Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

(^ OOM KOOS "^

Beste neven en nichten!

Een hartelijk welkom zij toegeroepen aan Henk Reyersen van Buuren te Montfoort, die schreef, dat hij op aanraden van zijn vriend Herman van Arnhem met het oplossen der raadsels is begonnen en nu de oplossingen der raadsels van de opgaven 549 tot en met 552 maar direkt heeft ingezonden. Als alle neven en nichten deden als de zo even genoemde twee vrienden, zou het getal van hen, die meedoen, verdubbelen. Dat zou een mooie aanwinst zijn. We zullen eens zien wat daar van komt. Mogehjk is het wel. Proberen jullie het eens? Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 556

Jongeren:

1. In het achtste hoofdstuk van het boek Genesis komt een tekstgedeelte voor, dat te vinden is door uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord te zoeken en de woorden naast elkaar te plaatsen. a. Adam en Eva vormden het eerste mensenpaar. b. En hij werd groot en woonde in de woestijn. c. De bende nam de Heere Jezus gevangen. d. Zij zullen Mij allen kennen, van de kleine tot de grote. e. Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. f. Zij hebben het verbond ontheüigd. g. Wie zal een reine geven uit een onreine? h. Abraham bezat veel vee. Daar het hoofdstuk er bij opgegeven is, zullen jullie de oplossing wel kunnen vinden. Wanneer jullie dit soort raadsels echter te moeüijk vinden, schrijft dit dan even.

2. Een tekstgedeelte uit het boek Genesis bestaat uit vijf en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: 45 6 12 33 7 8 is de eerstgenoemde der drie mannen, die wegens opstand levend ter helle voeren. 26 32 17 13 was een broer van Jakob. Gij zult u niet 10 22 31 20 2 40 noch de toom behouden (Leviticus). Kan ook een vrouw haar 35 9 3 38 27 34 23 44 37 vergeten. Onderzoekt naarstiglijk naar dat 15 43 28 41 36 11 39 24. Want een 25 14 1 29 is ons geboren. De zon is gegeven om te heersen op de 16 33 4. 21 42 is een titel (afkorting). De brief van Paulus aan 18 30 5 13 s bevat drie hoofdstukken. 19 moet geraden worden.

3. Noem de naam van: a. Samuels moeder. b. Naomi's man. c. de oudste zoon van Jakob en Lea. d. de vrouw, die van zeven duivelen verlost werd. e. Achabs vader. f. de oudste zoon van Aaron. Welke naam vormen de eerste letters van de hier gevraagde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit zeventig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 32 24 15 51 44 was een hogepriester ten tijde van koning David. 28 37 7 65 32 5 was een jongeling, die zich door bedrog kostbaarheden toeëigende. 11 23 10 21 35 moest als koningin plaats maken voor een Joodse jongedochter. Paulus noemde zich naar de 43 49 29 40 een vervolger der gemeente. 53 68 64 9 36 was een man naar Gods hart. Het 42 18 39 46 63 is meer dan het voedsel. De droefheid der wereld werkt de 26 55 41 48. Abrahams grootvader heette 66 33 20 13 57. 31 4 47 viel van zijn stoel en brak de nek. God maakte een verbond met 38 12 34 6 67 met als teken een boog. 59 27 70 54 67 is een snareninstrument (Openb.). De kreupele zal springen als een I 62 14 3. 30 25 50 16 61 elkander met een heilige kus. Gehjk een 60 58 17 8 schreeuwt. De Heere is goed en 52 2 19 45 21. 53 22 betekent: zo de Heere wil (afkorting). 56 moet geraden worden. 2. Een gedeelte uit Exodus 35 bestaat uit acht en veertig letters. Zoek dit gedeelte met behulp van de volgende gegevens: Een vindplaats van goud uit het O.T. was 3 10 40 13. 15 26 1 14 betekent: bitter. 31 6 19 35 30 zijn geroepen. De wijzen volgden de 39 41 32 13. De schriftgeleerden waren gezeten op de 28 48 46 29 34 van Mozes. Ezra stond op een hoge houten 16 42 2 37 20. De 4 47 43 7 18 33 gaat om als een briesende leeuw. Hij bad wederom en de hemel gaf 9 21 5 12 36. 45 23 25 8 38, zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet. II 27 is een titel (aflcorting). Wie een os slacht, slaat een 44 26 22 (Jes.). 17 24 is de afkorting van een internationale instelling. 3. Maak uit EMJONASUBOEGDA de namen van drie landstreken, waarvan er twee in het O.T. en één in het N.T. genoemd worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen ingezonden worden aan Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht. We laten nu nog een gedeelte volgen van het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

52.

Het is zeker niet onmogelijk, dat koning Hendrik IV tegenover de Franse gereformeerden zo mild is geweest door hen ondersoheidene rechten en vrijheden te verlenen, als vrucht van de nawerking der gereformeerde opvoeding, welke hij van zijn moeder had ontvangen. Daarnaast is het niet uitgesloten, dat ook zijn zuster grote invloed op hem heeft uitgeoefend. Deze zuster heette Catharina van Navarre. Zij was de Hervorming van harte toegedaan en hield geregelde briefwisseling met Beza. In één der brieven dringt deze er zeer ernstig bij haar op aan om haar hulp te verlenen om de belangen van kerk en school bij haar broeder te bevorderen, wat door hem in een volgende brief andermaal wordt gedaan. Het is dus zeer aannemehjk, dat genoemde zuster er toe heeft bijgedragen de koning goedgunstig tegenover de belangen der Hugenoten te stemmen.

TLoals tevoren reeds in het kort werd vermeld, heeft Beza de koning nog één keer in zijn leven ontmoet aan het hoofd van een deputatie door de magistraat van Geneve naar Hendrik IV gezonden, toen deze in de buurt van Geneve was. Beza had de opdracht gekregen om de koning te verzoeken het fort St. Catharina bij de grens van Savoye en Geneve op te ruimen. Na een toespraak, waarin hij de koning onder meer dank bracht voor alles wat hij voor de onderdrukte Hugenoten bewerkt had, richtte de koning de volgende woorden tot Beza: „Mijn vader! Deze weinige maar veelzeggende woorden, zo even door u geuit, zijn waardig de roem der welsprekendheid, welke Theodorus Beza zich verworven heeft. Ik neem ze volgaarne aan en met het vriendschappehjke gevoel, dat zij verdienen. Ik verzeker u ook, naardien de koningen, mijn voorvaderen, deze stad steeds in bijzondere bescherming genomen hebben, dat ik niet alleen besloten ben hen daarin na te volgen, maar ook te beantwoorden aan het hartelijke vertrouwen, dat gij in mij stelt. In alle deze zaken zal u tot voorspraak dienen hij, die u aan mij heeft voorgesteld, wiens hand ik vat en die u zozeer bemint. Zeg aan hem wat gij begeert en uw begeerte moet zich ver uitstrekken, zo gij ze dan niet verkrijgt". Hierop wendde Hendrik IV zich tot de deputaten, waarna hij vervolgde; „Ik weet, wat gij nog meer van mij verlangt, de vernietiging van het fort St. Catharina, door u zo sterk begeerd. Velen willen mij wel bepraten, dat ik zulks niet mag doen; doch ik let daarop niet, overmits ik zie, dat zij uit nijd zo spreken. Ik zal alles voor u doen, wat nuttig voor u kan zijn. Hier is een man op wie gij u kunt verlaten! Het fort zal worden geslecht. Ik draag het hem op dit ogenblik op".

De door de koning bedoelde persoon, die bij hem stond, was de markies van Rosny, hertog van Souüly. Vervolgens wendde de koning zich weer tot Beza en vroeg of deze nog een bijzondere gunst van hem begeerde. Beza maakte hiervan gebruik ten behoeve van die gereformeerde kerken in Frankrijk, welke tot nu toe niet van het edict van Nantes hadden kunnen profiteren. Ook voor deze verzocht hij de vrijheid tot het houden van haar godsdienstige samenkomsten. De koning willigde dit verzoek terstond in, waarna hij Beza aan zijn borst drukte en hem bij zijn vertrek een geschenk van 500 goudstukken overhandigde.

Kort daarop werd het fort belegerd en veroverd. De hertog van SouMly liet de dikke muren springen, waarop de burgers van Geneve de overblijfselen van de gehate sterkte met de grond gelijk maakten. Uit dankbaarheid maakte Beza een Latijns gedicht ter ere van Hendrik IV.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 september 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 september 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken