Bekijk het origineel

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LECTUUR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LECTUUR

4 minuten leestijd

Het vertrouwen, dat wij in ons vorig stukje uitspraken, is niet beschaamd worden. Ditmaal kunnen wij ƒ 37.5( verantwoorden, Wezen wij enige tijd geleden op „df macht van het kleine", door eens te stel len, dat slechts 4000 personen uit de grote schaar van vrienden en vriendinnen der S.G.P. slechts twee kwartjes per jaai aaa ons overmaakten, hetgeen ƒ 2000.— per jaar zou betekenen, thai» heeft de kiesvereniging te Streefkerk om een goede tip gegeven om in deze regeli te verwerken. Deze kiesvereniging zond ons een van ƒ 25.—, met als bijschrift: „Wie volgt". Inderdaad, Streefkerk, zo is kt Wij willen gaarne even op deze wenl ingaan en zullen dan aan de bescheiden kant blijven. Niet elke kiesvereniging kan een flink bedrag missen. Bovendien ko men de verkiezingen in het zicht Nemen we daarom aan, dat slechts 2i kiesverenigingen slechts ƒ 5.— per ja kunnen afstaan. Dat betekent weel ƒ 1000.— per jaar. Ter overdenking voor de besturen. Reeds thans doen de vele giften zicli gelden. In vorige jaren kon het hoofdbestuur de brochures tegen de lage prijs van 5 of 6 centen per stuk beschikbaai stellen. Thans, nu papier en drukkosten weer gestegen zijn en dus een hogere prijs zou gerechtvaardigd zijn, is de prijs van de rede van Ds. Zandt slechts 4 centen per stuk. Conclusie: hoe meer steun, hoe lager prijs. Zelfs zou het iTiogelijl: kunnen worden om meer aan gratis verspreiding te gaan doen. Met hartelijke dank vermelden wij, behalve de genoemde bijdrage van * K.V. te Str., de volgende giften: van H.v.L. te R. ƒ 7.50 en van M.v.Dte St.A. ƒ 5.-. Jo B n O C Z G d te d s In V G k e w G „ n d B n l in v z E t s m li f C "

De Partijpenningmeester 1 artikelen met enkele daarop inge- , ^ie amendementen in behandeling, gierbij deed zich iets voor, wat blijkbaar t verwacht was en wel bij de behanino van artikel 4 van het wetsont- , gfp. Volgens dat artikel wordt het mogemaakt, dat het rijk bepaalde iQo'mvaterkeringen zelf in beheer of ontahoud kan nemen, wanneer dit gelenst is voor de uitvoering van dit - werk. tfoordat het rijk dit zou kunnen doen, jouden echter eerst de Gedeputeerde Staten moeten worden gehoord. Deze liepaling achtte de Minister noodzake- I* omdat hij wil voorkomen, dat de erken niet op tijd zouden kuimen woruitgevoerd, daar vele waterschapjea te klein zijn om dit werk financieel (I) technisch te kunnen •uitvoeren. Door de heer Bieuwenga was nu een 0iendement op artikel 4 ingediend, dat jjeoogde niet eerst de Gedeputeerde Staten te doen horen, zoals in artikel 4 stond, maar de Provinciale Staten, om- Jat in artikel 206 der Grondwet ook aan Je Staten ten aanzien van waterstaatswerken, waterschappen, veenschappen ([ veenpolders bevoegdheden worden toegekend. En daar dit amendement Joor heel de Kamer op de K.V.P.-fractie na, aanvaard - was, werd van de zijde der LV.P. nu ook tegen het geamendeerde artikel 4 bezwaar ingebracht. Zij achtten jit in strijd met de Grondwet, omdat Joor aanvaarding van het amendement Bieuwenga volgens hen werd uitgesprolen, dat de Staten op dit terrein geen nitsluitende bevoegdheden hebben. Over deze staatsrechtelijke kwestie. waarop we verder niet zullen ingaan, ontspon zich op de late avond een heel debat, waaraan door verscheidene deskundigen pp het gebied, van het Staatsrecht werd deelgenomen. Ook hier kwam echter tot uiting, dat de geleerden het niet altijd met elkaar eens zijn. Prof. Romme's betoog kon de Kamerleden, die er anders over dachten dan hij, niet overtuigen, zodat het wetsontwerp tenslotte werd aangenomen met 106 tegen 8 stemmen. De K.V.P.-fractie stemde dus niet in haar geheel tegen het wetsontwerp, doch slechts een 8-tal dezer fractie, wat wel enigszins bevreemdend is, omdat wel de hele K.V.P.-fractie tegen het amendement-Bieuwenga gestemd had. Zeer waarschijnlijk waren de K.V.P.-voorstemmers dus niet zo overtuigd van de ongrondwettigheid als de leider hunner fractie, prof. Romme.

Vermelden wij tenslotte nog, dat de heer de Hartog een door hem ingediende motie introk, nadat de Minister van Waterstaat had toegezegd, dat er tijdig •— wat echter nog wel enkele jaren zal duren — een post voor de proef in het Veersegat ten behoeve van de visserij op de rijksbegroting zou worden gebracht, zodat de Staten-Generaal dan gelegenheid zal krijgen zich tijdig uit te spreken over de vraag of er tot de proef in het Veeregat moet worden overgegaan of niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1957

De Banier | 9 Pagina's

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LECTUUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1957

De Banier | 9 Pagina's

PDF Bekijken