Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

VOOR DE

! OOMEOOS I

Beste neven en nichten!

Van J. C. van Kleef te Molenaarsgraaf •werd een brief met oplossingen ontvangen, waarbij de naam niet in de brief zelf werd vermeld. Alleen op de omslag lovam de naam met het adres voor. Dit is echter niet voldoende. Ook in de brief onder de oplossingen moeten naam en voornaam voluit, alsook het adres vermeld worden. Zul je er voortaan om denken?

Vervolgens roepen wij Peter Vos te Wijk en Aalburg een hartelijk welkom toe. Van nu af is hij onze neef. Zul je goed je best doen en de moed niet gauw opgeven, Peter? Als je maar volhardt, zal de prijs ook wel komen. Nu gaan we de namen noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 553 tot en met 556 een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde de navolgende neven en nichten:

1. Evert Bakker te Goes. 2. Sientje Doomewaard te Oldebroek. 3. Johan Jeltewa te Molenend. 4. Jaap Minderhoud te Meliskerke. 5. Henk Reyersen van Buuren te Montfoort. 6. Aafje van Sittert te Echteld. 7. Hennie van Veldhuizen te Ede. 8. Willy Vermeulen te Kr. a. d. IJssel.

Elk van jullie mag nu een 'boek kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuiu-. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: 1. Jieske. 2. Anneke met vakantie.

Mochten er onder jullie zijn, die deze boeken al hebben, dan kan een ander boek gevraagd worden. Schrijf dit dan maar aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, op een briefkaart, dan zal een ander lijstje gestuurd worden. Indien uit bovenstaand lijstje wel een keuze kan gemaakt worden, dan op een briefkaart aan Oom Koos schrijven welk boek men gaarne hebben wü. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 561

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jona bestaat uit 34 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: 9 1 25 20 27 19 6 was een profeet, die zeide: „God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken". Bij zijn verblijf te 10 14 22 15 34 zag Petrus in esn gezicht een vat, waarin alle dieren der aarde. 4 32 8 21 is een hard metaal. Hij doet mij nederliggen in grazige 18 16 28 30 33 12. De 3 11 17 zal u des daags niet steken. 13 7 31 24 betekent: het zal waar en zeker zijn. 5 26 23 29 is een ontkennend antwoord. 2 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. de koning, die cederhout aan Salomo leverde. b. een christenprofeet, die een grote hongersnood voorspelde. c. het land, dat aan Jaköb ter woning werd toegewezen. d. de oudste zoon van Jafeth. e. de tweede vrouw van David en moeder van Amnon (2 Sam.). f. de zoon van Abraham en Hagax. 3. Zoek uit elk der volgende 2dnnen een woord, zo, dat de vroorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Openbaring, hoofdstuk 19. a. David en Jonathan waren zielsvrienden. b. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. c. De Heere zag van de hemel neder. d. De deur is nu gesloten. e. Eha werd zonder te sterven in de hemel opgenomen. f. De Heere heeft de ogen van blinden geopend.

Ouderen:

1. Maak uit:

CHAMSABAJOODELAMI

de namen van drie profeten uit het Oude Testament. 2. Zoök uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Genesis tussen het zesde en het negende hoofdstuk. a. Toen is het geschied, dat de hemelen geopend werden. b. Zij liet het kind bij haar zuster. c. Toen hij zag, dat hij het zou verliezen, nam hij de vlucht. d. Mozes ontving de wet van God Zelf. e. Gelijk een duif door 't zilverwit. f. Saul keerde wederom naar zijn plaats. g. Die de zonde doet, is uit de duivel. h. Alzo was de zonde dezer jongelingen zeer groot. i. Hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? 3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring bevat veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 3 39 20 17 2 zijn vruchten, die in Palestina groeiden. Fenix was een haven op het eiland 29 10 1 9 22 (Hand.). Zet mij als een 26 18 36 28 21 op uw hart (Hooghed). Raad en het 14 24 23 8 19 zijn Mijne (Spreuken). In het Hooglied wordt melding ge­ maakt van de Roos van 32 15 6 12 25. De tent der samenkomst of tabernakel werd onder Jo2Ma opgericht te 16 31 35 4. 40 27 7 30 5 13 was een beek bij Gethsémané. Een bekende neef van Abraham heette 38 11 33. 21 37 34 was de moeder van Ruben. De oplossingen der raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. We gaan nu verder met het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

55.

De vorige keer vertelden we, dat een zekere Frans van Sales, een jezuïet, op verzoek van de paus naar Beza ging om te trachten hem voor de kerk van Rome terug te winnen. We zagen, dat Beza hem vriendelijk ontving, maar dat Van Sales geen sukses had en dit aan de paus schreef. Paus Clemens VIII schreef daarop het volgende aan Van Sales terug: „Uw ijver is een dienstknecht Gods waardig. Wij keuren goed hetgeen gij tot nu toe gedaan hebt om dit verloren schaap terug te brengen; wij zoeken met hartstocht dit Goddelijk werk te doen; ga derhalve voort met de hulp der genade Gods in hetgeen gij begonnen hebt". Deze woorden gaven de jezuïet nieuwe moed om andermaal naar Geneve te gaan om Beza op de proef te stellen. Volgens de roomse geschiedschrijver, die over Frans van Sales geschreven heeft, had deze ook nu niet bet begeerde sukses, al meende hij wel dat Beza er aan ging twijfelen of hij wel op de goede weg was, wat hem hoop gaf, dat hij enige vordering had gemaakt. Beza had namelijk gezegd: „Wat mij aangaat, zo ik niet op de goede weg ben, zo bid ik alle dagen, dat God er mij door Zijn barmhartigheid op brenge". Ofschoon Beza helemaal niet gezegd had, dat hij tot Rome wilde terugkeren, werd dit toch al spoedig na dit gesprek in Italië verteld. Van Sales gaf dan ook de moed nog niet op. Ten derden male ging hij bij Beza op bezoek, evenals de satan de Heere Jezus tot driemaal toe trachtte te verzoeken. Bood de satan daarbij alle koninkrijken der wereld aan wanneer de Heere Jezus hem wilde aanbidden. Van Sales bood Beza bij het derde bezoek een jaarlijks inkomen van 4000 gouden kronen aan als hij tot Rome wederkeerde. Hoe dat afliep D.V. de volgende madi.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken