Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

< ^ooMKoos^ \ f

Beste neven en nichten!

Ben hartelijk welkom roepen wij om te beginnen toe aan onze nieuwe neef Elbertus v. d. Broek te Nw. M., die onder meer sohrijft, dat hij ail op zn eerste prijs wacht. Nu, die zal ook wel komen, Bert, maar even nog wat geduld oefenen. Je zult bij leven en welzijn ook wel eens aan de beurt komen. Zoeven vond ik bij de brieven er ook nog één van Adri Dingemanse te Souburg. Zij had echter op de eniveloppe aan de voorzijde niet het woord Nieuw geschreven, zodat deze brief niet direkt opviel. Ook jij^ Adri, hartelijk welkom in ons midden. Je bent niet te jong. Als je moeilijkheden hebt met het oplossen, mogen je ouders of andere huisgenoten helpen. Begin maar met de raadsels voor de jongeren. Ook jij zult bij leven en welzijn te gelegener tijd wel een mooi boekje winnen.

Zijn er nog, die willen gaan meedoen? Geef je dan maar op, doch vergeet niet op de voorzijde van de enveloppe het woord Nieuw te schrijven. Verder waren er nog een paar brieven waarop geen naam en adres op de enveloppe vermeld stond. Willen jullie er aan deriken dit steeds te doen? Een aicht uit Leerdam verzuimde bovendien aog haar naam en adres in de brief te veimelden, zodat ilc helemaal niet weet van wie deze brief is. Ik vermoed, dat hij van een nicht is, omdat het briefpapier onderaan links van mooi opgedrukte tulpen voorzien is. Ik denk van één der nichten Vink te Leerdam. Zul je voortaan naam en adres onder de oplossingen schrijven en ook op de enr veloppe? Als dit niet gedaan wordt, is het onmogelijk een prijs toe te kennen. En nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 535

Jongeren:

1. Zoek uit elke zin een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Mattheüs 27. a. Hij gedenkt aan Zijn verbond. b. Al het water werd in bloed veranderd'. c. Zo iemand dorst, die kome tot Mij. d. Gelijk de schuld gekomen is over alle mensen. e. Laat ons Zijn Naam verhogen.

2. In een tekstgedeelte uit Mattheüs komen zestig letters voor. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens; 11 6 16 4 25 43 is de naam van de discipel, die zijn Meester verloochende. 19 13 15 9 28 3 was een veldheer, die slapende gedood werd. 45 14 24 5 42 19 werd bevriend met Pilatus. 1 2 55 30 50 was de moeder van de Heere Jezus. 29 46 7 26 30 44 14 51 is de plaats in Klein-Azië, waar een gemeente, welker leden lauw genoemd werden. De 35 56 10 33 31 uws hoof ds zijn alle geteld. 12 25 38 23 34 was de oudste zoon van Jakob. 49 36 32 20 40 is een getai beneden tien. Twee 37 54 18 58 21 verscheurden 42 ondeurgenda kinderen (Elisa). Ik zal u een nieuw haft 53 17 8 43 60. De Heere riep Samuel wederom ten 22 27 47 41 39 male. 52 57 is afkorting van Nederland.

3. Een naam uit het Nieuwe Testament met nadere aanduiding bestaat uit veertien letters. Welke naam wordt bedoeld als het onderstaande gegeven is: 1 10 11 2 14 was het land welks hoofdstad' Damascus was. 7 3 4 13 was de zoon en opvolger van koning Manasse. 1 9 12 6 7 was een Joods overpriester, -wiens zeven zonen duivelbanners waren. 8 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Zoek met behulp van de navolgende gegevens de naam met nadere aanduiding van iemand, die in de Evangeliën genoemd wordt: I 2 8 17 14 15 9 8 was de oudste zoon van koning Saul. Da zoon en opvolger van koning Joas van Juda. 6 4 10 5 dient ter bescherming en versiering (komt voor in Richt. 5). 16 moet geraden worden.

2. Een tekstgedeelte uit Mattheüs bestaat uit één en vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte aan de hand van de navolgende gegevens: 17 12 24 39 9 3 10 was een oppertollenaar, die klein van postuur was. 30 47 23 28 was een toevluchtsoord voor Lot en de zijnen. 51 1 25 8 16 41 23 was een profeet, die de wederopbouw van Jeruzalem leidde. Jona zeide: het 22 4 15 36 was aan mijn hoofd gebonden. 34 45 13 18 2 betekent: vergif. En de honger zal het land 6 21 40 26 35 48 27 19 (Genesis omstreeks hoofdstuk 40). En de andere hield het 44 32 46 31 50 7. 49 29 is afkorting (titel). 20 33 is ook een titel (afk.). II 8 38 14 5 50 13 is een actie (handeling), waarbij men het leven kan inboeten. Maar de priester Jojada nam een 42 4 37 43 (2 Kon.).

3. Maak uit FONSEZOJIM twee namen uit het Evangelie van- Mattheüs.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Eind'eHjk gaan wij dan nu weer door met het vervolgen van het 'historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

38.

In het laatste gedeelte over Theodoras Beza^ voorkomend in „De Banier" van 13 februari j.l., hebben we een gedeelte weergegeven van de brief, welke Beza aan Hendrik van Navarre sohreef, kort voordat deze in het huwehjk trad met de zuster van Karel IX, koning van Frankrijk. Het ging namehjk Beza zeer aan het hart, dat de zoon van de beschermvrouwe der Hugenoten, de koningin van Navarre, met een roomse prinses een huwelijk aanging. Hij aohtte het zijn plicht om Hendrik te vermanen bij de waarheid te bhjven, waarin h: j door zijn godvrezende moeder was opgevoed. Hij wees hem daarbij ondtr meer op het grote gevaar, dat hem van de kant van de duived bedreigde. Deze toch weet maar al te goed, zo schreef Beza aan Hendrik, hoeveel hem daaraan gelegen moet hggen om u van de aangevangene loopbaan en van de leer der waarheid af te trekken. En Beza vervolgde met hem als volgt voor des duivels listen en lagen te waarschuwen: „Houd tevens in het oog, wat gij, naar ik meen, reeds meermalen ervaren hebt, hoevele iboden en dienaren die vijand heeft, met wier hulp hij u aan ons ontvreemden en langzamerhand verderven wil. Gij zult zeer voorzichtig handelen door op uw hoede te zijn, opdat hij zich niet bediene van uw eigen hulp ter bereiking zijner doeleinden. Want zelfs uw leeftijd, de glans van uw positie en uw majesteit moeten u alle dingen verdacht doen voorkomen; opdat u niet overkome wat reeds 2» menigeen is overkomen; wdDc onheil God naar Zijn barmhartigheid van u en ons allen moge afkeren.

De wereld is thans zo slecht, dat bijna niemand' van hen, die de ware godsdienst verlaten, er aan dénkt om het oude bijgeloof weer aan te nemen. Alleen voor de schijn en uit vertoning willen zij er aan vasthouden, daar dit eigenlijk, zoals zij menen, voor het zogenaamde domme volk bestemd is. Doch de goddeloosheid en de verachting van alle godsdienst, welke zonde zo vreselijk is, dat ook de duivelen haar rechters zullen zijn, is het dodelijke vergif, waarvoor gij het allermeeste u in acht moet nemen, daar deze de mens in een afgrond storten, waarin geeni verwachting van zaligheid meer overbHjft. Hoed u, naardien op die plaatsen, waarheen gij reizen wilt, juist deze krankte algemeen verbreid is, daar hier niet slechts schandelijke en gruwelijke godslasteringen als algemeen aangenomen spreekmanieren gangbaar zijn, maar ook alle gruwelen en schanddaden geduld worden; niet zo, dat men zich evenals voorheen schaamt, wanneer men zondigt en zich misgaat, maar zo, dat de zonde hoger in eer staat dan de deugd. Het eerste en voornaamste is, dat gij u nooit door afkeer of tegenzin ten opzichte van de prediking laat bevangen; en dat )gij ook gaarne hoort naar allen, die u tot godzaligheid vermanen. Naar Gods Woord te horen, wil niet alleen zeggen het oor voor Hem te openen, veeleer moet het binnen in het hart dringen en daar woning nemen. Zal dit bij u het geval zijn, zo zult gij wel stormen te verdragen hebben, doch zo gij in de voetstappen van uw zeer genadige moeder voortgaat, welke een eeuwige gedachtenis waardig is, dan behoeft gij niet te twijfelen of ook aan u zal des Heeren Woord worden vervuld: „Ik zal eren, die Mij eren".

Met de aanbeveling, dat Hendrik met geheel zijn hart Go'd mocht aanroepen naar het voorbeeld van koning David en met de bede, dat de Heere hem onder Zijn hoede mocht nemen, beëindigde Beza zijn brief.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1958

De Banier | 7 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1958

De Banier | 7 Pagina's

PDF Bekijken