Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

8 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij hebben er alweer twee bij gekregen! Een nicht, Mien v. d. Bos uit Shedrecht, en Gerrit Oherink uit Enschede. Beiden roepen we een harteHjk welkom toe. We hopen, dat jullie bij leven en welzijn nog vele jaren zult blijven meedoen. Wie volgt hun voorbeeld na?

Voordat we nu de namen gaan noemen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 517 tot en met 520 een prijs behaald hebbsn, moeten vsdj eerst ergens opmerkzaam op maken. Het komt namelijk nogal eens voor, dat men bij het opschrijven der oplossingen alleen de eindoplossing vermeldt, doch de namen, welke door de cijfers in de raadsels worden voorgesteld, niet vermeldt, of ook de namen niet noemt, waarvan de beginletters een bepaalde naam vormen. Rina Bloed uit Vinkeveen bijvoorbeeld deed dit niet. Bij opgave 517 no. 2 voor de jongeren gaf zij alleen de naam Jericho, maar niet de namen Jesaja, Ekron, Rafidim, Israël, Chiljon, Hiskia en Onesimus. Bets Bloed uit Waverveen en Jaap Minderhoud uit Meliskerke deden al net zo. Willen jullie er in het vervolg rekening mee houden en alle gevraagde namen vermelden?

Dan gaan we nu over tot het noemen van de namen der prijswinnaars. Het zijn in alfabethische volgorde de navolgende neven en nichten:

1. Gerrit Aantjes te Oud-Alhlas. 2. Koos Dekker te Kotidekerke. 3. Frans Janse te Oostkapelle. 4. Maarten van Leeuwen te 'Naarden. 5. Leintje Melse te Meliskerke. 6. Rietvinkje te Ederveen. 7. }an Snoep te St. Annaland. 8. Gerrit Verkuil te Stolwijk.

Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. WUIem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab.

Jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp, 3. Geen andere goden.

Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes: 1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Schrijf nu op een briefkaart met een postzegel van 8 cent er op, welk boek je gaarne hebben wilt en stuur deze kaait aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Zijn er onder jullie, die alle aangegeven boeken reeds in bezit hebben, dan moet je dit op de briefkaart vermelden en een ander boek vragen met vermelding van leeftijd. Thans gaan viij over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 527

Jcmgeren:

1. Een tekstgedeelte uit de brief aan de Romeinen bestaat uit 46 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 14 26 16 25 44 4 34 15 is de naam van de spelonk waarin Sara begraven werd. 5 21 27 43 was de stad, waar Lot en de zijnen heen vluchtten. 10 9 19 28 is een veel voorkomend metaal. Want de aarde is door hen vervuld met 41 24 7 22 30 8 (Genesis). 37 12 40 36 was een wrede keizer, die de christenen hevig vervolgde. 31 1 3 42 14 21 was een zeer wijze koning. 17 33 2 11 23 46 zijn dappere mannen. 13 45 29 39 20 is een getal beneden de tien. 38 35 zijn twee gelijke letters (eerste letter van de naam van de zuster van Levi). 18 32 zijn ook twee gelijke letters, moeten geraden worden.

2. De naam van een landstreek uit Genesis bestaat uit 11 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is? 3 11 1 is de stamvader der Joden. Mordechai was een 4 6 9 van Ester. 8 10 is de stad ten oosten van de plaats, waar Abram een altaar bouwde (Genesis 12). 5 2 7 is een hoofddeksel.

3. Noem de naam van: a. de plaats, waar Jakob engelen Gods op een ladder zag. b. één der zonen van Jozef. c. de schriftgeleerde, die des nachts tot de Heere Jezus ging. d. een psalmdichter, die nijdig was op de voorspoed der goddelozen. e. de vader van koning Ahazia. f. de vader van koning Hiskia. Welke naam vormen de eerste letters van de hierboven gevraagde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden gezamenlijk een tekstgedeelte geven uit de brief aan de Romeinen tussen de hoofdstukken 9 en 14. a. Want de Heilige Geest zal u in die ure leren. b. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. c. De Heere Jezus zeide: Het is volbracht. d. En aldaar zal geen nacht zijn. e. David huppelde met alle macht. f. Dan, hulp van God verkregen hebbende. g. U groeten de kinderen van uw zuster. h. Wij weten, dat wij uit God zijn.

2. Een tekstgedeelte uit de brief aan de Romeinen bestaat uit 67 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met 1 9 37 20 5 32 11 51 14 8 6 omgaat. 28 24 39 16 48 29 k 33 56 is een andere aanduiding voor do duivel. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de 17 10 35 21 58 41 gegeven. 12 50 59 38 22 3 55 67 zoeken mijn ziel. ( 2 26 44 18 r> 3 is een van het drietal, dat levend ter helle voer. Over 57 61 23 62 42 31 zijt gij getrouw geweest. Op snelle paarden zullen wij 30 66 49 27 47. Want al wiest gij u met salpeter en naamt u veel 65 45 64 60. En die 36 40 20 43 15 heeft, kome. 54 52 is een muzieknoot. Doet wel degenen, die u 13 19 46 24 3. 25 en 63 zijn gelijk, moeten geraden worden. 3. Maak uit

NOBILEANSABINONI

de namen van een drietal gebergten of bergen uit het Oude Testament.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Nu gaan we nog een stukje vervolgen van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

XXXV.

In het vorige gedeelte van ons verhaal hebben we al eens verteld, dat Catharina de Medici, de moeder van de jonge koning Karel IX van Frankrijk, zich meermalen voordeed alsof zij Beza en de gereformeerdsn in het algemeen niet zo ongunstig gezind was. Dat was echter niet oprecht gemeend. In haar hart droeg zij de Hervorming en allen, die haar toegedaan waren, een dodelijke haat toe en liet zij zich als een gewillig werktuig van Rome gebruiken om de dusgenaamde ketterij, indien het mogelijk ware, met wortel en tak uit te roeien. Had zij daarbij nu open en fier de strijd tegen de Hugenoten aangebonden, dan zou dit zeer afkeurenswaardig zijn geweest, maar dan hadden de Hugenoten in elk geval geweten vi'at zij aan haar hadden en wat er van haar te verwachten was.

Dit deed zij echter niet. Blijkbaar was zij beducht voor de legers, die door admiraal de Coligny opnieuw tegen het koninklijke leger verzameld waren. In plaats van een open, fiere strijd bediende zij zioh van list en trouweloosheid om haar snode plannen ten uitvoer te brengen. Zij stelde daartoe aan de Hugenoten een eervolle vrede voor, schonk hun vier steden van verblijf, terwijl zij en haar trawanten De Coligny met gunstbewijzsn begonnen te overladen. Ook wendde zij voor een willig oor te hebben voor de grieven, welke door de synoden der Franse gereformeerde kerken te barer kennis werden gebracht. Voor vroeger begane misdrijven, zoals men ze noemde, werd vergiffenis toegezegd; de Hugenoten mochten om hun godsdienstige gevoelens niet meer bemoeilijkt worden, terwijl zij hun godsdienstoefeningen voortaan vrijelijk zouden mogen houden. Ook werden de meeste openbare ambten voor hen opengesteld en al de in beslag genomen goederen aan de rechtmatige eigenaars teruggegeven. Kortom, de koning en zijn moeder deden al het mogelijke om de protestanten in de waan te brengen, dat zij het oprecht met hen meenden en niets liever dan de vrede met hen begeerden.

Hoewel deze veranderde houding voor de Hugenoten een grote opluchting was, konden velen hunner toch hun wantrouwen niet van zich afzetten^ Men meed het hof zo veei mogelijk, terwijl de meesten zich in het versterkte La Rochelle vestigden. Langzamerhand echter zakte het wantrouwen bij hen wat weg toen zij bijvoorbeeld gewaar werden, dat er van de zijde der overheid streng werd opgetreden tegen roomsen, die ondanks de gewijzigde bepalingen voortgingen met de Hugenoten aan te vallen. Zelfs de admiraal de Coligny ging er in 1571 toe over om een bezoek te brengen aan de 22-jarige koning van Frankrijk, door wie hij uiterst hartelijk ontvangen werd, zó zelfs, dat de koning van zijn zetel oprees, zijn armen om De Coligny hconsloeg en hem met de naam van „vader" begroette.

Het doel van De Cohgny's bezoek aan het hof was besprekingen te voeren over het plan om Margaretha van Valois, de zuster des keflnngs, in het huwelijk te doen 'treden met de jonge koning van Navarre. Na enige tijd scheen de koning zelfs zó zeer gesteld te'zijn op De Coligny's gezelschap en raadgevingen, dat bij menigeen de vrees ontstond, dat de koning voor de ketterij zou ingewonnen worden. Zelfs het pauselijk hof zag met argwaan aan wat er in Frankrijk gebeurde. En wat Beza betreft, deze was met droefheid vervuld over het zoeven genoemde plan, daar hij geen goeds verwachtte van een huwelijk tussen Hendrik van Navarre en de roomse Margaretlia van Valois.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken