Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

8 minuten leestijd

Wij leven in een wereld van verandering. Telkens doen zich daarin veranderingen, soms zelfs vrij grote, onverwachte en onvoorziene veranderingen voor. Wat al geslachten zijn er sedert haar ontstaan gekomen en gegaan! Hoe is ook het aanzien der wereld in de loop der eeuwen veranderdl Zelfs zó, dat indien onze voorgeslachten uit hun graven konden opstaan en zij de stad of het dorp, waarin zij eens gewoond hebben, aanschouwden, zij deze nauwelijks meer zouden herkennen. Er zijn niet het minst in de laatste jaren door de telegraaf en telefonie, door stoom en elektriciteit, door fietsen, auto's en vliegtuigen, door verbouwing en aanbouw, en door nog zo vele andere dingen, zulke diep ingrijpende veranderingen in menige stad en dorp aangebracht, dat deze een geheel ander aanzien bekomen hebben dan ten tijde dat onze voorgeslachten er gewoond hebben. En dit niet alleen. Machtige rijken, als dat van Babel, als het Romeinse rijk en nog al zo vele andere zijn van de aardbodem verdwenen en andere grote rijken zijn daarvoor in de plaats gekomen En nog steeds doen zich veranderingen van allerlei aard voor, zodat met het volste recht kan gezegd worden, dat wij in een wereld van veranderingen leven. Doch wat er ook in de loop der eeuwen veranderd moge zijn, de mens zelf is in zijn aard niet veranderd. Hij wordt nog evenzeer door ongeloof en hoogmoed beheerst, dient nog evenzeer allerlei begeerlijkheden en wellusten als dat ten dage van Christus' omwandeling op aarde het geval was. Niet minder dan zijn voorgeslachten is hij op eigen behoud en belang belust, draagt hij een verduisterd verstand, een verhard hart en verdorven wil met zich om en betoont hij zich van nature een eerrover Gods te zijn. Evenzeer als de apostel eeuwen geleden van deze wereld als een boze getuigde, kan en moet dit ook heden ten dage naar waarheid van haar getuigd worden. Daar leggen de veelvuldige wanbedrijven een onwedersprekelijk getuigenis van af. De oude Egyptenaren getuigden, dat in de wereld alles verandert, behalve de bedriegerijen der mensen. Ongetwijfeld zijn die ook thans nog aan de orde van de dag.

Van welke kant ook beschouwd, is bij alle veelvuldige veranderingen de mens in zijn aard steeds dezelfde gebleven; ook daarin dezelfde gebleven, dat hij zich af­ kerig en vijandig betoont tegen de eisen des Heeren. Het woord, dat Christus sprak: „Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zuUen u toegeworpen worden", smaakt hem niet, al evenmin als het Christus' tijdgenoten gesmaakt heeft. De aarde en aardse zaken bezetten van nature zijn hart en zijn hoofd. De wereld e» al wat daarin is nemen zijn gedachten ii beslag. Van de noodzakelijkheid der wedergeboorte, zoals de Heere Jezus die stelde, is hij niet van harte overtuigd. Het anker zijns harten ligt diep verzonken in het slijk der aarde. Vandaar verwacht hij in gevaar en nood de redding. De mens, die daarop woont, daarop stelt hij van nature zijn vertrouwen. Tot die wendt hij zich om raad en uitkomst. En ook al is hij daar 99 maal bedrogen mee uitgekomen, toch zal hij voor de honderdste keer zich weer tot hem wenden. Dit kunnen wij weok aan week en dag aan dag zowel in het kleine als in het grote waarnemen. Bij al de zo ontelbare veranderingen is daarin bij de natuurlijke mens niets veranderd en dat zelfs niet na al de bittere teleurstellingen, welke daarbij door hem zijn opgedaan. Nog altijd dokteren de machtigen der aarde om de zo ernstige kwaal van de hooggespannen geschülen onder de volken met eigen middelen en krachten te genezen. Wat al bittere teleurstellingen hebben zij daar ook al bij opgedaan! Jaren achtereen zijn zij nu al druk in de weer om op deze manier die kwaal uit de wereld te helpen, zonder dat zij ook maar één schrede verder tot het doel der genezing gekomen zijn. Wat geen wonder is, want de genezing wordt niet met de rechte medicijnmiddelen ter hand genomen, en ook bij Hem, Die alleen maar genezing kan brengen, niet gezocht. Neen, neen, het zijn mensen, hoe geleerd en kundig zij overigens ook mogen zijn, nietige, sterfelijke, dwaze mensen, die de genezing beproeven en ook van mening zijn, dat zij deze zelf wel kunnen aanbrengen en daarbij de Heere en Diens geopenbaarde Woord niet van node hebben. Zo is het nu al zo lange tijd gegaan en zo gaat het er tot op de dag van heden nog naar toe. De topkonferentie, waarover nu al zo lange tijd onderhandeld wordt, ligt nog altijd steeds in het verschiet.

Zoals nu al zo vele jaren tussen de Amerikaanse en de Russische regering getwist is, zo werd er ook weder in de zitting van de Veiligheidsraad op 21 april getwist, waarin de Russische klacht over de Amerikaanse vliegtuigen met kernwapens vliegende in de richting van de grenzen van andere landen, in behandeling kwam. De Russische gedelegeerde Sobolef sprak er bij deze gelegenheid zijn vrees over uit, dat de Amerikaanse regering haar militaire vliegers orders zou geven door te vliegen om Rusland aan te vallen indien de radarschermen verdachte tekens zouden registreren, zonder dat er sprake was van een Russische aanval. Indien deze vluchten door zouden gaan, zou de Russische regering tegenmaatregelen moeten nemen, waardoor de vrede in ernstig gevaar gebracht zou worden. Sobolof diende daarbij een resolutie in, waarin geëist werd, dat de Amerikaanse regering de door de Sovjetunie gevaarlijk geachte vluchten zou staken. De Amerikaanse afgevaardigde, Cahot Lodge, zeide: Amerika heeft niets gedaan, dat in enig opzicht gevaar voor de vrede oplevert, niets, behalve wat voor zijn zelfverdediging vereist was. De Amerikaanse luchtmacht kan alleen aan haar bestemming van afschrikwekkend middel voldoen als bekend is, dat zij niet op de grond kan worden vernietigd; waar hij aan toevoegde: wat wij dosn, kan de gehele wereld weten, doch wat de Russische regering doet, ^is in een groot waas va» geheimzinniglieid gehuld. Deze beschuldiging door Rusland juist op dit tijdstip, nu men tracht tot een topkonferejitie te komen, noemde hij in hoge mate ontstellend. De Engelse en de Franse afgevaardigden bestreden de Russische beschuldiging van Amerika en noemden het propaganda. In de Veihgheidsraad stond een grote meerderheid afwijzend tegenover de Russische resolutie. Wat de topkonferentie zelf betreft, daarover zijn de westelijke mogendheden het nog steeds niet eens kunnen worden aanuaande de voorbereidende maatregelen. De Russisch© regering wil met elk der ambassadeurs te Moskou daarover afzonderlijk onderhandelen. Daarvan willen de westelijke mogendheden echter volstrekt niets weten. Uit deze gang van zaken valt niet anders te konstateren dan dat er totaal geen schot komt in de onderhandelingen over de topkonferentie en zelfs niet in die over de voorbereidingen daarvoor. Het vertrouwen is wel geheel zoek. In de westelijke officiële kringen zoekt men er nog steeds achter te komen of het de Russische regering ernst is met de onderhandelingen, of dat zij alleen maar probeert de zaak te rekken en verdeeldheid onder de •westelijke mogendheden te zaaien, wat haar zeer welgevallig zou zijn.

In het kort nog het navolgende. De eerste formateur, Bidault, die president Coty van Frankrijk aangezocht had, is in zijn opdracht niet geslaagd. Daarna is er door de president een tweede als formateur aangewezen, en wel de hnks georiënteerde Pleven, die zich bij zijn opdracht maar langzaam haast. Hij is met onderscheidene personen in onderhandeling getreden. Het zal voor hem wel een heel lastig karwei zijn om een stevige meerderheid in het parlement te vinden ten gunste van een plechtige beginselverklaring, waarin Pleven zijn voornemens aangaande diens te vormen kabinet uiteenzet. Doch als hij daarin zou slagen, dan is hij daarmede er bij lange na nog niet. Dan zullen de wezenlijke moeilijkheden voor hem pas een aanvang nemen. Dan toch zullen de besprekingen met deputaties uit de verschillende frakties over de uitwerking van deze beginselen en andere punten van het regeringsbeleid, die menigmaal grote moeilijkheden opleveren en zo gemakkelijk de oorzaak kunnen zijn, dat er van de samenstelling en het optreden van een kabinet niets komt, plaats hebben. Tenslotte kan ook de samenstelling van het kabinet, want het krioelt in Frankrijk van liefhebbers voor het ambt van minister, nog onoverkomenlijke moeilijkheden opleveren. Zo ziet men in Frankrijk zich dan weer geplaatst voor de oplossing van een hoogst moeüijke 'kwestie, want deze kabinetskrisis is er één van zeer moeilijke aard. In Indonesië is de verklaring van minister Djoeanda, dat het verzet van de regering op Sumatra binnen een week tijds geheel gebroken zou zijn, niet uitgekomen. Er wordt nog steeds gevochten. De radio van de Sumatraanse regering heeft medegedeeld, dat haar strijdkrachten er in geslaagd zijn de haven van Padang, Telok Bajoer, te heroveren. Ook heeft de Sumatraanse luchtmacht een aanval op Ternate gedaan, waarbij drie kanonneerboten beschadigd zijn. Volgens de Sumatraanse regering zijn het Tsjechische piloten geweest, die Padang bombardeerden. Zij heeft de namen van deze piloten zelfs bekend gemaakt. In Jeruzalem en ook elders is het tienjarig bestaan van de staat Israël herdacht. In Joegoslavië is Tito weder in zijn funktie als leider herkozen. Ten aanzien van eijn verhouding met Rusland wil het echter niet boteren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken