Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Op zaterdag 31 mei zal D.V. een vergadering gehouden worden van het verband van raadsleden in Zuid-Holland te Rotterdam Zuid, kerkgebouw der Geref. Gemeente, Mijnsheerenplein. Aanvang 3.15 uur n.m. De nieuw gekozen raadsleden zijn op deze vergadering welkom en worden verwacht. Vragen en voorstellen worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Delft, Oostsingel 141, Telefoon 23601..

ROTTERDAM (BANIER 2)

De voorzitter, de heer H. van Loon, opende de onlangs gehouden jaarvergadering door te laten zingen Psalm 123 : 1, las daarna Psalm 144 en ging voor in gebed. Na een korte inleiding van de voorzitter en een speciaal welkom aan Ds. Chr. van Dam en de heer Jansen, die als afgevaardigde van de Gem. Kiesvereniging aanwezig was, las de 2e sekretaris de notulen der vorige vergadering voor. Deze werden onveranderd goedgekemd. Uit het jaarverslag van de sekretaris bleek, dat 1957 een gunstig jaar was, daar het ledental met 34 steeg. Helaas moesten wij 2 leden door de dood missen. De toename der leden werd vooral bereikt door de aktiviteit van de propaganda-kommissie, die eveneens de taak heeft de kontributies (die het afgelopen jaar totaal ƒ 1153.54 bedroegen) te innen, zodat met inbegrip daarvan de ontvangsten ƒ 1787.58 en de uitgaven ƒ 1370.73 bedroegen, zodat er een batig saldo was van ƒ 416.85. Speciaal dient vermeld de ijver van de propagandakommissie, aan de dag gelegd met het verkopen van propagandalektuur, zodat 354 boeken van W. Teelinck en 150 van Abr. V. d. Velden van de hand zijn gegaan. De diverse plaatsen, tijdens openbare vergaderingen door middel van genoemde leden bewerkt, zijn o.a. IJsselstein. Woerden, Vinkeveen, Gouda, Jutfaas-Vreeswijk, H.I.Ambacht. De lektuurverkoop in bovengenoemde plaatsen is een goede stimulans voor de andere kiesverenigingen om dit werk krachtig ter hand te nemen.

De daarop volgende agendapunten, bestuursverkiezing en verkiezing van ee» voorzitter, hadden tot resultaat, dat de^ aftredende bestuursleden en de zittend* voorzitter werden herkozen, die hun benoeming aanvaardden, terwijl in 1 vakature door het bedanken van de gekozens nog niet werd voorzien. Eveneens wero de agenda voor de Alg. Vergadering in Utrecht besproken. Na de pauze en het zingen van Psalm 98 : 1 kreeg Ds. Chr. van Dam gelegenheid een slotwoord te spreken naar aanleiding van Matth. 10 : 32, Vi'aar gesproken wordt over het belijden van Christus voor de mensen, wat in de eerste plaats nodig is in ons gezinsleven en verder op alle terreinen des levens. Het 23.1 een zaak des harten en des gebed moeten zijn onder de leiding des Heiligen Geestes om de Persoon en de leer van Christus te belijden. Dan wordt Zijn kracht in zwakheid volbracht. Spreker besloot zijn korte en kernachtige opwekking met de bede, niet alleen belijder maar ook belever te mogen zijn, om getrouw te zijn tot in de dood en die beginselen, die op waarheid zijn gegrond, blijmoedig, vrijmoedig en ootmoedig uit te dragen. Na spreker dank gezegd te hebben, sloot op verzoek van de voorzitter Ds. van Dam de vergadering met dankgebed, nadat gezongen was Psalm 36 ; 3.

ZEGVELD

De kiesvereniging alhier kwam in februari in jaarvergadering bijeen. De -voorzitter opende deze vergadering met het laten zingen van Psalm 89 : 19 en gebed. Na voorlezing der notulen las de voorzitter 1 Kon. 18. Hierna volgde een onderwerp van de voorzitter, getiteld: „De a.s. verkiezingen". Inleider wees hierin op de noodzaak voor de verbreiding der beginselen der S.G.P., opdat deze onder ons volk en in 't bijzonder onder onze plaatsgenoten meer bekendheid mogen krijgen. Hij wekte ons allen op om deze beginselen in woord en daad uit te dragen.

Vervolgens kwamen de jaarverslagen van sekretaris en penningmeester. Hierna volgde de bestuursverkiezing. Aftredend waren de voorzitter en de penningmeester, die beiden werden herkozen. Voorts werden nog 2 nieuwe bestuursleden gekozen. Rondvraag. Naar aanleiding van een vraag over het werven van nieuwe leden voor de kiesvereniging werd hieraan de nodige aandacht besteed. Eén onzer bestuursleden werd bereid gevonden om bij verschillende personen hierover te gaan spreken. Mogen wij het niet alleen aan hem overlaten, maar ook zelf trachten nieuwe leden voor onze vereniging te wimien. De voorzitter sloot deze aangename vergadering met te laten zingen Psahn 73 : 14 en dankgebed.

P. MEERKERK, sekr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken