Bekijk het origineel

Heeft de huidige politiek op brede basis afgedaan?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Heeft de huidige politiek op brede basis afgedaan?

4 minuten leestijd

Om deze vraag te stellen, geven uitlatingen van sommige vooraanstaande A.R. personen aanleiding. Daaruit blijkt, dat men in A.R. kringen bij lange na niet meer zo veel prijs stelt op toetreding in een regering op zogenaamde brede basis als dat in 1952 bij de formatie van een ministerie het geval was. Ook uit de woorden van C.H. leidslieden valt een dergelijk geluid te beluisteren.

Hierbij komt nog, dat de rooms-katholieken en de socialisten elkander hoe langer hoe minder kimnen verdragen. Dat bleek kort geleden in de Tweede Kamer nog eens weer, toen daarin aan de orde kwam de vervreemding van de landbouwgronden. Het Kamerlid Biewenga amendeerde het regeringsvoorstel tot permanente prijsbeheersing in dier voege, dat zij slechts zou gelden tot 1 januari 1963. Doch daarmede was noch de socialistische minister Ir. Vondeling, noch de sociahstische Kamerfraktie het bij lange na eens. De situatie was voor de minister en de P.v.d.A. allerminst aangenaam. Zou minister Vondeling het amendement onaanvaardbaar verklaren en zou de heer Biewenga- zijn amendement niet terugnemen, dan moest de minister wel schorsing van de beraadslagingen vragen; maar dat kon hij niet doen, omdat de huidige regeling per 31 december van dit jaar afloopt, en als er geen regeling kwam, de prijzen dan dus geheel vrij "zouden zijn. Van socialistische zijde beriep men zich bij deze gelegenheid op het regeringsprogram van 1956. Doch professor Romme kwam daartegen op. Hij verklaarde, dat zijn fraktie aan dat program niet gebonden was, aange­ zien het huidige kabinet ejctra-parlementair is; een mening, welke de A.R. met hem deelden.

Het verloop van dit amendement was, dat het met een meerderheid van 69 tegen 67 stemmen werd aangenomen. Na deze uitslag kwam de leider van de Kamerfraktie van de P.v.d.A., die reeds het indienen van het amendement onbehoorlijk vond, verkaren, dat zijn fraktie zich niet langer aan het regeringsprogram gebonden achtte, waarbij hij konstateerde, dat er kontraktbreuk gepleegd was. Hiermede kwamen de poppen aan het dansen. De heer Burger liet het niet bij zijn in de Kamer afgelegde verklaring. Reeds de dag daarna trok hij voor een kadervergadering van de P.v.d.A. te Amsterdam bij wijze van spreken zijn sabel uit zijn schede, om daarmede los te houwen op de tegenstanders van de P.v.d.A. „Die vinden elkander wel tegen ons", zo verklaarde hij.

Voor het optreden van Mr. Burger bestaan er wel redenen. Het gaat de P.v.d.A., getuige de laatste verkiezingen, waarbij zij zware verliezen leed, allesbehalve naar den vlese. Ook in de Partij van de Arbeid komt er verzet tegen de regering van het kabinet Drees aan de dag, zoak blijkt uit ingezonden stukken in haar partijpers, waarin gezegd werd, dat door de S.D.A.P. in oppositie meer tot stand is gebracht dan door de P.v.d.A. in de regering. Tevens dringt het ook in de kringen van de P.v.d.A. op voor deze partij schadelijke wijze door, dat de onder meer door Dr. Drees zo hoog geroemde welvaart in ons land maar een schijnwelvaart is, waar onze welvaart, vergeleken met die in andere landen van Europa, slechts boven die van 'het zo arme Itahë uitgaat. Niet minder doet het de P.v.d.A. goed, dat de ambtenarij en bureaukratie vooral mede tengevolge van het socialistisch regeringssysteem zulke schrikbarende vormen hebben aangenomen, wat begrijpelijk bij de enorm zware belastingen en lasten en de hoge staatsuitgaven niet onopgemerkt is gebleven.

Er is van heverlede een stemming in ons land ontstaan, die er blijk van geeft, dat men van de brede basis politiek genoeg heeft gekregen, waarbij allerlei vreemde dingen plaats grijpen. Om maar iets te noemen, de A.R. ministers traden tot het kabinet toe onder nadrukkehjk beding, dat er geen voetbalpool door de regering goedgekeurd zou worden.... en zo waar, nu schijnt dit toch te geschieden. Al met al kan er niet anders gekonstateerd worden dan dat de brede basis po- Htiek in beweging is gekomen en gaat gelijken op een ijsschots, welke op drift komt en dreigt te splijten.

Wanneer zij splijt, dan behoeft dit echter geen reden voor de S.G.P. te zijn om een vreugdevuur over aan te steken en zo uitbundig te juichen, omdat zij vervangen zal worden door een regering, welke zich niet naar den Woorde Gods richt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

Heeft de huidige politiek op brede basis afgedaan?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken