Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Het is weer zover, dat de oplossingen der raadsels van de opgaven 513 tot en met 516 kunnen worden ingezonden. Dit is een mooie gelegenheid voor allen, die willen gaan meedoen, om hiermede te beginnen. Ieder is welkom. Men vermelde echter op de voorzijde van de enveloppe het woord NIEUW, opdat de brieven van nieuwe neven en nichten direkt uit de ingezonden brieven gehaald kunnen worden en de namen zo spoedig mogelijk in onze rubriek kunnen worden vermeld. Voordat wij de nieuwe raadsels geven, willen wij nog even op iets wijzen. In de opgave 513 staat namelijk in het eerste raadsel voor de jongeren: 1 2 30 was de vader van Jozua. Dit moet zijn: 1 2 30 steunde met Aaron de handen van Mozes. Thans volgen de nieuwe raadsels van Jongeren: OPGAVE 516 1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Psalm 119 onberijmd. a. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? b. Zal ik met de roede tot u komen? c. Daarom heb ik Timotheüs tot u gezonden. d. Uit Uw bevelen krijg ik verstand. e. Ook zijn Uw getuigenissen mijn vermakingen. f. De rijke jongeling zeide, dat hij alle geboden onderhouden had. 2. Noem de naam van: a. de zoon van Hagar. b. de zoon van Jefunne, die tot verspieder werd aangewezen. c. de vrouw van Jozef. d. de tweede man van Ruth. e. de vrouw, die haar schoonmoeder niet volgde. f. een godin der Efeziërs. Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen? 3. Een tekstgedeelte uit het eerste boek Samuel bestaat uit 41 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: •En er was een zekere 36 29 1 9 27 11 in dezelfde stad (Lukas). De koning van 19 14 7 33 30 heette Og. 41 28 15 is de naam van de woestijn, welke op Elim volgde. 35 6 32 18 3 diende Israël tot voedsel in de woestijn. 39 2 25 12 bouwde een stad, welke Henoch genoemd werd. 22 34 16 37 26 was de vierde zoon van Jafeth. 13 20 40 is de naam van een maand. Z«t een 24 10 31 aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijt (Spreuken). 23 8 21 17 38 was één der hogepriesters, voor wie Petrus zich verantwoordde. 5 20 29 betekent oordeel (Openb.). 4 moet geraden worden.

Ouderen: 1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden teza­ men een tekstgedeelte geven uit de Openbaring van Johannes vóór het tiende en na het vijfde hoofdstuk. a. Het ene is zo na aan het andere Oob). b. Op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest. c. Hij zag rondom om haar te zien. d. Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldadigheid en trouw? e. Mirjam en Aaron twistten met Mozes ter oorzake van de Cuschietische vrouw. f. Ik zie een kleine wolk als eens mans hand. g. Maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. h. De grote dag Zijns toorns is gekomen. i. Velen uit de schare geloofden in Hem. 2. Maak uit KOSMOSPETRAMASTA drie eilandennamen uit het Nieuwe Testament. 3. In Ezechiël komt een tekst voor, bestaande uit 73 letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is? 61 9 49 63 43 28 68 was een hoveling, bij wie Jozef in dienst was. 47 22 62 moest met Aaron, Mozes tijdens diens verblijf op de berg Sinaï vervangen. 13 19 30 40 is gelijk 6 10 20 71 is een getal beneden tien. 53 34 50 38 73 66 25 33 is een getal beneden honderd, deelbaar door tien. Diens gebed zelf zal een 37 17 54 12 72 56 zijn (Spreuken). 5 45 23 53 67 39 64 4 betekent dralen. Ik ben de man, die 51 55 39 60 8 59 70 gezien heb. Hun 35 42 57 14 21 58 zijn snel om bloed te vergieten. Schudt het stof uwer 44 36 2 32 41 4 af. 65 46 52 27 31 29 betekent sneuvelen. 24 7 is een titel. 11 3 48 69 betekent schor. 26 18 waren twee zelfde letters, die Huntington achter zijn naam zette. 1 moet geraden worden. 16 15 5 is de naam van de moeder aller mensen. De oplossingen der raadsels van de opgaven 513 tot en met 516 kunnen gezonden worden aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. We gaan nu verder met het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA XXVIL Tijdens het godsdienstgesprek te Poisy liet men van Rome's kant geen middel onbeproefd om koning Anton van Navarre terug te brengen in de schoot van de kerk van Rome. En dit gelukte maar al te zeer. De sympathie, welke hij aanvankelijk voor de leer der Hervorming had opgevat, bleek slechts aan de oppervlakte te zitten. Alle pogingen van Beza om hem voor de hervormde godsdienst en de zaak der Hervorming te behouden, faalden dan ook. Het enige wat Beza van de koning, met wie bij in die tijd veel omgang had, ten antwoord kreeg, was, dat hij zich niet zó ver zou wagen, dat hij zijn voet niet zou kunnen terugtrekken wanneer hem dat lustte. Het heeft er dan ook alles van weg, dat koning Anton zich liet leiden door berekening, en niet door het zuivere beginsel van Gods Woord, waarbij het is vóór of tegen, doch niet vóór en tegen. Toen Beza inzag, dat de koning voor de Hervorming verloren was, heeft hij geen verdere pogingen meer gedaan en heeft hij ook zijn gezelschap niet meer gezocht. Tijdens Beza's verblijf te St. Germain had er op bevel der koningin ook nog een gesprek plaats tussen de doctoren in de godgeleerdheid van roomse en hervormde zijde over de beelden. Onder de eersten bevonden zich onder meer Maillard, de deken van de Sorbonne, de universiteit te Parijs, en Touriner, de generaal der Jezuïeten, terwijl de gereformeerden vertegenwoordigd waren door Beza, Marlorat, Perucel en Barbaste. De koningin, Catharina de Medici, woonde dit gesprek bij met de koning en de koningin van Navarre, alsmede met de kardinalen van Ferrara, BouAon; Tournon en Ghatillon. Op de eerste bijeenkomst hield Beza een rede tegen de beelden, welke wel twee uur duurde. De volgende dagen voerden anderen over dit onderwerp het woord, waarbij het opmerkelijk was, dat er geen woordenstrijd of terechtwijzing plaats vond. Twee woordvoerders van roomse zijde, onder wie de generaal der Jezuïeten, trachtten zelfs de lachlust op te wekken. Het resultaat van dit gesprek was, dat de gereformeerden verklaarden, dat alle beelden uit de tempels der christenen verwijderd behoorden te worden. De vertegenwoordigers der Sorbonne splitsten zich in twee partijen. Een viertal hunner veroordeelde de beelden der Drieëenheid, van de Vader en de Heilige Geest, terwijl volgens hen de overige beelden uit de tempels verwijders behoorden te worden, bhalve het kruisbeeld. Aan alle beelden werd voorts door hen alle verering ontzegd. De overigen vonden het voldoende, wanneer enkele misbruiken bij de dienst der beelden verbeterd werden, maar het gebruik er van vonden zij lofwaardig en moest volgens hen behouden worden. Ook dit gesprek had dus niet het resultaat, dat Beza en de zijnen er gaarne van gezien hadden. Inmiddels waren de vijanden van de Hervorming onder aanvoering onder meer van de Guise's, voortgegaan om de aanhangers van de hervormde godsdienst te vervolgen. Zo gebeurde het, dat op zekere dag een bijeenkomst van hen wi'eed verstoord werd door een woeste gewapende bende, die niet slechts velen der aanwezige protestanten verwondden, maar niet minder dan vijfen-veertig van hen vermoordden. Dit gebeurde te Vassy, een plaats in de nabijheid van Joinvüle, waar zich het slot van de gebroeders De Guise bevond. Beza wendde zich bij het horen van deze misdadige aanslag onmiddellijk tot de koning. Hoe dit verliep, zal D.V. in het vervolg blijken.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken