Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Ditmaal kunnen wij weer drie nieuwe neven inschrijven. Het zijn in alfabetische volgorde: Wim van de Geer te L., Tiet van Saane te M. en Tiet van Vugt te R. Jullie bent alle drie hartelijk welkom. Je moogt de raadsels voor de jongeren nemen, of voor de ouderen, maar ook allebei is goed. Punten overnemen wordt niet gedaan, Piet van Saane, dus maar gewoon beginnen. Ik hoop, dat jullie bij leven en welzijn nog heel wat jaren zult blijven meedoen. Geef de moed niet gauw op als de prijs eens wat lang op zich laat wachten. Er zijn zo veel neven en nichten, en allemaal willen ze graag een prijs hebben. Als vader, moeder of andere huisgenoten wat willen helpen, is dit heel goed; zo moeten julHe het leren. En nu kunnen jullie al weer direkt beginnen met de nieuwe raadsels, welke hier volgen.

OPPGAVE 520

Jongeren: 1. In één der Psalmen komt een tekstgedeelte voor, bestaande uit 35 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als de volgende gegevens bekend zijn? De 34 21 4 24 van Uw huis heeft mij verteerd (Psakn 69). En naar des konings 35 2 21 13 33 {Nehemia 2). 31 32 33 1 was een zoon van Noach. 14 28 7 26 12 16 22 was een vrouw van de vader van Samuel. 8 6 10 36 19 was een deel van Egypte, wat aan Jakob werd toegewezen. 29 11 27 15 3 is een getal beneden tien. 37 17 20 5 betekent: wat overblijft. 9 30 zijn de eerst© letters van de naam van de stamvader der Arabieren. 25 38 is de afkorting van een titel. 18 moet geraden worden. 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Spreuken, hoofdstuk 24. a. Ik zal in de woestijn wateren geven. b. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. c. Uit de mond der jonge kinderen hebt Gij U lof toebereid. d. De wijsheid der wereld is dwaasheid bij God. e. Waar is de wijze dezer eeuw. f. Wie steelt, doet grote zonde. 3. Noem de naam van: a. Een Arabier ten tijde van Nehemia. b. Een trouwe dienstknecht van Abraham. c. De koning, onder wie Daniël in de leeuwenkuil kwam. d. De stamvader van alle mensen, -e. De grootmoeder van Timotheüs. f. Een profeet, die onthoofd werd. g. de vader van koning Josafat. Welke naam vormen de beginletters van de gevraagde namen? Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring bestaat uit 61 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 1 19 12 is door Mozes een jonge leeuw genoemd bij het zegenen van de kinderen Israels voor zijn dood. Van elk 42 29 35 41 woord zal de mens rekenschap moeten geven. God stelt heil tot 6 52 15 54 58 en voorschansen (Jesaja). 38 4 40 49 44 is een roofvogel, die levende dieren aanvalt. 32 3 8 53 is een witte uil, wordt in het Oude Testament genoemd, doch onder andere naam, behoorde tot de onreine vogels. 13 2 31 14 50 was Ismaëls moeder, 7 5 28 47 30 59 is de eerste dag der week. Zal ook het 10 21 60 34 tot zijn formeerder zeggen? 43 33 24 11 61 is een metaal, dat in het O.T. genoemd wordt. 17 9 23 25 20 27 22 is een bewerking, die aan het zaaien voorafgaat. 56 51 37 16 36 betekent: smalend tot iemand spreken. 18 57 45 29 is een zwaar metaal. 39 48 55 is het lidwoord van onbepaaldheid. 46 26 is de plaats, waar Jozefs vrouw vandaan kwam. 2. Haal uit

PRIWESGERFARARE

de namen van drie in het Oude Testament genoemde vogels. 3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jesaja, in de buurt van hoofdstuk 65. a. Doch de broeders, dit verstaande, geleidden hem tot Cesaréa. b. Waarvan wij allen getuigen zijn. c. En alzo de dood tot all© mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. d. Zij zijn van ons uitgegaan. e. Daarom zegt Hij, als Hij opgevaren is. f. En geroepen met een heihge roeping. g. Bij Israël had men reine en onreine dieren.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 517 tot en met 520 mogen ingezonden worden aan dit adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Zijn er nog die ook willen meedoen? Doe het dan maar direkt en schrijf op de voorzijde van de enveloppe het woord: NIEUW. Wij gaan nu verder met het historisch verhaal over

THEODO'RUS BEZA

XXIX. Wij zagen de vorige maal, dat Beza zich met nog iemand naar de koning begaf om een klacht in te dienen over het bloedbad, dat zich in de buurt van Parijs onder de protestanten had voorgedaan nadat eerst hun godsdienstoefening verstoord was. Juist toen Beza bij de koning werd toegelaten, was daar ook de kardinaal van Ferrara aanwezig. Deze wilde het voor de vervolgers der protestanten opnemen door te zeggen, dat dezen het er zeker naar gemaakt hadden, zoals dat het geval was geweest te St. Médard. De kardinaal had echter geen ongelukkiger voorbeeld kunnen noemen, want Beza was met wat daar was voorgevallen juist heel goed op de hoogte, omdat hij er zelf bij was geweest. Beza diende de kardinaal dan ook direkt van antwoord. Hij wees hem er op, dat op 26 december 1561 een grote menigte bijeen was onder de prediking van Ds. Malot, niet ver van de kerk St. Médard. in de voorstad St. Morceaux t© Parijs. De priesters van deze kerk nu begonnen, onder voorwendsel dat het hun vespertijd was, de klokken zó hard en met zó veel geweld te luiden, dat de prediker der Hugenoten niet verstaan kon worden. Een vriendelijk verzoek om hiermede op te houden, werd niet alleen niet ingewilligd, doch de persoon, die uit naam der Hugenoten dit verzoek aan de priesters overbracht, werd door dezen met een ijzeren speer neergeveld. Toen dit de Hugenoten bekend werd, kwam er zulk een beroering, dat velen hunner de preek verlieten en naar de kerk gingen waar de priesters zich bevonden. Ware Beza daarbij niet tegenwoordig geweest, dan zou er van de priesters wellicht niet één levend gebleven zijn. Beza echter maande tot kalmte aan en daaraan was het te danken, dat niet één der priesters gedood werd. Wel werden zeventien hunner gewond, terwijl voorts alle beelden in de kerk van hun voetstuk gesmeten en verbrijzeld werden. Hiermede leverde Beza het bewijs, dat niet de Hugenoten oorzaak van de beroeringen te St. Médard geweest waren, maar zij, die hen in het uitoefenen van hun godsdienst wilden verhinderen.

De kardinaal kon vanzelfsprekend tegen wat Beza meedeelde niets inbrengen. Toch bleef het protest, dat Beza bij de koning inbracht, zonder het gewenste gevolg. In plaats toch dat er maatregelen genomen werden om aan het vervolgen der Hugenoten een einde te maken en tot vrede te komen, werd de slachting, welke te Vassy onder weerloze protestanten had plaats gevonden, de aanvang van een burgeroorlog, waarbij stromen bloeds vergoten werden. De Hugenoten hadden steeds grote eerbied voor de koning betoond. Die eerbied had hen er ook van weerhouden om de op hen toegepaste gewelddaden met geweld te beantwoorden. Uit het gebeurde te Vassy zagen zij echter, dat het niet de koning was, maar de hertog De Guise en zijn medestanders, de oppermaarschalk De Montmorency en de maarschalk St. Andre. Dit driemanschap was met elkaar overeengekomen om de zogenaamde heilige moederkerk van ketters te zuiveren. Het drietal had daarbij de roomse geestelijkheid, op enkele uitzonderingen na, geheel op zijn hand. Te Parijs werd het te Vassy gebeurde door de roomse leidslieden goedgekeurd, wat tot gevolg had, dat het volk steeds sterker tegen de Hugenoten werd opgezet. Ook in andere plaatsen in de omgeving van Parijs werd weldra een ware terreur ingezet. Huizen werden geplunderd en in brand gestoken, burgers gemarteld en gedood onder het luiden der kerkklokken en het zingen van feestliederen door het volk. Vreselijk waren de tonelen, die zich te Tours afspeelden, doch hierover de volgende maal.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken