Bekijk het origineel

Uit eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit eigen land

5 minuten leestijd

De inpoldering van de Lauwerszee

De Provinciale Staten van Friesland hebben 'n motie aangenomen, waarin ernstige verontrusting uitgesproken wordt over de trage gang van zaken met de toegezegde inpoldering van de Lauwerszee. De Staten vragen Gedeputeerden aan de regering mede te delen, dat naar him mening op zo kort mogelijke termijn moet worden besloten en overgegaan tot uitvoering van deze voor het noorden des lands en ook in nationaal opzicht zo urgente inpoldering, speciaal in verband met de vele vraagstukken, waarvoor Friesland thans is geplaatst.

Het lid van de Gedeputeerde Staten zeide, dat de Gedeputeerde Staten begrip badden voor de verontrusting, welke bij de Provinciale Staten heerst. Hij merkte op, dat terwijl bij de behandeling van de begrotingen van Verkeer en Waterstaat voor 1955 en 1956 nog herhaaldelijk door de minister werd gezegd, dat de inpoldering van de Lauwerszee biimenkort een feit zou worden, de regering bij de behandeling van de begroting voor 1958 heel wat minder positief bleek te zijn, waar de minister verklaarde, dat hij eerst ©en interimrapport over de rentabiliteit wilde hebben. Welnu — zo voegde deze gedeputeerde er aan toe — dit rapport is samengesteld en dit geeft reden voor gunstige verwachtingen, maar nochtans blijkt uit de begroting voor 1959 allerminst het voornemen der regering tot een grote aktiviteit met betrekking tot de inpoldering van de Lauwerszee. Hij zeide vervolgens, dat er alle reden voor bestaat om een motie aan de regering te ridhten.

Wij delen ten volle het standpunt van de Staten van Friesland. In allerlei opzicht is de genoemde inpoldering gewenst. Zij zal nieuw land aanbrengen, waaraan zo grote behoefte bestaat, en is daarom niet alleen voor Friesland, maar voor heel ons land gewenst. Ook zal zij de werkgelegenheid verruimen en aan tal van mensen de gelegenheid bieden om hun dagelijks brood en de benodigde inkomsten te bekomen. Het is zeer wel begrijpelijk, omdat het een eis van rechtvaardigheid en billijkheid is, dat wij hierbij stellen, dat degenen, die door de inpoldering schade belopen, een behoorlijke, billijke schadevergoeding zal worden uitgekeerd.

Interim-advies van de S E.R. pas na 5 december

De Sociaal-Ekonomische Raad heeft verklaard niet in staat te zijn vóór 3 december het door de regering gevraagde interim-advies uit te brengen over een vermindering of afschaffing van het konsumenten-subsidie op melk.

Inmiddels heeft één der kommissies van de S.E.R. wel ©en advies aan de regering uitgebracht betreffende de tijdelijke verlenging van de duurtetoeslag op de Kinderbijslag voor 1959. Deze kommissie heeft geadviseerd om de tijdelijke verlenging, waarmede het bedrag van ƒ 38 müjoen gemoeid is, ten uitvoer te brengen.

Met dit advies aan de regering heeft de S.E.R. niet vooruit willen lopen op haar advies inzake huren- en konsumentensubsidies. Op het ogenblik is een werkgroep bezig grondmateriaal voor de kommissie ontwikkeling nationale ©komonie te verzamelen. Een tweede wericgroep bestudeert 'het huurvraagstuk en een derde de ontwildceling van de bouwkosten. De kommissie beraadt zich nog of het mogehjk is een interim-advies uit te brengen met betrekking tot het subsidie op melk. Hoe dit beraad ook zal uitvallen, vóór 1 december zal dienaangaande geen besHssing kunnen worden genomen, daar de kommissie eerst op 3 december aanstaande weer voltallig in vergadering bijeenkomt. Hoewel daaromtrent niets met zekerheid te zeggen valt, is de mogelijkheid toch niet uitgesloten, dat de kommissie alsdan toch zal besluiten een interim-advies over het melksubsidie uit te brengen.

Dat deze aangelegenheid aangaande het uitbrengen van een advies zo verlopen is, zal wel daaraan liggen, dat er in de kommissie over de eventuele gehele of gedeeltelijke afschaffing van het melksubsidie geen eenstemmigheid bestond. Hierbij zal de invloed van de drie vakcentrales, die reeds duidelijk hebben te kennen gegeven voor een eventuele afschaffing, hetzij geheel of gedeeltelijk, op dit ogenblik niets te gevoelen, zich wel hebben doen gelden. De standpunten van de drie vakcentrales lopen wel niet geheel parallel, doch ten deze is er toch slechts sprake van een verschil in nuance. Hoewel de bezwaren van de vakcentrales stellig gewicht in de schaal bij het beslissing nemen van de kommissie heibben gelegd, befhoeft dit toch niet geheel uit te sluiten, dat de S.E.R.^kommissie toch zou kunnen besluiten om bij de regering op korte termijn een interim-advies over het subsidie van de melk uit te brengen. Het zou dan in dat geval bestaan uit een meerderheids- en een minderheidsadvies. Hierbij is het echter zeer wel mogelijk, dat de S.E.R.-kommissie in haar vergadering van 3 december besluit haar advies nog niet uit te brengen en zich op het standpunt zal stellen, dat zij niet verder vooruit wil lopen op een beoordeling van het geheel van de rijksfinanciën, welke met deze aangelegenheid in nauw verband staan.

De regering zal nu zelf de knoop wel moeten doorhakken. Zij had de S.E.R. met nadruk gevraagd een interim-advies vóór 1 december aan haar te wülen uitbrengen. De S.E.R. zou blijkens zijn brief van 26 september jongstleden dit pogen te bewerkstelligen, maar het is bij pogen gebleven. Er is in de laatste twee maanden een duchtig verzet tegen het beleid van de regering aan de dag gekomen, eerst uit het N.V.V. en nu ook zeer kort geleden uit de Tweede Kamerfraktie van de P.v.d.A., welke bij monde van de tweede voorzitter dezer fraktie, de heer Hommer, verklaard heeft aan geen huurverhoging te zullen willen medewerken vóór 1960.

De regering is wel in een zeer moeilijke positie komen te staan. Zij heeft spoed te betrachten, waar zij uitdrukkelijk verklaard heeft haar definitief standpunt inzake de onderhavige aangelegenheden vóór 1 januari 1959 te zullen bepalen. De begroting voor 1959 sluit .piet een tekort van maar eventjes bijna ƒ 1, 5 miljard, waarbij het in de bedoeling der regering lag althans het konsumentensubsidie op de melk af te schaffen of t© verlagen. Afgewacht zal moeten worden wat de regering nu zal doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

Uit eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken