Bekijk het origineel

Stemmen bij volmacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Stemmen bij volmacht

5 minuten leestijd

Volgens artikel K 1 der Kieswet is het mogelijk, dat kiezers, die op woensdag 26 maart a.s. vermoedelijk niet aan de verkiezing voor leden van de Provinciale Staten kunnen deelnemen, hun stem bij volmacht uitbrengen. Dit wü zeggen, dat zij een bepaald persoon kunnen machtigen om in plaats van hen en voor hen te stemmen. Dit is voor de zieken, voor de ouden van dagen en de gehrekkigen, alsook voor hen, die wegens verblijf elders, bijv. in het buitenland, onmogelijk zelf kunnen stemmen, van groot belang. Artikel K 1 luidt als volgt: 1. Aan de kiezer, die mededeelt vermoedelijk niet in staat te zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen, kan op zijn met redenen omkleed verzoek worden toegestaan bij volmacht te stemmen. 2. Het verzoek wordt slechts afgewezen indien aangenomen moet worden, dat de kiezer in de gemeente, in welker kiezersregister hij op de dag der kandidaatstelling is opgenomen, in persoon aan de stemming kan deelnemen, dan wel indien hij gebruik kan maken van de regeling voor het stemmen in esn andere gemeente.

Allen, die van de bevoegdheid tot stemmen bij volmacht wensen gebruik te maken en voor wie nog niet de daartoe nodige formahteiten zijn verricht, worden er hierbij nog eens aan herinnerd, dat hiermede nu geen dag langer meer kan worden gewacht. De uiterste datum toch waarop het verzoek tot stemmen bij volmacht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente van inwoning kan worden gedaan, is bij de wet bepaald op veertien dagen vóór de datum der verkiezing. Dit wil dus zeggen, dat het tot en met 12 maart mogelijk is een desbetreffend verzoek op een daartoe bij de wet vastgesteld formulier op het gemeentehuis in te dienen.

Men late het echter niet tot het uiterste komen, maar zogre er voor, dat vóór 12 maart a.s., het betreffende formulier, dat geheel kosteloos op elke gemeentesekretarie verkrijgbaar is, aldaar wordt ingeleverd.

Het formulier kan ingevuld worden door de volmachtgever zelf, maar ook door ieder ander, aan wie daartoe de nodige gegevens worden verstrekt, zoals de naam, de voornamen of voorletters, de geboortedatum, de geboorteplaats, het woonadres op de dag der kandidaatstelling zowel van de volmachtgever als van de gemachtigde.

Ook moet vermeld worden op het formulier wat de reden is, dat men een gemachtigde wil aanwijzen. Dit alles kan men echter op het formulier aantreffen, zodat dit geen moeilijkheden oplevert. Ook is duidelijk op het formulier aangegeven, dat niet alleen de volmachtgever het verzoek moet ondertekenen, maar ook diens gemachtigde. Enige toelichting is wellicht nodig voor het invullen van de vraag naar de familieverhouding van de gemachtigde tot de volmachtgever. Volgens artikel K 5 der Kieswet toch kan als gemachtigde slechts worden aangewezen de echtgenoot, één der bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad (dus bijv. vader en zoon; grootvader en kleinzoon; twee broers; oom en neef; maar niet twee neven, daar deze verwanten in de vierde graad zijn; twee zwagers mogen ook voor elkaar stemmen, doch niet voor hun aangetrouwde neven). Ook kan één der huisgenoten van de volmachtgever als gemachtigde optreden. Dit kon in 1954 en 1956 ook al, maar er zijn toen nog al eens moeilijkheden gerezen over de vraag, wie onder huisgenoten moeten verstaan worden. Bij de laatste kieswetswijziging (wet van 27 november 1957) is daarom in artikel K 5 opgenomen, dat onder huisgenoten worden verstaan zij, die blijkens het kiezersregister hetzelfde adres hebben als de volmacht gevers. Zelfs pensiongasten en bewoners van studententehuizen worden volgens de2M uitlegging als eikaars huisgenoten beschouwd, evenals verschillende gezinnen, die in hetzelfde huis wonen, daar ze hetzelfde adres hebben. Verder moet nog worden medegedeeld, dat een kiezer twee aanwijzingen als gemachtigde mag aannemen, niet meer dus. Dit is ook zo geworden bij de laatste kieswetswijziging, want in 1956 mocht een kiezer alleen dan voor twee volmachtgevers als gemachtigde optreden, wanneer die volmachtgevers tot zijn huisgenoten behoorden. Dit is nu vervallen, zodat een kiezer nu voor twee volmachtgeverSi huisgenoten of geen huisgenoten, als gemachtigde mag fungeren. Men lette er op, dat de gemachtigde moet wonen in dezelfde gemeente als de vólmachtgever. Beiden moeten alzo in hetzelfde kiezersregister voorkomen op de dag der kandidaatstelling. Verder nog iets ten aanzien van

SCHIPPERS, VISSERS EN ANDERE ZEEVARENDEN

Voor hen kan iedere stemgerechtigde als gemachtigde optreden. Het behoeft geen familielid te zijn. De enige voorwaarde is, dat de gemachtigde kiezer moet zijn in de gemeente, waar de volmachtgever ingeschreven staat. .Voor deze kategorieën van kiezers bestaat een afzcmderlijk formulier, dat eveneens op de gemeentesekretarie kosteloos te verkrijgen is. Ook dit verzoek moet vóór 12 maart a.s. bij B. en W. op het gemeentehuis wordei ingediend.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE

Zij, die op de dag der stemming (2( maart a.s.) niet in de gemeente, waar zij in het kiezersregister staan ingeschreven, aan de stemming kunnen deelnemen, kunnen dit wel dosn in de gemeente, waar zij op die dag van plan zijn te vertoeven, mits deze gemeente in dezelfde provincie ligt als de gemeente, waar q ingeschreven staan. Ook kunnen kiezen deelnemen aan de stemming in de meente, waar ze op de dag der kandidaatstelling (11 februari) in het kiezersregister waren opgenomen. Ook hiervoor is een aanvrage nodig, Men moet zich daartoe echter in persoon wenden ter sekretarie ener gemeente van zijn verlangen mededeling doen aai de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar. Dit moet ook vóór 12 maart a.s. geschieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

Stemmen bij volmacht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken