Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

6 minuten leestijd

VOOR DE

OM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij de nieuwe raadsels geven, zullen wij als naar gewoonte eerst de oplossingen van de raadsels der vorige opgaven vermelden, dat zijn dus die van de opgaven 509 tot en met 512.

OPGAVE 509

]ongeren:

1. Daarom, koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af. (Omri, Bala* Bethel, Farao, komijn, geeuwen, negen. Nun, zand, raad, do, a). 2. Want ik ben der woorden vol. 3. Ketura. (Kedron, Elifaz, Titus, Uz, Rebekka, Amazia).

Ouderen:

1. Jona, Asa, Laban. 2. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbek nederliggen. {leeuw, arend, lijm, Potifera, Delila, zaterdag, gebrek, gebit, Nebemia, lendenen, doeken). 3. Ik zal maken dat zij zullen komen.

OPGAVE 510

]ongeren:

1. Er stond ook niemand op van zijn plaats in die dagen. (Mozes, Gerar, David, Nain, pijn, Dina, poel, koets, ton, naden). 2. Ismaël. (Izak, Simson, Martha, Askelon, Emmaüs, Lodebar). 3. Laodicéa.

Ouderen:

1. Salomo; Absalom. 2. En die Zijn geboden bewaart. 3. Aohitófel.

OPGAVE 511

Jongeren:

1. Op aarde is niets met Hem te vergelijken. 2. Jerubbaal. (Jozua, Ezau, Rehabeam, Uz, Boaz, Beltsazar, Asaf, Aaron, Lydia). 3. Samuël, Débora.

Ouderen:

1. O sieraad van Israël, op uw hoogten is hij verslagen, hoe zijn de helden gevallen. (Sisera, Asa, gauw, Hagar, Nijl, On, Gideon, vier, ijlen, verzoend, stoel, leep, hoeve, hel, h, d). 2. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem. 3. Korach, Achab.

OPGAVE 512

Jongeren:

1. Rehum de kanseher en Simsai de schrijver. {ijver, Rachel, Kain, Ur, Simeï, heersen, Sem, ds, d). 2. In het pad der gerechtigheid is het leven. 3. Artahsasta. (Agabus, Rhode, TimoÖieüs, Aser, Hiskia, Sodom, Abinoam, Sardis, Tertius, yVpollos). Ouderen: 1. Elimélech, Balak. 2. Maar wij zullen vQlharden in het gegebed. 6 3. Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? (Ur, On, Og, Er, Ir, ster, stelen, vonde, twee, flets, echo, vete, hees, t). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 518

Jongeren:

1. Noem de naam van; a. een jeugdig evangehst. b. een zoon van koning Saul, die door Abner tot koning werd uitgeroepen. c. de plaats, waar Jakob de engelen Gods op een ladder zag. d. een Moabietische koning, die vermoord werd (Richteren). e. een bekende plaats in Gilead. f. één der zonen Jakobs met een naam van negen letters. g. één der vijf FiHstijnse steden, waar de ark Gods tijdelijk geweest is in de tempel van Dagon. h. een stad, welke door vuur van de hemel verwoest werd. WeUce naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Openbaring 18. a. Juda handelt trouwelooslijk en er wordt een gruwel gedaan. b. Wie zal beschuldiging inbrengen? c. Wie niet voor ons is, is tegen ons. d. Wat heb ik meer aan u te doen? e. En worden om niet gerechtvaardigd. f. Ik ben gevonden van' degenen, die naar Mij niet vraagden. 3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 33 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens: 7 28 1 26 is een metaal van het beeld, dat Nebucadnezar in zijn droom zag. 15 9 24 30 6 16 was de knecht of jongen van Eliza. 32 31 11 30 is een plaats, waar veel geween was. 27 20 5 26 3 22 is de naam van iemand, van wie geschreven staat, dat hij bitterlijk weende. 13 25 18 19 10 is een getal beneden de tien. Het beest, dat de 29 12 17 33 des zwaards had. 14 12 26 23 30 22 is dezelfde als Tabitha (Hand. 9). 21 2 zijn twee zelfde letters, afkorting van twee latijnse woorden met de betekenis: naam onbekend, of: ik weet de naam niet. 4 8 is een voorzetsel, komt voor in Openbaring 18 : 23.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Mattheüs tussen de hoofdstukken 9 en 12. a. Kaneel en reukwerk en welriekende zalf. b. Het achtste gebod luidt: Gij zult niet stelen. o. Gij zult het na dezen verstaan. d. Er blijft dan een rust over voor • het volk van God. e. Zoekt en gij zult vinden; Hopt en u zal opengedaan worden. f. Voor een distel zal een mirt opgaan. g. Laat uw lampen brandende zijn. h. Waarin weinigen, dat is acht zielen, behouden werden. 2. Maak uit

ARADORITSEBASSER

de namen van drie plaatsen, waarvan er twee voorkomen in de Handelingen en één in de Openbaring van Johannes. 3. Een tekstgedeelte uit Handelingen bestaat uit 62 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 32 17 25 50 25 6 is de naam van êen discioel, die het zwaard hanteerde. 23 1 40 61 13 49 is de naam van een richteres. Wei-pt uw brood uit op het 54 41 3 20 26. Doodt dan uw 18 15 10 4 45, die op de aarde zijn. 11 8 22 48 62 43 47 29 is een werkdag. 19 12 28 7 24 is een mooi jaargetijde. Opschortende de 51 27 34 14 36 53 39 16 uws verstands. Het 46 33 56 60 55 21 30 59 hgt achter ons. 37 44 35 52 5 betekent: naar beneden. Zonder Mij kunt gij niets 38 31 58 9. 2 57 is een afkorting van Nederland. 42 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Tenslotte roepen wij nog een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe neef Maarten van Leeuwen te Naarden, die schreef, dat zijn moeder vroeger ook met het oplossen der raadsels heeft meegedaan onder Oom Jan. Dat is dus alweer een hele tijd geleden. Ja, de tijd staat niet stil en het is zoals in Psalm 90 staat: „Wij vliegen daarheen". De Heere mocht ons maar bearbeiden door Zijn Woord en Geest, want er zijn maar twee wegen en twee eindpunten. Je vader en ook je moeder mogen je gerust helpen als je moeite hebt met het oplossen. Zo moet je het leren. We hopen, dat jij bij leven en welzijn nog vele jaren zult blijven meedoen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1957

De Banier | 9 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1957

De Banier | 9 Pagina's

PDF Bekijken