Bekijk het origineel

Immanuël

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Immanuël

6 minuten leestijd

II.

TAet, de maagd zal zuxmger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immanuël, hetwelk is, overgezet zijnde. God met ons. Mattheüs 1 : 23

„Overmits de kinderen des vleses en des bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden". God geopenbaard in het vlees! O aanbiddenswaardig en gezegend wonder! Zo is Hij de Borg en Verzoener Zijns volks. Buiten Hem is geen behoudenis mogelijk. Aïle gerechtigheden, gebeden, tranen en wat de mens ook voortbrengen moge, alles buiten Christus is volstrekt ongenoegzaam om hem uit de jammerlijke staat zijner ellende te verlossen en hem met God te verzoenen. Bedrogen komt gewis een ieder uit, die leunt op iets buiten Immanuël. Door Hem en door Hem alleen is de zaligheid voor verloren zondaren teweeg gebracht. Dat maakt Hem dierbaar en volheerlijk in de ogen van een gans ellendig en verloren volk. Zijn diepe vernedering en armoede is een aanstoot voor onze hoogmoedige en eigengerechtige natuur; maar doet allen, wier ogen verlicht worden, uitroepen: „Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd; een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid" (Joh. 1 : 14).

Zijn 'Naam is Immanuël, dat is: God met ons; want Hij, Die ons vlees aannam uit Maria, verenigt Zich ook geestelijkerwijze met Zijn volk. Door die vereniging wordt het waarlijk Kerstfeest in onze harten. O, hoe menig kerstfeestvierder voedt het vlees, zichzelf ten verderve; hoe velen roemen ijdel in een genomen Jezus van vijf letters, Die eens zeggen zal: „Ik heb u nooit gekend!" Het moge ons tot een ernstig onderzoek des harten worden, of tussen Christus en ons een ware, geestelijke, personele vereniging is geschied. Door die vereniging worden wij in de gemeenschap met God teruggebracht. In Adam toch hebben wij allen ons uit de gemeenschap Gods uitgezon- 'digd en ons gemaakt voorwerpen van Gods toom. Alle deugden en volmaaktheden Gods roepen tegen ons het oordeel van de eeuwige dood uit. En God kan van Zijn recht niet af, noch van Zijn eis doen vallen.

Maar o, verneem nu het onbevattelijk Kerstwonder: God met ons. Zijn gramschap is gestild, Zijn recht voldaan, de wet is van haar vloek ontwapend en de zonde ontkracht. In de mensen een welbehagen! Ja, God heeft in Christus een welbehagen in hen, die van nature, gelijk al Adams nakomelingen, om de walgelijkheid van hun ziel geworpen zijn op het vlakke des velds. Wonder, eeuwdg wonder! Kerstfeest is het feest van Imma­ nuël. Hier klinkt het: God met ons! Dat is het, wat des Heeren volk door genade mag leren kennen.

Toen God dat in Christus gekende volk de ogen opende, leerde het zijn gans verloren staat kennen; verdoemelijk voor God, zó schuldig en mismaakt, dat het niet anders dan het eeuwig verderf inwachten kon. Dat volk verstaat door genade, dat het zonder God in de wereld is en dait niemand in hemel noch op aared, de weg heropenen kan, die door de zonde is toegesloten. Een engel met een uitgetrokken zwaard bewaakt de toegang tot de boom des levens. Maar' Immanuël vermocht te zeggen, zelfs tut een moordenaar: „Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn". O aUe gij dorstigen, komt tot de wateren: Het worde Kerstfeest voor u, bezwaarde en verslagen zielen! In uw hart worde het geopenbaard, dat Christus een verzoening is voor de zonde, opdat ook gij Hem moogt heten Immanuël, God met ons.

Hoe lang toch staat gij van verre? Hoe lang doolt uw ziel om buiten God en Zijn zalige gemeenschap? De Heere verheerlijke Zich in u en bevestige het woord, dat uit Zijn mond is uitgegaan. Moet Zijn recht u verdoemen? Hij doe u een welgevallen hebben aan de straf uwer ongerechtigheid en alleen in Immanuël die straf ontkomen en een recht ontvangen ten eeuwigen leven. Ons hart is onrein, walgelijk en mismaakt. Maar de fontein, die voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem geopend is, stelle ons reio en heilig voor het aangezicht des Vaders. Gewis, het zou in ons worden: Immanuël, dat is. God met ons.

Is er één naam, die onze ziel meer bemoedigen en vertroosten kan? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Gods volk heeft de duivel tegen en geheel de wereld en hun eigen vlees. Maar geen tegenstand zal bestaan in de 'kracht van de eeuwige Sions Koning, Wiens Naam is Immanuël. Het was Jakobs vertroosting toen hij vluchtte voor Ezau en zijn hoofd op een steen te rusten legde, dat de Heere sprak: „Ik ben met u en Ik zal u behouden overal waar gij heentrekken zult". Die belofte was Jakobs pleitgrond toen Ezau met vierhonderd man hem tegemoet kwam. Toen greep Jakob door 'het geloof naar de belofte Gods: „Ik zal wel bij u doen".

En gelijk aan Jakob, heeft de Heere Zich de Immanuël willen 'betonen aan Jozef, van wie nadrukkelijk geschreven staat: , JDe Heere was met Jozef'. Noch de slavernij, noch het gevangenhuis kon hem deren. En om niet meer te noemen, de grote belofte aan het in zichzelf zwakke en ellendige overblijfsel van Jakob is, dat de Heere met en bij hen zijn zal. En zó zeker en volkomen is de bewaring van dat volk, dat het hen niet deert, al gaat het door water en vuur. „Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken". O gezegende Immanuël!

Kom volk, en zie! Hoe groot uw druk, hoe bitter ook de vijandschap, er is geen nood. De Heere zal met u zijn en u niet begeven, noch verlaten. Hij doe Zijn gunstrijk aangezicht ons lichten en verwaardige ons Immanuël door het geloof te aanschouwen, zo Hij, geboren in Bethlehems stal, Zijn volk een oorzaak van eeuwige zahgheid geworden is. Hij bemoedige ons en doe ons op Hem de hoop stellen. Eens zal Hij alle scheiding teniet doen, die door de zonde is teweeggebracht, en Zijn volk eeuwig doen verkeren in de volzalige gemeenschap Gods. ydp.n zal het volkomen worden wat hier 'rleohts ten dele wordt verstaan, dat Zijn Naam is Immanuël, dat is. God met ons.

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

Immanuël

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken