Bekijk het origineel

Aangename verrassingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aangename verrassingen

5 minuten leestijd

In lange tijd hebben wij daarover niets geschreven in „De Banier". Wij zouden dit ook thans niet gedaan hebben, was daar geen dringende reden voor. De aanbeveling van de lektuur van de S.G.P. is toch bij de penningmeester van het Hoofdbestuur, de heer W. Jansen, Rotterdam, De Savornin Lohmanlaan 85b, in goede handen; in v/iens handen, dewijl het hier hoofdzakelijk financiële aangelegenheden betreft, zij ook eigenlijk thuis behoort. De gevers of geefsters van giften zien na enige, gewoonlijk korte tijd hun giften dan in „De Banier" vermeld en verantwoord; een vennelding en verantwoording, welke door ons door allerlei omstandigheden, meestal door zeer drukke werkzaamheden, wel eens lange tijd op zich heeft laten wachten, ook al omdat wij gaarne eerst een bedrag van enige betekenis bij elkander zagen, om dit dan gezamenlijk in „De Banier" te vermelden en te verantwoorden. Dit is ook thans weder het geval. In de loop van enige tijd is bij ons een bedrag van ƒ 27.50 binnen gekomen, bestaande uit twee giften van ƒ 10.—, welke ons na afloop van een dienst in een Evangelisatie als gevonden in de koUektezak voor de verspreiding van de lektuur van de S.G.P. werden ter hand gesteld, één van ƒ 5.—, welke ons persoonlijk gegeven werd en één van ƒ 2^50, weUce ons door iemand toegezonden werd, die verhinderd was geweest de Algemene Vergadering te Utrecht te bezoeken en ons nu deze gift zond. Het spreekt wel vanzelf, dat deze giften ons welkom zijn en ook door ons gewaardeerd worden, weshalve wij de gevers of geefsters er van bij deze hartelijk dank zeggen. Nochtans achten wij het beter, dat elk, die een gift voor de verspreiding van de lektuur van de S.G.P. wil geven, deze direkt zendt aan het vermelde adres van de penningmeester van het Hoofdbestuur. Dan zijn zij terstond op de plaats waar zij eigenlijk behoren te zijn. Nu wij dan, doordat wij de door ons ontvangen giften te vermelden en te verantwoorden hadden, in zekere mate genoodzaakt werden om nog eens een artikeltje onder de betiteling van „Aangename verrassingen" te schrijven, kunnen wij niet nalaten om nog eens het 2Knden van vrijwillige giften voor de verspreiding van de lektuur der S.G.P. bij onze lezers krachtig aan te bevelen. Uit deze giften blijkt een hartelijk mede­

leven met en een zekere liefde voor de S.G.P. en de beginselen, welke zij voorstaat, wat ons altijd goed heeft gedaan, te meer waar toch de S.G.P. bij velen een verachte, zelfs gehate partij is. Doch bovenal zijn daarom de vrijwillige giften van betekenis, omdat zij er toe bijdragen dat de S.G.P. haar verkiezingslektuur zo goedkoop verkrijgbaar kon stellen, hetgeen tot dusver gelukkig nog altijd mogelijk is geweest, ondanks het feit, dat de drukkosten in de loop der jaren zo sterk gestegen zijn, terwijl het van groot belang is, dat dit ook in de toekomst zal kunnen plaats vinden. Nog altijd bestaat bij een zeer groot deel van ons volk een wanbegrip over de S.G.P., haar beginselen en haar streven; en nog altijd ook zijn er personen, die de S.G.P. gram zijn, er op uit zijn om allerlei verkeerde voorstellingen, soms zelfs zeer lasterlijke en leugenachtige, over haar onder ons volk te verbreiden; en ook nog altijd is het aldus gesteld, dat wat haar afgevaardigden in de openbare kolleges spreken, menigmaal in pers verzwegen wordt, en ook al zo gesteld, dat indien in de pers er melding van gemaakt wordt, dit op een allesbehalve juiste en volledige wijze geschiedt. Deze dingen maken het dringend nodig, dat de S.G.P. in staat is om haar lektuur zo goedkoop mogelijk op grote schaal te verspreiden.

En behalve deze dingen zijn er nog veel meer redenen waarom dit gewenst, ja noodzakelijk is. Telkens toch, vooral bij de verkiezingen, blijkt het weer, dat het verspreiden van haar lektuur voor de S.G.P. van groot nut is. Ons zijn heel wat gevallen bekend, dat personen, die aan­ vankelijk van plan waren hun stem op een andere partij uit te brengen, na lezing van de lektuur van de S.G.P. zuïks niet deden, maar hun stem op één van haar kandidaten uitbrachten. Alsook zijn ons gevallen bekend, wat nog van groter betekenis is, dat personen door het lezen van de lektuur der S.G.P. bewogen werden om onder haar vaandels ten strijde op te trekken voor haar beginselen, welker deugdehjkheid daarin gelegen is, dat zij geheel en al overeenkomstig Gods onfeilbaar Woord zijn.

Vooral daarom, omdat haar beginselen zo deugdelijk zijn, is het van groot belang, waar wij een zo groot deel van ons volk hoe langer hoe meer en dieper in het verval zien wegzakken, dat de lektuur van de S.G.P. zo goedkoop mogelijk op grote schaal onder ons volk verspreid wordt. Ook in dit opzicht heeft de S.G.P. dure verplichtingen tegenover God de Heere. Zij mag zich niet gedragen als Kain, die sprak: „Ben ik mijns broeders hoeder? ", maar zij moge zich naar Gods eis met de haar ten dienste staande middelen zo gedragen, dat zij tot stichting van haar naasten, tot welzijn van het Nederlandse volk, waarvan zij een deel uitmaakt, leeft en handelt.

Alles overwegsnde, zijn er redenen te over dat door ons met alle vrijmoeHigheid een dringend beroep gedaan wordt op allen, inzonderheid op hen, die leden van de S.G.P. zijn, om met vrijwillige giften het te steunen, dat de S.G.P. haar lektuur zo goedkoop mogelijk kan uitgeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

Aangename verrassingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken