Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de nieuwe raadsels geven, roepen wij een hartelijk welkom toe aan Piëta van Dongen te Dordrecht^ die schreef, dat ze nog niet in „De Banier" vermeld was. Dit gebeurt dan nu met de wens, dat zij bij leven en welzijn nog vele jaren zal blijven meedoen.

Vervolgens gaan wij de namen noemen van hen, die met het oplossen van 'de raadsels der opgaven 521 tot en met 524 een prijs bekomen. In alfabetische volgorde zijn het de navolgende neven en nichten: 1. Ankie v. d. Berg te N. a. d. Rijn. 2. Wim V. d. Geer te Leersum. 3. Kees de Jong te Nieuwkoop. 4. Janis Maljaars te Aagtekerke. 5. Piet van Saane te Middelburg. 6. Dries Spijkerhoer te Oldehroek. 7. Annie Uitheyerse te Moordrecht. 8. Piet van Vugt te Ridderkerk.

Elk van de hier gsnoemde neven en nichten mag nu een boek kiezen uit het lijstje, dat hieronder vermeld wordt. Als de keuze gemaakt is, neme men een briefkaart met postzegel van 8 cent er op, schrijf daarop op welk boek de keuze gevallen is en verzendt deze briefkaart dan aan 'het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Hier volgt het lijstje met boeken: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab.

Jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: 1. Lieske. 2. Anneke met vacantie. Thans volgen de nieuwe raadsels van

Jongeren: OPGAVE 530 1. In Jesaja kom.t een tekstgedeelte voor, dat 46 letters bevat. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: De bloedzuiger heeft 17 1 14 41 dochters. Samuels moeder heette 15 44 31 9 20. Op de Pinksterdag geschiedde een geluid gelijk als van een geweldige gedreven 43 13 33 26. De Filistijnen hadden een afgod met de naam 4 45 23 38 6. Koning Beltsazar was 37 10 19 24 7 39 11, maar te licht bevonden. 27 5 16 36 is gelijk 34 22 2 29 is erg warm. 8 3 21 is gelijk 28 35 46 is een plechtige belofte. Ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn 40 45 18 zoudt inkomen. 25 12 30 11 was een lusthof. 42 32 13 is een steen (genoemd in Deut. 32).

2. Een naam, voorkomend in het boek Jozua bestaat uit tien letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is? 9 10 3 5 was de man, die zijn zoon vervloekte. De Heere Jezus wordt in het N.T. vele malen voorgesteld als een 7 14. Heeft de pottenbakker geen macht over het 2 6 8 5.

3. Noem de naam van: a. Simsons vader. b. de eerste martelaar om het geloof. c. de koning, die cederhout aan Salomo leverde. d. een priester ten tijde van David. e. een Israëliet, in wie geen bedrog was. f. de stad, waar zich de Areopagus bevond. g. een goddeloze koning over Israël, h. de berg, waar Abraham zijn zoon moest offeren.

Ouderen: 1. Zoek uit elk der volgende zinnen een ' woord, zo, dat de woorden naast elkaar geplaatst een tekstgedeelte geven uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes tussen het 2e en 5e hoofdstuk. a. Daar is geen andere naam onder de hemel. b. Wie is, o Heere, met U gelijk te schatten? c. Jakobs geslacht bestond in vijf-enzeventig zielen. d. Na hem stond op Judas de Galileër. , e. Waar liefde woont, gebiedt de Heer' Zijn zegen. f. Als die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden. g. Het hart zal bezwijken van vrees.

2. Maak uit SATUSHEDAKAMEN twee namen van steden, bekend uit het leven van de apostel Paulus. 3. Een tekstgedeelte uit het Spreukenboek bestaat uit 46 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 8 9 .18 24 32 was de zoon en opvolger van koning Amon. Goliaths lengte was 39 36 46 ellen. 40 ] 15 41 is wartaal spreken. Totdat het uit uw neus uitga en u tot 43 31 27 23 37 12 45 zij. En mijn 11 35 21 44 11 25 19 3 is uitgebrand als een haard. 34 6 29 7 16 30 zijn een bepaald soort bomen, die ook in het O.T. genoemd worden. Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt en hij slijpt de 42 10 20 13 2 niet (Prediker). 25 14 5 26 4 19 betekent vanaf. 33 28 22 5 38 betekent al. 17 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Nu volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA 37.

Brief aan de koning van Navarre Elén der vorige malen hebben wij verhaald, dat de koning van Frankrijk, de nog jonge Karel IX, alsook zijn naaste omgeving, onder wie zijn moeder Catharina de Medici, er zeer op gesteld waren, dat de zuster des konings, Margaretha van Valois, in het huwelijk zou treden met de jonge koning van Navarre, zoon van Anton de Bourbon, koning van Navarre, en Jeanne d'Albret.

Zoals wij reeds zagen was koning Anton in de strijd gesneuveld, zodat hij door zijn zoon Hendrik werd opgevolgd. Deze Hendrik had van zijn moeder een goede protestantse opvoeding gekregen, zodat hij goed bekend was met de zuivere leer der waarheid. De geschiedenis heeft echter geleerd, dat' de waarheid bij hem geen diepte van aarde had. Dit blijkt niet alleen hieruit, dat hij er in toestemde met een roomse prinses in het huwelijk te treden, doch ook daaruit, dat hij toen hij later tot koning van Frankrijk werd uitgeroepen, verklaarde, dat Parijs hem wel een mis waard was! Beide voorvallen, dus zowel het voorgenomen huwelijk van koning Hendrik van Navarre met de roomse Margaretha van . Valois, als zijn latere overgang tot de kerk van Rome, hebben Beza met grote droefheid vervuld. En dat zowel om Hendrik zelf, die hij vanaf zijn prille jeugd gekend had, alsook om zijn moeder, die de zaak der Hervorming zo van harte was toegedaan.

Wat het voorgenomen huwelijk betreft, heeft Beza niet geaarzeld om nog een gofede maand voordat het huwelijk gesloten werd, de koning van Navarre een brief te schrijven, waarin hij hem wijze lessen gaf door hem onder meer op het hart te binden om niet alleen te horen naar de predikanten, die het zuivere Woord verkondigden, maar ook, dat hij gaarne zou horen naar allen, die de moed zouden hebben hem met vrome redenen tot godzaligheid te vermanen en van zonden af te houden. Wij zullen deze brief niet helemaal weergeven, daar hij vrij lang is, doch slechts gedeelten er uit. Beza begon als volgt:

„Allergenadigste koning! Het is een bewijs van een groot karakter om onder wederwaardigheden niet te bezwijken, maar deze te wederstaan en, daardoor tot worstelen en roem aangespoord, naar de zege te jagen. Daar God aan u deze kracht van een hoogstrevend- gemoed heeft geschonken en van uw jeugd af u tot alle deugden heeft aangespoord, daar Hij u ook in de leer des geloofs heeft doen onderwijzen, bij welk geloof Hij meestal ook de geest der standvastigheid voegt, waardoor zelfs het zwakste sterk en onverwinbaar wordt, zo koesteren wij de blijde verwachting, dat de ramp, welke onlangs u en de gehele kerk door de dood van uw moeder getroffen heeft, u en de kerk geenszins zal ontmoedigen, maar veeleer de kracht en de standvastigheid des gemoeds, aan u verleend, zal doen te voorschijn treden. Evenwel kan ik niet nalaten, daar God mij dit ambt opgedragen en de dienst der kerk betrouwd heeft, en ik door de allergenadigste koningin, uw moeder, zoals gij weet, onder haar beschermelingen gerekend werd, u in de Naam van Christus, Die u van uw jeugd tot Zijn dienst geroepen heeft, te bidden en te bezweren, dat gij dapper, moedig en standvastig in deze heilige aanvang moogt volharden en de loopban ten einde brengen. Bovenal moet gij nooit vergeten, dat meer dan naar alle andere koningen en vorsten, die thans op aarde regeren, de begeerte des satans naar u uitgaat". Hier moeten vsdj afbreken om D.V. een volgende maal nog enkele gedeelten uitdeze brief te vermelden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken