Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

8 minuten leestijd

Militairen naar Nieuw-Guinea

Er staat een belangrijk besluit genomea te worden, dat een groot gedeelte van ons volk zeer wel nabij aangaat. Minister Ir. C. Staf zal D.V. de volgende maand een voorstel tot wijziging indienen, waarbij voorgesteld zal worden, dat dienstplichtige militairen zonder hun toestemming en zonder speciale machtigingswet naar onze rijksdelen overzee — Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen — kunnen worden uitgezonden.

; Sedert de soevereiniteitsoverdracht van tidië aan Indonesië was hiervan uiteraard geen sprake meer en men heeft deze veranderde clausule dus voorlopig maar gehandhaafd tot de Dienstplichtwet om andere redenen op de helling zou worden genomen. Te meer, omdat er in de laatste jaren geen behoefte meer bestond aan uitzendingen van dienstplichtigen naar rijksdelen buiten Europa.

Weliswaar had de grondwetswijziging van 1956 hierin reeds voorzien door het •weglaten van de vroegere beperkende bepalingen voor het dienen buiten eigen land, maar de Dienstplichtwet bevat nog steeds de bepaling, dat militairen niet verplicht kunnen worden tot uitzending naai Nederlands-Indië. Nu de regering echter besloten heeft om 'n vierhonderd militairen van landen luchtmacht naar Nederlands Nieuw- Guinea te zenden, neemt de minister van Oorlog en Marine het zekere voor het onzekere en wil 'hij de tekst met de thans gebleken behoeften in overeen- Btemming brengen.

Werkloosheid in juli gestegen

Volgens de verstrekte gegevens van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bedroeg het aantal geregistreerde mannelijke werklozen aan het eind van juli van dit jaar 77.302, waarbij inbegrepen waren 13.177 mannen, die op aanvullende werken en 12.811 op we!ricvoor2deningsobjecten. Eind juni en eind juli 1957 bedroeg het aantal geregistreerde werkloze mannen respectievelijk 31.484 en 37.016; het aantal werkloze vrouwen respectievelijk 2440 en 3320. Het aantal geregistreerde werklozen bedroeg eind juni en eind juli 1957 respectievelijk 64.151 en 65.076 voor mannen en 39.265 en 38.852 voor vrouwen.

Aangenomen wordt, dat het niveau van de werkloosheid ondanks de betrekkelijk geringe stijging van nog geen 4000 mannen vrij aanzienUjk is en wel van 94.000 tot ruim 103.000. De toestand kan derhalve nog steeds niet als gunstig worden beschouwd, maar er zijn ook tekenen, welke zouden kimnen wijzen op een minder ongunstige ontwikkeling dan blijkt uit het hoge niveaucijfer. Daarvan pleit het feit, dat de jongeren nog geen plaats hebben gevonden. De verwachting is dan ook gerechtigd, dat de conjunctuurswerkloosheid niet zal zijn toegenomen. Aangezien er — althans wat bepaalde bedrijfstakken betreft — aanwijzingen zijn, dat het bedrijfsleven niet verder is teruggelopen dan in de laatste één k twee maanden, mag worden verwacht, dat de jongeren, die nog niet zijn opgenomen in de thans lopende maand, voor het grootste gedeelte nog een plaats zullen krijgen. Hoe het in deze ook verder zal verlopen valt niet met enige zekerheid te zeggen, maar thans is de toestand op het gebied der werkloosheid nog zo, dat er volstrekt niet van een werkehjke vsdjziging ten gimste kan worden gesproken. Tenslotte, terwijl het vraagstuk der werkloosheid voor heel ons volk van zo grote betekenis is, geven wij nog de cijfers van eind juli als volgt over de provincies verdeeld (tussen haakjes de cijfers van eind juni): Groningen 6.984 (7.444); Friesland 5.967 (5.155); Drente 7.321 (6.433); Overijssel 6.771 (6.208); Gelderland 7.823 (7.056); Utrecht 4.015 (3.556); Noord-HoUand 10.702 (10.410); Zuid-HoUand 12.096 (11.462); Zeeland 2.252 (2.465); Noord- Brabant 10.558 (10.602) en Limburg 2.813 (2.748).

Volkerakwerken begonnen

Met een even belangrijk als kostbaar werk is een aanvang gemaakt. Niet alleen bij Hellevoetsluis en bij Veere, maar ook op de Hellegatplateni tussen het eiland Flakkee en Willemstad in Noord- Brabant wordt thans aan de uitvoering van het Deltaplan gewerkt. Omstreeks 10 juli j.l. werd met de aanleg van een deel van de sdieidingsdam tussen het toekomstige Zeeuwse meer en het Haringvliet begonnen. De werkhaven Willemstad dient daarbij als basis. Sindsdien werden al enige honderdduizenden kubieke meters zand gedeponeerd op de plaats, waar in de toekon^t het grote verkeersplein midden in het Haringvliet zal komen in de weg, die Rotterdam enerzijds met Bergen op Zoom anderjdjds met Flakkee zal verbinden. Men denkt in de loop van de volgende week al zover te zijn, dat de asfalt-machine zal kunnen beginnen te draaien. De eerste fase van de Volkerakwerken is derhalve vrijwel ongemerkt begonnen. De dam, die van de bestaande geleidedam in het noordehjk deel van de Volkerak zal lopen naar de oever van Overflakkee wordt vier en een halve küometer lang.

Weer zulk een droevig geval

De rijkspolitie heeft kort geleden een 26-jarige inw^oner van Noordwijkerhout aangehouden op verdenking, dat hij op de spoorweg tussen de Schulpweg en de lange baan te Noordwijkerhout met een bestelwagen eerst een motorrijder met duozitster en daarna drie wrielrijders heeft aangereden. Er waren vijf gewonden, van wie een achtjarig meisje uit Rijnsburg, dat bij haar vader achter op de fiets zat, het ernstigst werd gewond. De aangehoudene wordt er van beschuldigd zonder rijbewijs en onder invloed van sterke drank te hebben gereden. Wij hebben hier weer te doen met een even droef als roekeloos en onverantwoord rijden met een auto van een man, die onder de invloed van sterke drank stuurde. Zo iets komt nog gedurig voor, en vrijwel altijd gaat dit gepaard met het veroorzaken van ongelukken, soms zelfs met dodehjke afloop. Het is te hopen, dat daar strenger tegen opgetreden wordt dan tot dusverre het geval is. Zulke personen horen met een auto niet op de weg thuis. In het belang van henzelf en hun familie en niet minder van de slachtoffers, die zij maken, dienen behoorlijk gerechtvaardigde zware straffen door de rechtbank over hun misdadig optreden te worden uitgesproken.

Beperking van de melkproduktie

In één dezer dagen gehouden vergadering heeft het bestuur van het Landbouwschap zich beraden over de middelen om tot beperking van de melkproduktie te komen. Het heeft zelfs besloten om de middelen, welke het nodig acht om daartoe te geraken, aan de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening- ter kennis te brengen. Kort weer gegeven zijn het de volgende. 1. Door middel van een heffing prijsverhoging te bewerkstelligen van het krachtvoer voor melkvee. 2. Veiihoging van de prodidctie voor slachtvee. 3. De prijzen van akkeibouAvprodukten voor de landbouwer aantrekkehjker te maken.

Deze kennisgeving zal bij de Minister wel een goed onthaal vinden. Ook op het ministerie van Landbouw vindt men de huidige melkprodiJctie (ruim vijf müjard kflio) te hoog. Vooral dit jaar was er mede door de gunstige weeu omstandigheden 'n overvloed van ^^ Maatregelen zijn daa ook wel noodzalm. Hjk, zo verklaarde een woordvoerder aa« het departement. n

Nog geen goedkeuring voor vele bouwwerke

De minister van Volkshuisvesting Q, Bouwnijverheid^ Ir. H. B. Witte heeft dienaangaande in een brief aan de Ie van de Tweede Kamer mededeling daan van de stand van zaken. V deze mededelingen wachten honderdej bouwwerken vanaf ƒ 100.000 en meg tot een bedrag van 47 miljoen op rijl goedkeuring. Hieronder vallen 333 scholen, 86 oveiheidsgebouwen, 70 bouwwerken vo» gezondheidszorg en hygiëne, 97 voor 'handel en verkeer, en 104 zogenaamde „bijzondere" gebou'wen, terwijl vaststaat, dat een deel van deze werken bij gebrek aan voldoende financieriiiffimiddelen niet zal kunnen worden uitgevoerd. In de eer^e helft van dit jaar is wel (rijksgoedkeuring verleend voor boi werken tot een totaal bedrag van 291 miljoen. Hierin zijn onder meer pen 284 scholen, 47 bouwwerken vooi gezondheid en hygiëne en 14 overheidsgebouwen.

Dat deze verhoging aanvaardt zal worden daar behoeft niet aan getwijfeld te worden afgaande op de in de aanhei van het Voorlopig Verslag gebezig< woorden, welke als volgt luiden: „I het afdalingsonderzoek van deze wetj •voorstellen bleek men zich in zeer grolt meerderheid met de voorstellen regering te kunnen verenigen". En di! geschiedt in een tijd waarin zo menii bedrijf zwaar gebukt gaat onder bestedingsbeperking; en bedrijven alsook particuheren hoge belastingen lasten hebben op te brengen en werkloosheid reeds vrij groot is. Hierbij komt nog iets, dat ten aanziei van deze aangelegenheid allenninst vai betekenis ontbloot is, namehjk, dat v Kamerleden uit het waarnemen van au dere functies revenuen hebben, som zelfs aanzienlijke; tevens bhjkt, dat iei Kamerlidmaatschap niet de gehele per soon vraagt en niet alle tijd en werkkracht der Kamerleden in beslag neemt alsook, dat het met de financiële stand van deze Kamerleden nog niet slecht gesteld is.

Ook het laatst genoemde behoort bij deze aangelegenheid wel ter dege ov» dacht te worden, hetgeen sterk tegen de voorgestelde verhoging pleit, gelijk de in het Voorlopig Verslag geuitte hr zwaren en andere, die door ons •worden.

Met belangstelling moet afgewacht worden wat de Memorie van Antwoord da regering, die wel niet zo lang op aé zal laten wachten, op de in het Voorlopi; Verslag te berde gebrachte bezwaren m antwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 augustus 1958

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 augustus 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken