Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en niöhten! Allereerst mijn hartelijke dank aan alle neven en nichten, die mij bij gelegenheid van de jaarwisseling him beste wensen voor 1958 hebben doen toekomen, hetzij in een brief, hetzij door middel van een mooie Nieuwjaarskaart in kleurendruk. Vervolgens gaan wij over tot het vermelden van enkele nieuwe neven en nichten. In alfabetische volgorde zijn het de volgende: Jakob Belder te Slikkerveer; Johan V. d. Berg te Rotterdam-W.; Maartje de Bruin te Voorschoten; Arie en Kees Duifhuizen te Arnhem en Klaas van Herk te Lekkerkerk. Dat zijn er dus heel wat. We roepen allen een hartelijk welkom toe en voegen daaraan de wens toe, dat ze bij leven en welzijn nog menig jaar zullen blijven meedoen. In het begin zal er misschien wel eens wat moeite zijn met het oplossen, maar alle begin is moeilijk. Begin dus maar met de raadsels voor de jongeren, terwijl de huisgenoten mogen helpen als jullie ergens moeite mee hebben. Nu volgen eerst de oplossingen van de raadsels der opgaven 517 tot en met 520.

OPGAVE 517

Jongeren: 1. Ik zal met brandofferen in Uw huis gaan. 2. Jericho. (Jesaja, Ekron, Rafidim, Israël, Chiljon, Hiskia, Onesimus). 3. En de knechten des konings Hiskia kwamen tot Jesaja. {Izak, Henoch, Simson, wang, keten, tante, Josia, deken, dek, j). Ouderen: 1. Al wat in de wateren geen vinnen noch schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn. {Asaf, Noach, Gehazi, tin, ijzer, Fanuël, Levi, Nebo, sneeuw, wereld, leven, dennen, echo, re, 3 x t). 2. Babel + Sodom + Sidon. 3. En de zee gaf de doden, die in haar waren.

OPGAVE 518

Jongeren: 1. Tiberias. (Timotheüs, Isboseth, Bethel, Eglon, Ramoth, Issaschar, Asdod, Sodom). 2. En zal niet meer gevonden worden. 3. En uit zijn mond ging een scherp zwaard. (ijzer, Gehazi, Rama, Petrus, negen, wond, Dorcas, N.N., in). Ouderen: 1. En gij zult rust vinden voor uw zielen. 2. Berea, Sardis, Troas. 3. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los, {Paulus, Debora, water, leden, woensdag, lente, lendenen, verleden, neder, doen, Nd., n).

OPGAVE 519

Jongeren: 1. En zie de zon en do maan en eK sterren bogen zich voor mij neder.

(Ziba, Zoar, Elim, Gomorra, vijf, zes, lendenen, Denen (2 x), echo, rente). 2. Want hij is maanziek en is in zwaar lijden. (ziel, twee, Izak, wijs, haan, Sinear, Nain, mijden). 3. En de maan bleef staan. Ouderen: 1. En aanziet de zon en de maan en de sterren, des hemels ganse heir, (arend, zes, Elisa, Sodom, zaterdag. Ester, Heman, heidenen, neen, 2 x en). 2. Naaman, Manasse. 3. Als de dageraad schoon gehjk de maan.

OPGAVE 520

Jongeren; 1. Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. {ijver, vijver, Cham, Peninna, Gosen, negen, rest, is, ds, e). 2. De gedachte der dwaasheid is zonde. 3. Gedalja. (Gesem, Eliëzer, Darius, Adam, Loïs, Johannes, Asa). Ouderen: 1. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, nameUjk dood en rouw en honger. (Dan, ijdel, muren, arend, kauw, Hagar, zondag, leem, koper, ploegen, honen, lood, men, o, u, ). 2. Gier, sperwer, raaf. 3. Doch wij allen zijn als een onreine. Thans geven we de nieuwe raadsels van

OPGAVE 526

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit negen-en-veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 44 38 34 35 7 14 was de moeder van Benjamin. 9 33 29 17 40 25 was een zeer sterke man uit het Oude Testament. 37 6 26 18 is een man, die enige tijd zonder zonde op aarde is geweest. 43 28 15 4 39 werd de vrouw van koning Ahasveros. 32 13 36 46 8 was een hogepriester ten tijde van David. 12 1 45 10 31 is het heilige getal. De 21 30 47 11 42 22 staat een zot niet wel (Spr. 19). 19 48 24 41 5 is een politieman. 23 16 43 27 49 is een soort vis (de eerste letter is gelijk aan die van het heilige getal). 2 3 is de afkorting van een Nederlandse provincie. 20 moet geraden worden. 2. Een naam uit Numeri bestaat uit tien letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is: 2 9 18 was een vorst der Midianieten, wiens hoofd naar Gideon werd gebracht. 5 3 6 7 10 is de oorspronkelijke bewoner van West- en Zuid-Afrika. 4 is de eerste letter van de naam van Isaï's vader. 3. Noem de naam van: a. de schoonvader van Jozef. b. het gebergte waar de ark van Noach bleef rusten. c. de geboortestad van Lydia.

d. de dienstmaagd, die Petrus voor de deur liet staan. e. de plaats waar Jozefs vrouw vandaan kv/am. f. de zoon van Abinoam, die tegen Sisera optrok. g. een Filistijnse stad, welke door Juda veroverd werd (Richteren 1). h. het land, welks koningin een bezoek bracht aan Salomo.

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit Jeremia bevat zes-en-zeventig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Mijn Koninkrijk is niet van deze 3 27 52 5 14 22. 4 1 13 32 was een wetgeleerde ten tijde van Nehemia. 46 8 19 26 was Isaï's grootmoeder van vaders zijde. 29 10 17 56 16 59 31 was de laatste der koningen van Juda. 38 50 37 35 is gelijk 33 36 24 49 was de kleur van Jakobs linzenkooksel. Zij zullen vet en 44 69 51 65 7 zijn. 20 68 12 60 is een kleur. 73 47 70 40 48 is een getal beneden tien. 25 15 11 was de jongeling, die zeide, dat hij de wet Gods gehouden had. De Heere Jezus wordt vergeleken bij een 57 76 45 71 62, die door de bouwlieden verworpen werd. Uw gebod is zeer 30 21 34. Koningin Izébels bloed werd door de 41 23 43 39 54 72 gelekt. 55 74 64 66 58 is een plaatselijke verdikking van de huid (komt voor iti Leviticus 13). 9 2 67 betekent: dwaas. 75 61 18 was een oudere zuster van Rachel. 53 42 is een muzieknoot. 6 28 63 zijn drie gelijke letters, die men moet raden.

2. Maak uit: ASBIMAGHAMHALT de naam van een dochter van Salomo en van de vrouw van één der andere koningen Israels. 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, tussen het 17de en 20ste hoofdstuk. a. En als de scharen dicht bijeenvergadei'den. b. Ik heb niet gewandeld in dingen mij te groot. c. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt. d. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. e. Waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. f. Hebt dat bij uzelf voor God. g. Want gij zijt gelijk de graven. h. Laat Ons mensen maken naar Ons beeld. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Het historisch verhaal over Theodorus Beza kan ditmaal niet meer geplaatst worden. OOM KOOS

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken