Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd

PROVINCIALE VERGADERING OVERIJSSEL

Door ziekte van dhr van der Meulen, stond deze vergadering onder leiding van de heer J. W. van Houdt, die haar opende door te laten zingen Ps. 91 : 1, waarna gelezen werd Ps. 93 en de voorzitter voorging in gebed. Daarna hield de voorzitter een kort openingswoord naar aanleiding van Ps. 93.

De Heere regeert! Hoe de volkeren zich verheffen en woelen tegen de regering Gods, hoe kuituur en techniek blijk geven, dat men met God en Zijn regering geen rekening houdt, d© Heere gaat door. Hij regeert. Hierna werden de notulen gelezen en goedgekeurd. Alsnu werd Ds. Dorsman in de gelegenheid gesteld zijn rede te houden, getiteld: „Waarom lid der S.G.P.? "

Waar gaat het om bij de politieke partijen, die wij in ons vaderland hebben? vroeg spreker. Wat staat bij die partijen op de voorgrond? Beginsel of belang? Er wordt de S.G.P. herhaaldelijk verweten een scheurpartij te zijn, doch ze is dit niet. Zij vertegenwoordigt de beginselen der gereformeerde vaderen, welke ook |i; elfs door de CJH.U. en door de A.R.P. verloochend zijn. Doch vanwege de doordringing van de revolutiegeest „Geen God en geen meester", vanwege het terzijde stellen van Gods wet en het in de plaats stellen van de natuur- of zedenwet, kan de S.G.P. niet samen gaan met de genoemde partijen. Zij heeft haar beginselen gegrond op het onfeilbaar Woord des Heeren en diensvolgens naar art. 36 van onze N.G.B, en derhalve de overheid te zien als dienaresse Gods, die het zwaard niet tevergeefs draagt

Staatkunde is noodzakelijk en op zichzelf is ze niet zondig, indien ze overeenkomstig Gods Woord gevoerd wordt, volgens hetwelk de overheid niet regeert bij de gratie van het volk, maar bij de gratie Gods. De P.v.d.A. moge zich nu christelijk voordoen, maar zij is allerminst christelijk, omdat ze haar revolutionaire beginselen niet verloochend heeft. Het kommunisme is tegen het Woord Gods. Het vertolkt het beginsel uit de hel, namelijk het atheïsme, dat God tot bron van het kwaad verklaart. Deze stelling werd openlijk in ons vaderland uitgedragen. Het socialisme vertoont veel kenmerken van het kommunisme. De K.V.P., de partij van Rome, tracht op alle terrein haar macht te vergroten. Hoe groot is haar invloed ook in het wereldgebeuren. Rome's ware gedaante zien we nog in Spanje, en andere Zuid- Ameiikaanse staten.

Wat de A.R. partij betreft. Dr. Kuiper kwam in 1877 te steHen niet met Rome voor één zelfde politiek, wijzende op de verschrikkelijke Bartholomeüsnacht. De verschrikkelijke tonelen, die er toen plaats vonden, werden geschilderd dn het vatikaan van de paus. Doch hoe is Dr. K. en met de A.R.P. ten deze omgedraaid. Er werd nu gezegd, dat vvdj met Rome op één wortel des geloofs stoelen. Doctor Nifterik, voorman C.H.U., kwam te zeggen er helemaal geen bezwaar in te zien om 's morgens naar de kerk te gaan, 's middags naar het voetbalveld en 's avonds de Heere te danken. Onze vaderen waren voor vrijheid van geweten, doch niet voor het uitdragen van on- en bijgeloofstheorieën. Zij stelden, dat een ieder Gods Naam te eerbiedigen en te eren had. Art. 36 der N.G.B, moest gehandhaafd.

In de wet-Donner betreffende de Godslastering, stelde minister Donner, dat de gevoelens van een mens niet gekrenkt moesten worden, doch de godslastering als zodanig mocht volgens die wet niet gestraft worden. Na één en ander over de beginselen der S.G.P. gezegd te hebben, vermaant spreker toch niet te verslappen ten aanzien van de beginselen der S.G.P., want dit is de doodsteek voor onze partij. Na de pauze volgt nog een uitgebreide bespreking, waarbij onder meer ook Luther en Calvijn, die in sommig opzicht met elkaar verschilden, ter sprake werden gebracht. Tenslotte maakte vriend Post uit Urk, die zijn instemming betuigde met het door Ds. Dorsman gesprokene, nog enkele opmerkingen, waarna de rondvraag gehouden werd en Ds. Dorsman de vergadering op verzoek van de voorzitter met gebed sloot, na te hebben laten zingen Psalm 119 : 53.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken