Bekijk het origineel

Zijn heerlijkheid aanschouwd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn heerlijkheid aanschouwd

6 minuten leestijd

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd; een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. I, Johannes 1 : 14

Wehu, het Woord' is vlees geworden. God is nedergekomen. Hij heeft aanvaard onze menselijke natuur. Gods Zoon fc ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. De gevolgen der zonde heeft Hij Zich echter onderworpen. Zijn menselijke natuur was niet in de kracht des mensen in het Paradijs, hoewel in jtaat zij die gelijk was. Hem echter hongerde en dorstte; Hij was vermoeid. Jews weende. Ja, in alles is Hij ons gelijk geworden. Die ganse vernedering hgt reeds in de geboorte. In een beestenstal werd Gods Zoon geboren, de Koning der koningen, voor Wie op aarde geen huis te Douweri is. In doeken gewonden, werd hij üi een bibbe nedergelegd. Beladen werd hij met al de zonden Zijner uitverkorenen. Omhangen met al hun ongerechtigheden. Van Hem werd de volle betaling geëist voor al de schuld der Zijnen. In Hem moest de fontein ontsloten voor de hui- K Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. „O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk". Het is voor de armen en verlorenen. Wie zich zo mocht leren kennen, die heeft toegang tot deze stal; tot deze kribbe; tol Immanuël. Lager, armer geboorte is niet denkbaar. De allerarmste der zondaren behoeft hier niet buiten te staan. God geve het Zijn met zonden beladen volk, dat geen uitkomst weet, het vlees geworden Woord in de kribbe te omhelzen door het geloof. Hier is verlossing voor al uw zonden en ellenden. Het pak van schuld moge hier van uw schouderen worden afgenomen. Doolt niet langer Om. Door onweder voortgedrevenen en ongetroosten, de Heere legge uw stenen gans sierlijk. Hij grondveste u op saffieren. Vreugdeohe worde u gegeven voor het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dan, ja dan zou het Kerstwonder u worden ontsloten en in verwondering zoudt ge uitroepen: „Het Woord is vlees geworden".

In diepe vernedering werd Christus geren; in diepe vernedering heeft Hij onder ons gewoond. Gelijk eens in wolken vuurkolom de Engel des verbonds "nder Israël woonde, en in het heilige der heiligen God woonde in de Hchtende wolk, tussen de Cherubim, zo is verkild het wonen Gods onder ons, in Hem, Öie in de Kribbe nederkwam. Kerstfeest is het feest van Immanuël: 'God met ons". Door Hem woont God in het hart van verloren zondaren. Zie, dat is het grote voorrecht van Gods uitverkorenen: zij worden in de gemeenschap Gods hersteld. De zonde sloeg een kloof, die door geen schepsel ooit meer was te helen. God Zelf heeft de breuk hersteld in Zijn eengeboren Zoon. Hij heeft onder ons gewoond, opdat God in Zijn volk wone. De Heere zal wonen bij die, die een verslagene en verbrijzelde van geest is en die voor Zijn Woord beeft. Dat wordt het voorrecht van Gods kinderen. Zij worden met God verzoend en in Zijn gemeenschap hersteld. Door het geloof mogen zij het in hun hart verstaan en er- varcn. Chnstus Iruedt voor ~dat volk ar i bij de Vader. Hij neemt hun zonden en ongerechtigheden weg. Hij reinigt en wast hen. Ja, zó volkomen is de verlossing en vrijmaking in Christus, dat Gods kinderen met de onderwijzer uitroepen: als had ik nooit zonde gekend. De kloof is in Christus geheeld. God een God van volkomen zaligheid.in Hem. Gelukkig volk, dat zo Kerstfeest vieren mocht, Christus werd ingelijfd en door het geloof Hem mocht aannemen als de Oorzaak van hun zaligheid. Hij heeft onder ons gewoond. Hoe? Arm, veracht, verworpen. Het moge Gods arme volk tot sterkte zijn. Christus hongerde om u spijs te geven; Hij droeg de smaad en verguizing der wereld om'u te troosten met Zijn gunst, die beter is dan het tijdehjk leven. In kruis en droefheid en rouw moge de diepe vernedering van de Zoon Gods onze vertroosting zijn. Hij droeg uw kruis, volk! Gij hebt het Hem slechts na te dragen. In al uw benauwdheid is Hij benauwd. Grijpt toch moed. Nog een weinig.

Hij zal uw kruis eindigen hier. Want goedertier Is Hij gestadig.

Die diepe vernedering is uw zaligheid. In die vernedering hgt Zijn heerlijkheid voor al Zijn voUc. „Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd", schrijft Joharmes. Ai zeg mij, welke heerHjkheid heeft die Geborene in Bethlehems stal? Welke heerlijkheid die Arme voor de wereld? Jood en heiden verwierp en verwerpt Hem. Geen natuurlijk mens kan in Hem de ware heerhjkheid zien, die Hij heeft. U, die gelooft, is Hij dierbaar. Het geloof alleen doet ons de heerlijkheid van Christus kermen. Dat geloof worde in onze ziel levendig, voUc van God. Wij zullen dan de heerlijkheid van Christus zien tot verlossing uit al onze zielebanden. De wereld met haar volheid zinkt bij die heerlijkheid in het niet. Satan en al zijn wereldse en zondekrachten zullen bij de openbaring van die heerlijkheid vheden. „Ik viel als dood aan Zijn voeten", schrijft Joharmes, als de heerlijkheid van Immanuël hem op Patmos wordt getoond. O, dat onze ziel buige in het stof. Het is de heerlijkheid van de EengeboiKc; »^*-des Vaders, vol van ganade en waarheid.

Christus is vol van genade en waarheid. Zijn volheid is nooit te ledigen. Duizenden bij duizenden zijn door de Heilige Geest tot deze fontein gevoerd en hebbrai gedronken van dit levende water en hun klederen wit gewassen in dit bloed, doch met onverminderde kracht springt die fontein tot in het eeuwige leven. Geen zonden zijn te groot voor de genade van Christus. Al de beloften zijn in Hem ja en amen. Code tot heerlijkheid. Zijn waarheid zal Hij nimmer krenken. En Zijn genade is de genade des levens tegen alle ellenden, zonden en kwalen. Die volle Jezus past een ledig zondaar. Hij ontneme ons al het onze. Wat wij buiten Jezus hebben, dat hebben wij te veel. De Heere bereide onze harten om uit Zijn volheid te ontvangen genade voor genade. Dan alleen zullen wij iets verstaan van het Kerstwonder: „Het Woord is vlees geworden".

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

Zijn heerlijkheid aanschouwd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken