Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

6 minuten leestijd

Nul op het rekest

De Indonesische regering heeft aan de Nederlandse regering medegedeeld, dat over de kwestie van vergoeding vaa de door de Indonesische regering overgenomen Nederlandse bedrijven niet kan worden gesproken, los van andere openstaande vraagstukken tussen beide landen — aldus vernam de korrespondent van het Algemeen Nederlands Persbureau van gezaghebbende Indonesische kringen uit Djakarta.

In een nota, welke in de vorige week werd overhandigd aan het hoofd van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Indonesië, de heer A. H. Hasselman, verklaarde de Indonesische regering alleen bespreking over een integrale oplossing van alle geschillen tussen Nederland en Indonesië te kuimen overwegen, met inbegrip van de kwestie westelijk Nieuw-Guinea.

Deze nota was het antwoord op de nota van de Nederlandse regering, welke in september werd overhandigd en waarin de Indonesische regering opheldering werd gevraagd over het lot van de Nederlandse bedrijven.

Dat de Nederlandse regering een dusluidend antwoord werd gegeven, was te verwachten. Nieuw-Guinea is en blijft voor president Soekamo een geschikte stok in de hand om zijn volk tegen de Nederlanders op te ruien. Hij heeft daar tijdens zijn optreden gedurig gebruik van gemaakt, daarin een geschikt middel tevens vindende om de slechte gang van zaken in Indonesië voor zijn volk te verbloemen door de aandacht daarvan af te leiden. Men kan er voorts op rekenen, dat hij deze stok weer voor de dag zal halen bij alle mogehjke gelegenheden. Deze stok heeft al heel wat keren gediend om allerlei jegens Nederland en Nederlanders begaan gruwelijk onrecht te vergoelijken en zal daarvoor nog wel menige keer uit de kast gehaald worden.

Minister Dulles over Nieuw-Guinea

Minister Dulles heeft tijdens zijn bespreking met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dulles, uiting gegeven aan de diepe bezorgdheid van de Nederlandse regering, dat de Indonesische regering met behulp van de Amerikaanse wapenlevering geweld zou kunnen gebruiken tegen Nederlands Nieuw- Guinea. In een verklaring van Mr. Schürmann, die de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Organisatie der Verenigde Naties is, welke deze aan journalisten heeft voorgelezen, zegt minister Luns van minister Dulles, de verzekering te hebben ontvangen, dat de Amerikaanse regering geen redenen heeft om aan te nemen, dat de Indonesische regering geweld tegenover Nederland inzake Nieuw-Guinea zal plegen.-

In zijn verklaring zeide minister Luns: Tijdens de besprekingen met minister Dulles in Washington heb ik de diepe bezorgdheid van de Nederlandse regering geuit, dat de Indonesische regering militair geweld tegen Nederlands Nieuw- Guinea zou kunnen gebruiken. De heer Dulles bevestigde mij, dat de Amerikaanse regering, zoals haar beleid heeft getoond, stipt vasthoudt aan het beginsel, dat geen geweld mag worden gebruikt om territoriale wijzigingen tot stand te brengen, en dat deze politiek van toepassing is op de kwestie van de Straat van Formosa en op dergelijke kwesties in andere delen der wereld, met inbegrip van Nederlands Nieuw-Guinea. De heer Dulles — aldus de verklaring van minister Luns — legde er voorts de nadruk op, dat zijn regering geen reden had om te geloven, dat de Indonesische regering overwoog geweld te gebruiken tegenover Nederlands Nieuw-Guinea.

Minister Dulles had in het onderhoud met minister Luns hieraan nog toegevoegd, dat de Amerikaanse regering vertrouwde, dat deze verklaringen de besliste politiek van de Indonesische regering vertegenwoordigden.

Naar ons gevoelen is minister Luns in zijn onderhoud met minister DuUes met een kluitje in het riet gestuurd. Wat valt er te zeggen van de verklaring van minister Dulles, dat de Amerikaanse regering, zoals haar beleid heeft getoond, stipt vasthoudt aan het beginsel, dat geen geweld mag worden gebruikt om territoriale wijzigingen tot stand te brengen, als men er acht op geeft, dat de Amerikaanse regering geen hand heeft uitgestoken om te keren dat in Oost-Azië ten koste van Frankrijk, door geweld te gebruiken, territoriale wijzigingen zijn aangebracht; en dat deze regering ook geen hand uitsteekt als in Algerije met gebruikmaking van geweld en van allerlei terroristische middelen er naar gestaan wordt om territoriale wijzigingen tot stand te brengen, hetgeen bij zovele Fransen kwaad bloed heeft gezet en grote antipathie tegen de Amerikaanse regering heeft verwekt? En wat valt er van de verklaring van Dulles te zeggen als men in aanmerking neemt, dat de Amerikaanse regering een zekere bereidheid toont om de eilandengroep Quemoy, die dagen aaneen met kanonnengeweld beschoten is, prijs te geven door te Warschau te gaan onderhandelen met de rode Chinese regering, hetgeen geheel tegen de zin van de nationahstische Chinese regering op Formosa plaats vindt, want zij heeft daar haar afkeuring over uitgesproken en dezer dagen de Amerikaanse regering nog verzocht om de besprekingen met de kommunistische Chinese regering te beëindigen? Wat ook te zeggen van het vertrouwen, dat de Amerikaanse regering in de verklaringen van de Indonesische regering stelt, dat het haar besliste politiek is geen geweld tegen Nederlands Nieuw-Guinea te zullen gebruiken, als het een feit is, dat de Indonesische regering zo gedurig haar plechtig afgelegde verklaringen niet nagekomen is en haar beloften bij herhaling geschonden heeft?

Dr. Ali Sastroamiddjojo, de vertegenwoordiger van de Indonesische regering bij de Organisatie der Verenigde Naties, heeft de bespreking van minister Luns met minister Dulles aangegrepen als een geschikt middel om zich tegen de Nederlandse regering te keren en daarmede

ook — het één staat nu eeiunaal in nauw verband met het andere — weder tegen Nederland te kunnen ophitsen. Hij heeft zulks gedaan tegenover verslaggevers. Hij zeide tegen hen: De Nederlandse verklaring is een nieuwe propagandastunt tegen Indonesië. Zij bevat niets nieuws en dient slechts om spaiming te scheppen, waarbij hij er in het bijzonder op gewezen heeft dat minister Dulles er de nadruk op heeft gelegd, dat de Amerikaanse regering geen reden heeft om te geloven, dat de Indonesische regering van plan is geweld te gebruilcen. Dit, aldus Dr. Sastroamiddjojo, is in tegenspraak met de grote bezorgdheid, die door de heer Luns is geuit. De toekomst zal het wel uitwijzen of Dulles verklaring en dat zijner regering al dan niet beschaamd zal worden. Zo dit het geval is, behoeft het geen verwondering te baren, want hoevele keren - - zij zijn bijna niet te tellen, zo talrijk zijn zij — heeft de regering van Soekamo al plechtig afgelegde beloften en verzekeringen geschonden! Op een vergadering in Den Haag werd hierop van de zijde van de Republiek der Zuid-Molukken met het volste recht gewezen.

Minister Algera

Genoemde minister heeft een verzoek om hem als minister van Verkeer en Waterstaat om gezondheidsredenen te willen ontslaan bij de Koningin ingediend. Bij Koninkhjk Besluit is hem dit verleend, en wel op de meest eervolle wijze, onder dankzegging voor de vele en gewichtige diensten, aan de Koningin en den lande bewezen. Inmiddels is het ontslag al ingegaan. Als minister van Verkeer en Waterstaat ad interim is H. B. J. Witte opgetreden. Ook zijn er volgens berichten in de pers al pogingen aangewend om een opvolger van A.R. huize in de plaats van Mr. J. Algera te verkrijgen. Als zodanig moet de Rotterdamse wethouder Dr. Bavinck zijn aangezocht' die echter het ministerschap niet aanvaard heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken