Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

[ OOM KOOS j

Beste neven en nkshten! Wij moeten nog altijd een nieuwe nicht vermelden. Het is Sientje Doomewaard te Oldebroek, die wij eigenlijk al eerder een hartelijk welkom hadden moeten toeroepen. Haar brief was echter met nog andere brieven in een enveloppe op een andere plaats neergelegd dan waar dergelijke brieven gewoonlijk na ontvangst geborgen worden, zodat hij uit het oog was geraakt. Hij kwam echter weer goed terecht en hiermede heeft Sientje haar intrede gedaan in onze kring van neven en nichten. Thans gaan we de oplossingen geven van de raadsels der opgaven 537 tot en met 540.

OPGAVE 537

Jongeren: 1. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. (Izak, Rachel, leeuwert, twee, raven, David rijst, stam, ver, Noach, non, g)- 2. Narcissus. {Nebukadnezar, Ararat, Ruth, Cefas, Israël, Sara, Simon, Ur, Sinaï). 3. De sabbat is gemaakt om de mens.

Ouderen: 1. Daniël, Hosea, Amos. 2. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten. {twintig, Sadrach, beven. Eva, twee, Ekron, Ruth, Hanna, Endor, mot, kent, dm., men). 3. Op kranken zullen zij de handen leggen.

OPGAVE 538

Jongeren: 1. Want Israël is onbandig als een onhandige 'koe. {Nadab, list, gewin, bang, Dina, Kison, snoeren, Lea, groen). 2. Benhadad. {Benjamin, Efraïm, Naboth, Hiram, Aaron, Daniël^ Appius, Debora). 3. Sihon de koning van Hesibon. (Kis, Gosen, Ndbo, hond, Naïn, V.H.O. Voorbereidend Hoger Onderwijs).

Ouderen: 1. Genesis, Joel, Ester. 2. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. 3. Want de geldgieri^eid is de wortel van alle kwaad. {gras, geweld, Kaïn, wagen, lied, David, Daniël, stoel, hert, w).

OPGAVE 539

Jongeren: 1. Want indien het bloed der stieren en bokken hen heiligt. {Lot, Nahor, Hethieteni, Dina, wekker, stil, gebeente, bidden^ hin, n). 2. Karmel. (Korach, Achan, Rachel, Moria, Eskol, Levi). 3. Sterke stieren van Basan. {Sara, Ester, Kenan, Vasti, ben).

Ouderen: 1. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waaihedd. 2. Hermon, Nebo, Thabor. 3. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. (ijver, tweeling, ijzer, Edom, gemeenten, Adam, afgoden, hoon, mond, David, 2 x t).

OPGAVE 546

Jongeren: 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. (Petrus, Kretensen, wrevel, herfst, David, gedaan, D.V.). 2. Nazarener. (Noach, Amram, Zacheüs, Abednego, Rhode, Elymas, Nicanor, Exodus, Richteren). 3. Parthers en Meders en Elamieten. (lam, Heman, Persis, tedere, treden, en).

Ouderen: 1. De zon zal veranderd worden in duisternis. 2. Tongen, wind, vuur. 3. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. {3 X zenuwen, profeten, juichen, zoet, groen en geel, luizen, steeds, groen, lont, hol, ci^ 1). Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 546

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit het tweede boek Samuel 'bestaat uit twee en vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 13 3 46 10 20 14 23 26 was de stamvader van Paulus. 5 11 45 21 was de grootvader van Isaï. 9 41 1 29 was de derde zoon van Adam. 43 12 4 22 8 28 was de stamvader van Fanuël, die vader was van een oude profetes. 37 52 36 50 24 42 was Samuels vader. 40 15 19 33 49 27 was een moeder in Israël. 38 34 47 was de vader van Hofni en Pinehas. Uw Woord is een lamp voor mijn 32 2 18 31. Htm 36 51 25 6 is een geopend graf. De Heere Jezus sprak van een 39 7 30 16, dat ginds en weder bewogen wordt. 17 44 ds een afkorting en 'betekent: Zo de Heere wil. 48 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. ©en man, die van Debora de opdracht kreeg tegen Sisera op te trekken. b. de eerste martelaar des geloofs. c. de plaats waar Paulus een gehuurde woning had. d. een knecht van Said, die David vertelde van Jonathans zoon. e. de zoon van Hagar. f. de zoon van Methusaël uit Kains geslacht. g. de vader van Noadh. h. één der bondgenoten van Abraham (Gen. 14). i. een land genoemd in Esther 1 (grensgebied van Perzië). De eerste letters van de gevraagde namen vormen de naam van een man van tachtig jaar ten tijde van David. Hoe luidt zijn naam? 3. De namen van twee met elkaar verbonden plaatsen bestaan uit veertien letters. Welke plaatsen worden bedoeld als het volgende bekend is? Mijn liefste is blank en 12 2 9 3 {Hooghed). Jakob trok met zijn zonen naar het land 8 4 16 7. 11 5 14 13 was de tweede zoon van Elifaz, die de eerstgeborene was van Ezau. 10 moet geraden worden.

Ouderen: 1. Maak uit: SHANGRINHIPFOTO de namen van drie rivieren, welke in Genesis voorkomen. 2. Zoek uit elk der volgende zümen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de brief aan de Romeinen tussen de hoofdstukken 6 en 9. a. Die van ulieden zonder zonde is. b. Wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon Gods. c. Mijn zoon, vergeet Mijn 'wet niet. d. Want de ure Zijns oord^s is gekomen. € . Wie van u overtuigt Mij van zonde? f. De bezoldiging der zonde is de dood. 3. Een tekstgedeelte uit Handelingen 15 bestaat uit vijf en vijftig letters. •Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: De kooplieden der aarde zullen 46 9 14 16 3. 19 37 7 15 21 29 49 26 ri^ met een grote stem em zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen. 43 17 55 5 11 31 is een land waarin onder andere Babel lag, het begin van NinMods rijk. 34 4 25 39 32 was het land, welks koning Og heette. 22 50 was de geboorteplaats van Abram. De tweede zoon van Ismaël heette 51 13 18 30 53. 6 46 23 is niets. Hij had hem een 36 28 33 48 bereid. 40 27 8 38 is een ambtsgewaad. Hoe is het 12 41 24 10 zo verdonkerd (Klaagl.). De vader van Ahira 'heette 47 2 35 44 {Niuneri 1). 6 52 1 14 is een ontkeiming. Ik wil u niet schrijven met inkt en 20 54 42.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezxHiden worderu.

Wij geven nu nog een stukje van het historisch veAaal over

THEODORUS BEZA

45.

Dat 'Beza de overgang van koning Hendrik IV van Frankrijk tot de kerk van Rome niet heeft goedgekeurd, zoals dit gedurende lange tijd rondverteld was, blijkt alreeds duidelijk en klaar uit een brief van Beza, welke door hem na de afval van Hendrik IV geschreven werd aan één zijner ambtgenoten, Grynaeus geheten. Beza zegt daarin, dat hij met angst en smart dacht aan de val van deze vorst, op wie zo grote hoop gevestigd was en die zo wreed de kerk. God en de engelen bedroefde. De gedachte echter, dat 'hij zijn plicht jegens de koning vervuld had, troostte hem. En dan deelt Beza vervolgens in deze brief nog mede, dat hij Hendrik IV eej lange en ernstige brief geschreven had welke op hem enige indruk had moeten maken, indien deze hem tijdig had be. reikt.

2k)als vdj de vorige maal reeds verhaal. den, kwam Beza's brief te laat in 's konings bezit. Hoe dat gekomen is, zal wel nimmer ontsluierd worden. Het kan zijn dat de omgeving van de koning cteze brief met opzet heeft achtergehouden maar het is ook zeer wel mogelijk, dat < Je overgang van Hendrik IV naar Rome nog zo spoedig is gegaan, dat Beza's brief hem vóór die stap niet meer bereiken kon. In ieder geval is het een heugelijk feit, dat men later in de bibliotheek te Geneve het oorspronkelijk afschrift van deze brief heeft gevonden, daar hierdoor een einde werd gemaakt aan de gedurende lange tijd in omloop geweest zijnde voorstelhng, dat de overgang van Hendrik IV naar Rome Beza's goedkeuring had gehad.

(wordt vervolgd)

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken