Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

10 minuten leestijd

De koude dagen, welke er in dit voorjaar zo vele zijn geweest, söhijnen een einde genomen te hebben. Althans afgaande op de vrij warme dagen van de nu achter ons liggende week — de dag, waarop onze Koningin haar verjaring vierde, was 'n verrukkelijk schone lentedag — is er reden om dit te veronderstellen. De lente, hoewel later dan in zo vele andere jaren, heeft thans haar intrede gedaan. Heel de natuur gaat weer blinken in de pracht van het voorjaar. De reuk des levens komt ons uit veld en beemd tegen. Het is wel een vernikkelijke pracht, welke de natuur ons thans biedt. De bomen en struiken zijn weder met een voor het oog zo bekoorlijk groen bekleed. De bloemen met hun zo bewonderenswaardige schoonheid worden weder in groten getale in het land gezien. Doch welk een verkwikkende schoonheid de lente ons geeft te aanschouwen, zij is toch maar een schoonheid van korte duur. De zomer komt straks en dan is er al zo menig blad gevallen, en dan de herfst, waarin de natuur haar dor en dodig winterkleed gaat aantrekken. Wij zien dan de velden weder kaal worden, en de bomen, welke him ontbladerde takken naar boven steken. Dit biedt ons het beeld van ons aller leven. Ook dit is maar zo kort. In de lente des levens is menigeen vervuld met huizen bouwen en vrouwen trouwen, en verwacht hij heel wat van het leven. Deze heeft zijn hart gezet op het bezit van een boerderij of tuinderij, gene op een goed beklante zaak, weder een ander op een beroep, betrekking of bedrijf, dat hem met de zijnen een goed bestaan zal versohaffen. Doch hoe bitter weinig wordt bedacht, dat dit alles slechts van korte duur zal zijn en dat de ronde wereld het vierkante hart des mensen nooit zal kunnen vervullen.

De historie meldt ons van keizer Alexander, dat hij eenmaal heerser was over heel de toenmalige bekende wereld, en dat toen zijn generaals tot hem kwamen, tot hem zeggende dat hij nu toch wel tevreden zou zijn, waarop hij ten antwoord gaf: Neen, ik wou dat er een tweede wereld was, die ik ook nog zou kunnen bekomen. Dit leert ons, dat het meer van 's werelds goed nooit vol wordt Een andere episode uit het leven van deze keizer geeft ons ook heel veel te zeggen en te denken. Het geviel, dat hij eens op een heuvel gezeten was temidden van zijn leger, waarop hij heel het leger kon overzien. Zijn generaals troffen hem daarop wenende aan. Door hen gevraagd hoe het toch mogelijk was, dat hij temidden van zulk een leger met zo vele strijdbare mannen en helden toch kon wenen, zeide hij: ik kreeg te overdenken, dat er over honderd jaar van al die mannen geen één meer in het leven zal zijn.

Ach, ach, hoe weinig wordt het bedacht door degenen, die hun hart zo gezet hebben op een boerderij of tuinderij, op een florerende zaak of op een beroep, betrekking of bedrijf, dat hun met de hunnen een goed bestaan zal geven, , dat zij over honderd jaar en vaak al jaren eerder al deze voor hen zo begeerlijke heerlijkheden zullen hebben moeten verlaten. Er is toch geen boerderij, tuinderij, woning, klein of groot, geen zaak of bedrijf of onderneming, geen beroep of betrekking, waaruit de man of de vrouw eenmaal niet door de dood weggehaald zal worden. Het is ons mensen toch gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Voorzeker, een allesbeslissend oordeel wacht ieder onzer, een oordeel met zijn eeuwig wel of wee, zijn eindeloze zaligheid of rampzaligheid, waarbij de korte tijd onzes levens niet meer is dan een droppel vergeleken bij het water van een oceaan. Doch vde gelooft dit in der waarheid? Wie overdenkt dit zelfs? De mens, zoals hij uit de aarde aards is, gaat op in de dingen der aarde, in de zorgvuldigheden van zijn aards bestaan. Deze nemen zijn hart en hoofd geheel in beslag, en gelijk de slang, die met zijn buik over het stof der aarde kruipt en zich daarmede voedt, zo ook leeft hij, droef genoeg, daarhenen. En dit niet ongewaarschuwd. Talloos zijn de roepstemmen, welke van Gods wege in Zijn Woord en ook uit de natuur tot hem komen. Hij kan toch elke dag zien en horen, dat er mensen sterven; doch dat hij zelf zal sterven, dat gelooft hij niet in der waarheid, daaraan wil hij menigmaal niet eens herinnerd worden. Hij bevindt zich in een wereld, waarin niets haar stand behoudt, alles wel even blinkt, maar ook verzinkt schone lentedagen, vol van nieuw Ie» en van pracht en praal, overgaan en dergaan in een dorre dodige winters Zelf wordt hij op het ziekbed neergelej of zo dit al niet het geval is, dan 1 hij toch in zijn naaste omgeving, ia kring van zijn familie of bekenden zi dat er daarin zijn, die door ziekte gek fen worden, terwijl elke ziekte op de per beschouwd toch een voorbode i een komende dood is, ook al treedt di niet onmiddellijk na elke ziekte in. Gewis, aan roepstemmen Gods ontbiei het allerminst. Doch het is de natuurli mens eigen daarop geen acht te shi Vooral in onze tijd, waarin het stof stoffelijke zaken de mensheid zo ov heersen. Dit maakt onze tijd in het zonder zo donker. Het vermenigvuM ook de ellende van onze dagen. Het mede de oorzaak er van, dat de koii oorlog nog steeds woedt en dat de sp ningen onder de volken nog eer toei men dan afnemen. Op dat gebied is m toch nog geen stap verder gekomen. Nog immer duurt het gehanewar ci de topkonferentie voort. Daarbij he de Russische regering weer een sufc behaald. Nadat de westelijke mogei heden in nota's en besprekingen een tij lang pertinent geweigerd hadden, dat Russische minister van buitenlandse ken Gromiko met elk der ambassade van de westelijke mogendheden een zonderlijke bespreking over de voorbeii dende maatregelen voor deze konferenl zou voeren en zij er beslist op gesta hadden, dat de Russische minister n de gezamenlijke ambassadeurs de spreking zou voeren, hebben zij volg de laatste berichten er in toegestemd, ( de Russische minister afzonderlijk n elke ambassadeur zal onderhandelen, westelijke mogendheden zijn derliai weer eens overstag gegaan. Zij hadii zich deze nederlaag kunnen bespan Want het is toch altijd een nederk welke Let aanzien van de Russische r«i ring in het oog van de Aziatische en M kaanse volken zal doen stijgen en wel de Russische regering wel zal weten te buiten. Waarom hebben de westelij mogendheden eerst zo hardnekkig weigerd aan de Russische eis toe te ven, als zij tenslotte toch door de knie zijn gegaan? mag men wel vragen. Dit wü echter niet zeggen, dat de lossing van het probleem van de toph ferentie één schrede nader is gekomi Er bestaat toch nog altijd een groot schil tussen de Amerikaanse en de Ei sische regering, en wel inzake het Aa rikaanse inspektieplan voor het Nooi poolgebied.

President Eisenhower verklaarde op i laatst gehouden perskonferentie te pen, dat de Russische regering terug! komen van de verwerping van het J rikaanse voorstel tot internationale spektie in het Noordpoolgebied ter vw koming van een verrassingsaanval. Russische minister van buitenlandse i ken Gromiko had het plan botweg v de hand gewezen, zeggende, dat Amerikaanse voorstel een propagani stunt was, niet waard om er over te f ten. Eisenhower op zijn beurt noen» dat op zijn perskonferentie een tamei onnozele uitspraak, die hem niet gepii keld, doch slechts droef gestemd is Het Amerikaanse voorstel was eerlijk !* doeld, terwijl maatregelen ter voorfe ming van verassingsaanvallen altijd hadden uitgemaakt van de grotere Art rikaanse ontwapeningsvoorstellsn. B Amerikaanse voorstel verkreeg de stK van de sekretaris-generaal van de Org' nisatie der Verenigde Naties, HamfflaB kjoeld. De Amerikaanse regering heeft indertij bekend gemaakt, dat voortdurend e< aantal met H-bommen bewapende A* rikaanse bommenwerpers m het poolgl bied in de lucht zijn, die onmiddellijk een vergeldingsaanval kunnen uitvoeren in geval Rusland een oorlog zou beginnen. Volgens mededelingen van de Amerikaanse luchtmachtgeneraal Griswold worden 'boven het Noordpoolgebied ook Russische vliegtuigen waargenomen, die zich daar naar alle waarschijnlijkheid met hetzelfde doel ophouden. De Russische gedelegeerde in de Veiligheidsraad, Sobolef, betoogde, dat het voorkomen van een onverwachte aanval slechts kan geregeld worden op een topkonferentie en hij vroeg de Veiligheidsraad zich voor het houden van een topkonferentie uit te spreken, waarop de Russen nog altijd bijzonder gesteld zijn. Doch de Amerikaanse regering geeft er blijk van, dat zij ei niet aan denkt haar toestellen op de grond te houden en uit het Noordpoolgebied weg te nemen zonder dat zij voor haar afdoende garanties heeft verkregen, dat er geen verrassingsaanval kan plaats grijpen.

President Nasser, van de Verenigde Arabische 'Republiek is in de Sovjet-Unie op bezoek. Hij werd daar met buitengewone eerbewijzen door de Russische regeringsautoriteiten ontvangen, welke hij niet onbeantwoord het. Hij prees toch de Russische onbaatzuchtigheid op buitengewone wijze. Het was alles botertje aan de boom tussen de Russische regeringspersonen en Nasser. Zelfs kon die goede verstandhouding niet verstoord worden door het feit, waarover Chroestsjef en zijn mederegeerders met geen woord repten, dat Nasser in Egypte kommunisten in de gevangenis heeft opgesloten. Van haar kant heeft de Amerikaanse regering oOk een poging gedaan om Egypte tot zich te trekken, doordat zij het Egyptisch tegoed, waarop zij tijdens de Suezkwestie beslag had gelegd, vrij gaf. Zo is dan Nasser thans in de gelegenheid gesteld om van twee wallen t© eten, waarvan hij ook wel gebruik ^zal maken. Levert Egypte voor de Amerikaanse regering een moeilijk probleem op, dit is al niet minder het geval met Frankrijk. Daarin is Pleven nog steeds bezig met het vormen van een kabinet. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat dit ministerie zonder meer niet Algerije prijs zal geven. Dooh hoe zal het dit klaar spelen? .De konferentie van Tanger, welke dezer dagen plaats had, is toch geëindigd in een sukses voor de Algerijnse opstandelingen. De leiders van de grote nationalistische partijen in Tunesië en Marokko hebben de opstandelingen meer steun toegezegd in hun strijd tegen de Fransen. De Amerikaanse regering heeft bij de regeling van het Noord-Afrikaanse konflikt groot belang. Zij heeft haar volle medewerking er aan verleend, dat er een kommissie van goede diensten onder de leiding van Robert Murphy werd ingesteld, die bemiddelend tussen Frankrijk en de Noord-Afrikaanse rijken zal optreden. De Amerikaanse regering zou gaarne zien, dat er door haar bemoeienis een federatie tussen de drie onafhankelijke Noord- Afrikaanse staten tot stand zou komen. Doch zij kan daarop niet haar volle invloed uitoefenen, want dat zou haar bondgenootschap met Frankrijk in gevaar brengen, zelfs wel eens geheel kunnen kosten.

Betreffende Indonesië wordt de Amerikaanse positie ook steeds moeilijker. Minister-president Djoeanda en president Soekamo hebben vrij dreigende taal tegen Amerika gesproken. Zij verklaarden, dat Amerika met vuur speelt, doordat Amerikaans kapitaal en Amerikaanse piloten het mogelijk maken, dat er bombardementen op onderscheidene plaatsen in Indonesië en op schepen in de Indonesische wateren kunnen worden uitgevoerd, waardoor de positie van de Sumatraanse regering zeer versterkt is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken