Bekijk het origineel

Buitenlands

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands

13 minuten leestijd

De Heihge Geest getuigt in Jeremia 9 : 23: „Zo zegt de Heere: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom". Doch wat geeft ons de geschiedenis te aanschouwen? Dit, dat vele wijzen in hun hoogmoed zich wijzer wanen dan God en zich ver in hun vermetel verstand boven de uitspraken van Zijn Woord verheven achten. De wereld is te allen tijde vol van zodanige wijzen geweest, niet het minst in onze donkere dagen. Zij verheffen zich grotelijks op hun wijsheid en willen, dat een ieder hen vanwege hun wijsheid zal eren en bewonderen. Hebben zij het één of andere werk verricht, het één of andere gedaan, dat van meer dan gewone betekenis is, dan steken zij daarover hooguit de loftrompet, beroemen zich uitermate in hun wijsheid en worden daarin gevolgd en bijgestaan door een schare van bewonderaars. Wij kunnen zulks zien ten aanzien van de vervaardiging en verschijning van de Russische kunstmaan. Wat hebben de Russische geleerden zichzelf daarover 'n lof toegezwaaid! Hoe zijn zij daarover in Rusland en buiten Rusland bewierooktl Vooral nadat dezer dagen nog een tweede kunstmaan de lucht is ingegaan, een kunstmaan, welke met een snelheid van 29.000 kilometer per uur op de grote hoogte van 1700 kilometer om de aarde zich beweegt; te meer omdat de Russische geleerden er in geslaagd zijn om een voorwerp met de afmetingen en het gewicht van een kleine automobiel op die hoogte om de aarde te laten gaan. Er is berekend, dat een voorwerp met dergelijk gewicht en met een dergelijke snelheid slechts op zijn plaats gebracht kan zijn met een huizenhoge raket, die bij de start een gewicht gehad moet hebben van ongeveer 500.000 kilogram. Deze kunstmaan heeft de bijzondere aandacht getrokken mede door het feit, dat zich daarin een levend dier bevindt, namelijk een sterke poolhond, met name Koedryavka. Dit hondje is in een hermetisch gesloten capsule in de raket ondergebracht. Volgens de Russische geleerden zal het in leven kunnen blijven en bestaat er zelfs de mogelijkheid, dat het omhulsel, waarin het hondje zich bevindt, op een paar kilometer boven de aarde zich openen kan en ergens in Rusland levend aan een kleine parachute neerdaalt. Veihgheidsbrigades zullen proberen de parachute te volgen tot de plaats van de landing is vastgesteld. Amerikaanse geleerden echter verklaren, dat het onmogelijk is, dat het hondje ooit vs'eer levend op aarde zal komen. Volgens de Russische geleerden echter is de toestand van het diertje onder de gegeven omstandigheden bevredigend. Professor Blagonsavow verklaarde: het heeft de schok van de start uitstekend doorstaan en het gedraagt zich kalm.

Wat de verschijning van deze laatste kunstmaan aangaat, daarover wordt zeer verschillend geoordeeld. Duizelingwekkend, fantastisch, ongelooflijk, zo beoordelen tientallen van geleerden ook buiten Rusland de verschijning, die sterk onder de indruk verkeren, dat het de Russen gelukt is om een kunstmaan te vervaardigen en om de aarde te laten gaan, welke met Koedryavka aan boord 508, 3 kilogram weegt. Monsterachtig, zo oordelen de dierenbeschermers, die aan hun grote verontwaardiging over de aanwezigheid van een hondje in de kunstmaan lucht hebben gegeven. Betreffende de kunstmaan zeK heeft radio Moskou bekend gemaakt, dat zij de samenstelling van het zuiver zonlicht, speciaal in het ultra-violette en röntgen gebied, de kosmische straling, de temperatuur en de luchtdruk meet, alsook bekend gemaakt, dat deze kunstmaan gemakkehjker en langer aan de hemel te zien is dan de vorige kunstmaan. Want weliswaar is de raket verder van de aarde verwijderd, maar juist daardoor vangt zij langer het langs de aarde strijkende zonlicht op, voordat zij in de schaduwkegel van de aarde verdwijnt. Naar aanleiding van de verschijning van de laatste kunstmaan hebben Engelse professoren en Amerikaanse legerexperts als hun mening uitgesproken, dat, wanneer Rusland over dusdanige raketten beschikt, welke honderden tonnen vloeibare brandstof met zich meevoeren, zijn voorsprong op het westen nog veel en veel groter moet zijn dan zij na het lanceren van de eerste reeds hadden aangenomen.

Ten aanzien van het ontslag van maarschalk Zjoekof — eenmaal door het Russische voUc als de grote oorlogsheld bewonderd — als minister van defensie en diens verwijdering uit het presidium is het tijdstip van de verschijning van de tweede kunstmaan wel bijzonder goed gekozen. Dit ontslag en diens verwijdering zijn er totaal door op de achtergrond geraakt. Daartoe werd besloten in een vergadering van het centrale comité van de Russische communistische partij. Do beschuldigingen tegen maarschalk Zjoekof werden voornamelijk door Weslof, een minder bekend lid van het partij-presidium, één van Stalins favorieten, uitgebracht. Zij troffen zó zeer doel, dat Zjoekof tegen zichzelf stemde en zeide: „Ik betreur het zeer, dat ik op de vergadering pas de betekenis beseft heb van de fouten, welke ik in het bijzonder in de laatste tijd gemaakt heb". Na deze bekentenis stond een aantal maarschalken, voormalige vrienden "en medewerkers van Zjoekof, onder wie Malinofski, Zjoekofs opvolger als minister van defensie, op, die hem eenparig veroordeelden. Welke betrekking Zjoekof in de toekomst zal innemen, is nog steeds niet bekend gemaakt.

De radio Moskou ontluisterde voorts de voormalige glorie van maarschalk Zjoekof geheel en werd niet moe om de Russen te vertellen, dat de laatste kunstmaan was afgegaan ter ere van de 40e verjaardag van de oktoberrevolutie en dat hiermede een nieuw bewijs was geleverd van de technische superioriteit van de Sovjet-Unie. De herdenking van deze revolutie had aan de avond van 6 november reeds plaats in een vergadering in bet Leninsportpaleis, waarin Chroestsjef een rede hield. Op de voorste rij van het podium waren met hem gezeten Worosjilof, de Chinese minister-president Mao en de weduwe van de voormalige leider van de Chinese communisten, Soen Jat Ssn. In zijn rede behandelde Chroestsjef het gehele terrein van de communistische prestaties en verlangens. Hij zeide daarin onder meer, dat het communisme het westen op het terrein van de wetenschap is voorbijgestreefd; dat de communistische volken binnen 20 jaar een grotere materiële rijkdom zullen genieten dan die van de democratische landen; dat de Russische regering aan die van het westen een conferentie voorstelt ten dienste van de vrede en de ontwapening; dat het communisme in ieder geval de wereld zal veroveren, niet door middel van een oorlog, maar door communistische revoluties in de westelijke landen; dat de Russische regering nauwer zal samenwerken met de regeringen van de Arabische volken in Azië en Afrika, en dat de ontmoeting in december in Parijs van president Eisenhower en de regeringspersonen van de andere landen, welke bij het Noord-Atlantisch pact zijn aangesloten, niets goeds voor de zaak van de vrede inhoudt. Deze rede liep over van zelfverheerlijking, van verheerlijking van het communisme en van verheerlijking van de successen, welke de communistische wereld had behaald. De wijze beroemde zich in een geest van ongeloof en hovaardij niet zuinig op zijn wijsheid en die van het communisme. Het voorstel van een te houden conferentie werd in Amerika en Engeland volstrekt niet met onverdeelde instemming ontvangen. Men vreest daarin, dat Chroestsjef de aandacht van de Russische pogingen om de westelijke invloed uit het midden-oosten te verdrijven wil afleiden en dat hij de conferentie wil gebruiken voor propaganda, daar hij toch nog kort geleden de westelijke mogendheden er van heeft beschuldigd, dat zij agressieve bedoelingen hebben. In Franse diplomatieke kringen schijnt men een ander gevoelen toegedaan te zijn. Daarin gaf men te kennen, dat men de rede van Chroestsjef met bijzonder grote aandacht wü bestuderen, in de hoop, dat met het Russische voorstel een nieuw tijdperk in de internationale politiek wordt ingeluid.

Op 7 november, de dag van de herdenking zelf, is op het Rode Plein te Moskou de traditionele miKtaire parade gehouden. De eerste verrassing hierbij was een artillerie-type, dat volgens radio Moskou werkt op de grondslag van straalaandrijving. Het nieuwe artülerietype werd gevolgd door zware raketartillerie. In totaal waren er 38 raketwapens aanwezig, waarvan enkele lopen van 24 meter lengte waren. Bij deze parade, welke onder leiding van de nieuwe minister van oorlog Malinofski stond, was de Russische strijdmacht in al haax geledingen vertegenwoordigd. Voordat de parade een aanvang nam, sprak de minister een rede van tien minuten uit. Nauwelijks was de rede beëindigd of het Russische volkslied werd ten gehore gebracht door een muziekcorps van duizend musici. Daarna begon de parade, aanschouwd op de tribu­ ne van het mausoleum van Lenin en Stahn door de Russische leiders, die bij hun komst luid door de menigte werden toegejuicht, door partij-functionarissen en buitenlandse partijvertegenwoordigers en diplomatieke vertegenwoordigers. In zijn rede heeft Malinofski verklaard, dat Rusland de vrede wil om het materiële en culture welzijn van het volk te verhogen, en in een dagorder heeft hij de 'Russische weermacht er voor gewaarschuwd, dat reactionaire imperialistische kringen een andere politiek blijven voeren en de internationale toestand blijven verergeren. Hier heeft weer het oude lied weerklonken: Rusland wil de vrede, maar anderen niet. Zij willen de oorlog, nemen daartoe zelfs de voorbereidingen en hitsen er toe op.

Inmiddels hebben de verschijningen v'an de Russische kunstmanen niet nagelaten in de westelijke landen en in het bijzonder in Amerika grote indruk en verontrusting te wekken. President Eisenhower heeft, om de gemoederen te kalmeren in verband daarmede zelfs een aparte redevoering uitgesproken en zal daai-voor in onderscheidene plaatsen in Amerika redevoeringen houden. Dit is wel hard nodig, niet alleen om de ongerustheid weg te nemen, maar ook ten opzichte van de republikeinse partij, welke bij de laatst gehouden verkiezingen wel veren heeft gelaten. 2x) werd voor het goevemeurschap en het burgemeesterschap van New-York een democraat gekozen met een bijzonder groot aantal stemmen, terwijl de democraten er in slaagden in New Jersey de grootste meerderheid in 44 jaar te behalen. Wat de redevoering van president Eisenhower zelf betreft, daarin gaf de president toe, dat Rusland een voorsprong heeft op het gebied van geleide projectielen, maar hij stelde hier tegenover, dat Amerika zowel in kwahteit als in kwantiteit ten opzichte van het kernonderzoek verder gevorderd is dan Rusland. Om deze voorsprong te behouden, zal hij het congres verzoeken om de wettelijke belemmeringen voor uitwisseling op het gebied der kernenergie met bevriende landen weg te nemen. Hij voegde hieraan toe: Eén van de problemen bij het vervaardigen van een doelmatig wapen voor de lange afstand is, dit weer van uit de lucht op aarde te brengen, zonder dat het door de wrijving met de lucht als een meteoor verbrandt. Onze geleerden en technici hebben dat probleem opgelost. Wat wij nu nodig hebben, is een intercontinentaal projectiel. Wij hebben er enkele in vergevorderde staat van ontwikkeling. Maar vanwege onze vele vooruitgeschoven posities is een middelgroot projectiel voor ons even nuttig als een intercontinentaal.

In zijn rede vertelde de president voorts, dat Dr. James Killian van het technologisch instituut van Massachusetts als leider van het wetenschappelijk defensieprogramma benoemd was met ver uitgebreide bevoegdheid, een benoeming, welke zowel bij de republikeinen als bij de democraten in goede aarde gevallen is. De rede van de president heeft over het algemeen een goede indruk gemaakt. Vooral in Parijs en Londen was men zeer voldaan over de wijze, waarop de president de noodzakelijkheid van samenwerking tussen de westerse bondgenoten tot uitdrukking heeft gebracht. In Amerika zelf ontving de president ook vele blijken van instemming, al werd van democratische zijde beweerd, dat de president met zijn rede achter de gebeurtenissen aanliep.

In het kort nog het navolgende. Guillard is met zijn program en ministers voor het forum van de Frans© Tweede Kamer verschenen en heeft met een grote meerderheid van stemmen — slechts de conmaunisten, poujadisten en enkele conservatieve leden stemden tegen - fiat van deze kamer voor zijn mbm, en program verkregen. Zijn minist, ziet zich voor tal van moeilijke proü men geplaatst. Het heeft inmiddels wetsontwerp klaar gemaakt, dat aan ministerie speciale economische en nanciële bevoegdheden verleent, waL mede het de inflatie beoogt te betem len. Wordt dit wetsontwerp tot wet heven, dan staan prijsverhogingen wachten. En dit terwijl reeds prijsver]] gingen zijn aangekondigd. Om liierv enkele te noemen, de prijs van steenlcj zal met 7 pet, die van ingevoerde stee kool zelfs met 20 pet., die van ruwijz met 12 pet. en die van textiel met 8 p stijgen. Deze prijsverhogingen — de ten van het levensonderhoud zijn in et jaar tijd met 10 a 12 pet. gestegen hebben al vele stakingen tengevolge! had. Op het ogenblik hebben er ook weer stakingen, met al de heilloze gev( gen van die, plaats. De mensen van ( stadsreiniging te Parijs staken tot 15 vember, ook een deel van de Parijse 1 kers heeft de vwnkels gesloten, terwijl vendien de ambtenaren een 24-uuis st king hebben aangekondigd. Hierbij kci nog, dat op de niet-officiële markt dollar op 470 francs verhandeld word hoewel de officiële koers 420 francs b draagt. r

Betreffende Nieuw-Guinea is er een nai were gemeenschappeHjke samenwerkin tussen Austrahë en Nederland tot stan gekomen. De Nederlandse minister va Zaken van Overzee, Mr. G. M. Helder en zijn Australische collega P. Haslucl die te Port Moresbij (Australisch Nieavi Guinea) tezamen hebben vergaderd e vandaar naar de Australische hoofdsta Canberra vertrokken, bebben op i persconferentie vóór hun vertrek gev gerd antwoord te geven op de vraag, de voorgenomen samenwerking zich i uitbreidt tot de defensie. Minister Haj luck verklaarde hierbij onder meer: D verstandho- ding met onze Nederlands vrienden, is zó goed, dat een bepaalde oi ganisatie voor uitwisseling van gegeven over het Nederlandse en het Australiscl deel overbodig is. Een verklaring, welk door minister Helders beaamd werd, Deze nauwere samenwerking is bij Indonesische regering allesbehalve goede aarde gevallen. Van deze z werd tegenover de Australische regerii, zelfs in een dreigende zin gesproken. I de Indonesische pers verschenen felle afkeurende artikelen over de Nedei lands-Australische samenwerking. In plomatieke kringen te Djakarta wordt e dan ook rekening gehouden met de mo gelijkheid, dat de demonstraties, welk 10 november staan gehouden te worden zich niet alleen tegen de Nederlanders maar ook tegen de Australiërs richten. Deze actie, waarvan aangebn digd is, dat zij een feller karakter vertonen dan de eerste, waarbij allerie gebouwen en ramen met hatelijke schriften in rode en zwarte verf voorziei werden, heeft niet alleen bij de landers in Indonesië schrik en ontstete nis verwekt, maar ook bij andere buiten landers, die zich in Indonesië bevinden Zij hebben zich daarover tot de Indono sische regering gewend. De Austrahsche minister van buitenland se zaken Richard Casey echter heeft ii tussen verklaard niet onder de indnik t( zijn gekomen van de anti-Nederlands campagne en van de geruchten, dat o actie nu ook tegen Australiërs zal worde gericht. Volgens hem is het duidelijk, d> de demonstraties niet spontaan vcare» maar georganiseerd door de regering. Inmiddels heeft een Afrikaans-Aziatiscni groep besloten aan te vragen, dat de bi handeling van Indonesië's aanspraak«{ Nieuw-Guinea de voorrang moet heboü in de eerstkomende vergadering van * politieke commissie van de Organisatii der Verenigde Naties.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken