Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

5 minuten leestijd

De kwestie van Berlijn als vrij© stad, 20als de Russisch© regering deze stad in de toekomst ingericht wen.st te zien, staat nog immer in het centrum van de politieke belangstelling. Het lag voor de hand, dat deze kwestie de hoofdschotel van de besprekingen op de vergadering van de ministers van het Noord-Atlantische pakt, weBce kortgeleden te Parijs gehouden is, zou uitmaken. Te dien aanzien testond er een zeldzaicoe eenstemmigheid bij alle ministers. Zonder enige uitzondering waren dezen allen van oordeel, dat het voorstel van de Russische regering onvoorwaardelijk van de hand diende gewezen te worden. Zij waren allen van gevoelen, dat er niet m toegestemd mocht worden, zowel dat Berlijn een viije stad zou worden, alsook dat de troepen van de westelijke mo- gendheden daaruit teruggetrofcken zouden worden. Vooral de Ameo-ikaanse minister van buitenlandse zaken Dulles verklaarde zioh in sterke ibewoordingen daar een besliste tegenstander van te zijn.

Overeengekomen w^erd, dat er een nota in de loop van deze maand aan de Russisdhe regering zou worden gezonden, waarin dit 'besluit onomwonden izou "worden medegedeeld, maar waarin tevens zou worden verklaard, dat de regeringen der westelijke mogendhedsn bereid waren om een 'besproking met de Ru.ssische regering te houden over Duitsland. Hoe het verdere verloop van deze aangelegenheid zal zijn, dient afgewacht te worden. De nadere beslissing daarvan is van grote betekenis. De Russische regering toch heeft verklaard, dat indien de grote mogendheden inzake Berlijn tot het gebruiken van geweld zouden overgaan, dit door haar met gewelddaden beantwoord zou worden.

Verder was de eensgezindheid tussen de ministers ver zoek. Het onderhoud, dat minister Dulles met generaal De Gaulle gehad heeft, heeft beide personen niet tot elkander kunnen brengen. Generaal De GauUe gaf zijn ontevredenheid er over te kennen, dat de vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering zich van stemming heeft onthouden ten opzichte van de motie betreffende het recht op onafhankelijkheid van het Algerijnse volk in de Algemene Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties. Ook moet minister Dulles generaal De GauUe evenmin bevredigd hebben inzake diens voorstel om te komen tot regelmatige konsultering tussen Frankrijk, Engeland en Amerika over de aangelegenheden van het Noord-Atlantische pakt en over problemen, welke buiten het verband van g? noemd pakt liggen, waar Frankrijk als wereldmogendheid evenzeer belang bij heeft als Amerika en Engeland. Generaal De Gaulles voorstel tot instelling van een direktoraat is evenzeer bij de regeringen van We.st-Duitsland, Italië en de andere mogendheden, aangesloten bij het Noord-Atlantisdhe pakt, niet in goede aarde gevallen. Gelijk het ook de algemene verontwaardiging heeft gaande gemaakt, dat generaal De GauUe Frankrijks medewerking in het Noord- Atlantische pakt afhanikelijk heeft gesteld van de erkenning van Frankrijk als een grote mogendheid.

Minister Dulles heeft op zijn beurt evenmin van generaal De GauUe de toezegging kunnen verkrijgen, dat de Franse regering toestemming zal geven tot het vestigen van bases voor raketten met middelgi^ote reikwijdte en tot het opslaan van atoomwapens ten behoeve van het opperbevel van het Noord-Atlantische pakt in Frankrijk, terwijl generaal De GauUe minister Dulles al evenmin heeft kunnen winnen voor diens standpimt, dat Afrika de zuidelijke flank is van het Noord-Atlantisch pakt.

In het kommuniqué, dat 'Over dit onderhoud is uitgegeven, verklaren minister DuUes en generaal De GauUe, dat de besprekingen over beter© konsultering, die twee weken geleden te Washington begonnen zijn, zullen worden voortgezet. Dit kommuniqué heeft een pleister op de geslagen wonde gelegd, dewijl het geen onvoorwaardelijke afsnijding van verdere besprekingen inhoudt.

Bestaat er een diepgaand gesohü tussen de regeringen van Amerika en Frankrijk, dit zijn niet de enige geschilpunten, welke er tussen de mogendheden van het westen bestaan. Vanwege Cyprus bestaat er ook al een diepgaand geschil tussen Engeland en Turkije enerzijds en Griekenland anderzijds, en ook een geschil, dat nog steeds op oplossing wacht, tussen Engeland en IJsland wegens de kwestie van viswateren. Hierbij komt nog het igesohil, dat er tuisen de landen van de Euromarkt en de overige Europese landen, welke daarbij niet zijn aangesloten, 'bestaat, een geschil, dat van ernstige aard is en moeilijk op te lossen zal zijn. Het is hierbij op de vergadering van de Eturopese ministers zelfs zeer hoog gelopen. Tussen de Engelse en de Franse gedelegeerde is het heftig toegegaan op deze vergadering. Zij slingerden elkander allerlei verwijten naar het hoofd, zelfs in die mate, dat de Franse gedelegeerde verontwaardigd en nijdig uit de vergadering wegliep, om pas in de avondvergadering terug te keren. De Franse en de Engelse inzichten liepen zó ver uiteen, dat er voor de zoveelste maal weer geen overeenstemming aangaande de vrijhandelszone verkregen werd. De Engelse gedelegeerde dreigde, dat wanneer de Euromarkt op 1 januari 1959 in werking zou treden, zijn regering dan direkt repressaillemaatregelen tegen de Euromarkt zou nemen. Tenslotte werd men op de vergadering het daarover eens, dat de afgevaardigden van de 17 Europese landen op 15 januari 1959 nog eens weer ter bespreking bij dkander zouden komen.

Het is derhalve zo gesteld, dat de samenkomst van de ministers der landen van het Noord-Atlantisch pakt — een vergadering, welke op woensdag en donderdag 17 en 18 december te Parijs stond gehouden te worden — onder geen gunstige omstandigheden plaats vond. Wij zullen over deze samenkomst geen nadere bijzonderheden kunnen vermelden en bespreken, omdat „De Batiier" deze week op een vervroegde datum staat te verschijnen, wü zij vóór de Kerstdagen bij onze lezers in bezit zijn. Wij beëindigen daarom hierbij dit overzicht, te meer omdat er in de toekomst gelegenheid te over zal zijn om op deze overigens belangrijke aangelegenheden terug te komen. Alleen willen wij er nog de voUe aandacht op vestigen, in welke moeilijkheden en ernstige gevaren men terecht komt ais men zich inbeeldt dat met miskenning van God en Zijn geopenbaard Woord door menselijk inzicht de wereld best bestuurd kan worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken