk Beza, Martyr, Jean de l'Espine, Marlórat en Des Gallars, en vijf van die der tegenstanders, namelijk de bisschoppen Mouluc van Valence en Du Val van Secz, en de abten Salignac en Bouteiller en doctor D'Espence. Volgens brieven van Beza aan Calvijn hadden deze besperkingen een aangenaam en welwillend verloop, zó zelfs, dat er inzake de afloop hoopvolle verwachtingen gekoesterd werden. Beide partijen waren het eens over de geestelijke gemeenschap door het geloof bij het Heilig Avondmaal. Alleen over de tegenwoordigheid van Christus was nog enig verschil, totdat zo ver gekomen werd, dat zij erkenden voor het geloof aanwezig te zijn wat waarlijk werd aangeboden om door het geloof geestelijk gebruikt te worden. Er werd voorts nog een formule opgesteld, welke beide partijen met de hunnen zouden behandelen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken