Bekijk het origineel

Mededeling aan de abonnees

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Mededeling aan de abonnees

4 minuten leestijd

Het heeft het Hoofdbestuur grote moeite gekost om tot het besluit te komen om de abonnementsprijs van het officiële orgaan „De Banier" van de S.G.P. met ingang van het jaar 1958 te verhogen. Lang, zeer lang heeft het gedraald met het besluit om daartoe over te gaan. Tal van bladen hebben dit in de loop van 1957 reeds gedaan. De abonnementsprijs van „De Banier" is in 1957 dezelfde gebleven. Het is het laatste blad, waarbij de verhoging plaats vindt. Een hoge noodzaak heeft het Hoofdbestuur daartoe gedwongen. De kosten van het drukken en verzenden van het blad zijn echter dermate gestegen, dat het niet langer verantwoord is zulks na te laten. Wat de kosten van het drukken betreft, daarover behoeven wij geen lang relaas ter verklaring van de gestegen kosten te geven. Een ieder kan bij eigen ervaring wel weten, hoe zeer de prijzen in de hoogte zijn gegaan, begrijpelijk ook die van het drukken van de bladen; wat de verzending betreft, de prijzen daarvan zijn door de verhoging van de posttarieven ook nog eens op een niet geringe wijze gestegen.

Het Hoofdbestuur heeft te meer vrijmoedigheid gevonden om over te gaan tot een verhoging van de abonnementsprijs van twee centen per week, omdat

„De Banier", .gelet op de grootte van het blad, dan nog altijd in vergelijking met andere bladen een zeer lage abonnementsprijs heeft. Dit valt zeer gemakkelijk te bewijzen. Er zijn bladen, welke slecfhts uit vier pagina's bestaan, welker abonnementsprijzen tot acht gulden per jaar toe met ingang van 1958 verhoogd zullen worden, hetgeen nog 'n kolossaal verschil in abonnementsprijs betreft, indien wij in aanmerking nemen, dat „De Banier" met acht pagina's uitkomt.

Hierbij dient wel terdege in aanmerking genomen te worden, dat om des beginsels wil tal van advertenties in „De Banier" ter plaatsing moeten geweigerd worden. Het is zelfs van die aard, dat het Hoofdbestuur niet tot verhoging van de abonnementsprijs had behoeven over te gaan, indien alle bij de drukkerij aangeboden advertenties in „De Banier" geplaatst hadden kunnen worden. Dit alleen reeds zou een bron van inkomsten opgeleverd hebben, waardoor de exploitatie van „De Banier" zonder de verhoging van de abonnementsprijs geen verlies had opgeleverd. Tal van advertenties van rooms-katholieke zaken, benevens advertenties van andere zaken — wij wijzen alleen maar op die, welke televisietoestellen verkopen — zijn om des be- ginsels wil ter plaatsing in „De Banier" geweigerd.

Wanneer men nu overweegt, dat de abonnementsprijs van „De Banier" met slechts twee cent per week verhoogd wordt, , dan zal niemand kunnen ontkennen, dat de abonnementsprijs van „De Banier" in vergelijking met andere bladen nog altijd laag is. Bovendien zijn er tal van S.G.P.-ers, wier financiële toestand het toelaat, boven de abonnementsprijs nog een extra-gift te zenden. Dit zou stellig door het Hoofdbestuur ten zeerste op prijs worden gesteld. Daarmede zou de S.G.P. zeer gediend zijn. Dan zou bijvoorbeeld het zenden van proefnummers van „De Banier" daaruit bekostigd kunnen worden. Hierbij zouden de kiesverenigingen de S.G.P. zeer kunnen dienen, gelijk er ook kiesverenigingen zijn, die gevraagd hebben proefnummers aan bepaalde door haar opgegeven adressen te zenden, met het resultaat dat daardoor abonnees van „De Banier" gewonnen zijn. Wij bevelen dit dan ook ten sterkste bij de kiesverenigingen van de S.G.P. aan. Zij mogen proefnummers bij de dnikkerij van „De Banier" aanvragen, welke de drukkerij hun gaarne zal toezenden, in de verwachting, dat de personen, aan wie proefnummers zijn toegezonden, ook door hen zullen worden opgezocht. De kiesverenigingen, haar besturen en leden, zullen daarmede een hoogst nuttige arbeid voor de S.G.P. kunnen verrichten. De S.G.P. bestaat uit bijna 300 kiesverenigingen. Indien elke kiesvereniging gemiddeld vijf abonnees kon verwerven, dan zouden daardoor ongeveer 1500 abonnees verkregen kunnen worden. De kiesverenigingen mochten daarbij alle lauwheid afleggen. Het komt tooh nog maar al te veel voor, zoals ons gebleken is, dat zelfs bestuursleden van een kiesvereniging niet eens op „De Banier" geabonneerd zijn. Waren alle bestuursleden en leden van de S.G.P. wel op „De Banier" geabonneerd, dan zou de nu aangekondigde verhoging van de abonnementsprijs achterwege hebben kunnen blijven. De S.G.P. toch vraagt van haar leden geen grote financiële offers. Integendeel. Zij stelt haar lectuur tegen spotgoedkope prijzen beschikbaar. Het is dan ook alleen door hoge noodzaak, dat het Hoofdbestuur zich gedwongen gezien heeft de abonnementsprijs te verhogen. Degenen, die gewoon zijn de abonnementsprijs te gireren op de postrekening van de N.V. „De Banier", wordt verzocht met de verhoging van ƒ1.— per jaar met ingang van 1 januari 1958 rekening te willen houden en voor het halfjaarsabonnement ƒ 3.75 te willen overmaken. Postgironummer van N.V. „De Banier" is: 147759.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

Mededeling aan de abonnees

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken