Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

^ OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wederom hebben zich twee nieuwe neven aangemeld. Het zijn rasechte Amsterdammertjes, die de namen dragen van Hans en Ko van de Poel. We roepen ze hierbij een harteHjk weLkom toe met de wens, dat zij bij leven en welzijn vele jaren onze neven zullen blijven. Verdei-nog een enkel woord tot de „ouders wier kinderen de Banier-raadsels oplossen" en die enkele opmerkiagen maakten over het toekennen van prijzen. Jammer is het, dat zij hun naam niet noemden, dan kon nagegaan worden of er reden tot het maken van aanmerking is. Dit willen we wel zeggen, dat de door hen genoemde nicht helemaal geen familie of goede bekende van Oom Koos is. Van voortrekken van de één boven de ander is nooit sprake geweest en zal ook nooit sprake zijn. Dat het net een zus was van een nicht, die ongeveer 4 maanden tevoren een prijs gehad had, kan toch geen reden zijn om er iets op aan te merken. En die nicht heeft niet in korte tijd al twee boeken gehad, er lag ruim een jaar tussen (15 augustus 1957-24 september 1958). Er wordt altijd nauwkeurig opgetekend wanneer een neef of nicht een prijs ki-ijgt.

Hiermede achten wij deze zaak voldoende toegelicht, doch willen er wel nog aan toevoegen, dat als men iets op of aan te merken heeft, men dan zijn naam en adres op moet geven. Eigenlijk had de brief geheel onbeantwoord kunnen gelaten worden, omdat ongetekende brieven bij een redaktie als regel direkt in de pruUemand gedeponeerd worden. Zo rigoureus hebben we echter voor dit geval niet te werk willen gaan, maar nogmaals: wie iets op zijn hart heeft, die make van zijn hart geen smoorkuü, doch schrijve direkt, doch met naam en adres. En dan nog eens: Oom Koos trekt niemand vóór en heeft ook niemand van zijn familieleden, die de oplossingen der raadsels inzendt. Thans gaan wij de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 565, 566, 567 en 568.

OPGAVE 565

Jongeren:1. Wat hebben die mannen en vanwaar zijn zij tot u gekomen. (twee, geweten, Obed, ijzer, konijn. Nun, Naaman, Nain, zat, ban, have).

2. Barudi, de zoon van Neréa. (Achan, zeven, bruid, Noor, a).

3. Habakuk. (Hiskia, Anna, Benjamin, Abner, Kain, Uria, Krith).

Ouderen:

1. Jaspis, saffier, sardius, beril.

2. Zerubbabel, de zoon van Sealtiël. (zestien, zon, Uz, Abel, Lea, rol, band, bevel).

3. Een maagd, die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit den huize Davids. (wonde, Vasthi, Farao, Jojada, Gaza, zuurdesem, sneeuw, tien, testament. Meden, winnen, wind, dm., i, d).

OPGAVE 566

Jongeren:1. En Matthan gewon Jakob, en Jakob gewon Jozef, de man van Maria. (Jeremia, Jona, Adam, Obed, Rebekka, wang, Nathan, woont, negen, Joram, zeven, f).

2. Augustus. (Anna, Uria, Gabriel, Ur, Simeon^, Timotheüs, Uzzia, Salathiël).

3. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend.

Ouderen:

1. En van stonde aan was diaar met de engel een menigte des hemelse heirlegers. (Adam, Evangelie, 2 x steen, geel, wees, hel, Sem, tong, derde, Ner,

heden, n.n.). 2. Ezekias, Naasson, Eliud.

3. Dat u heden geboren is de Zaligmaker.

OPGAVE 567

Jongeren:

1. En zij allen 2Xillen als een kleed verouden. (Elkana, ijzer, dolen, veulen, ezel, snel, deel, u).

2. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. (Joel, tijd, Rachab, Enos, zondag, negen, eren, ree, w).

3. Ik maak alle dingen nieuw.

Ouderen:

1. Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. (Isaï, Izebel, Daniël, eeuw, genoeg, wijd, Ruth, vroeg, Enos, Seth, o.a.).

2. Wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. '(Genesis, Deuteronomium, wijn, ijken, David, traag, deur, ban, D.V., w).

3. En Bk zal u een nieuw hart geven.

OPGAVE 568

Jongeren:1. En de kooplieden dter aarde zullen wenen en rouw maken over haar. {Numeri, Orpa, leeuw, Eden, Woord, haven, Kedron, lenden, klaar, Eliza).

2. Belsazar. {Balak, Eglon, Loth, Simson, Amazia, Zacharias, Aohor, Ramoth).

3. De Heere nu is de Geest.

Ouderen:

1. Vermaan de dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. (Micha, zeven, ijzer, strijd. Nun, negen. Datheen, Dathan, drie, knie, don, g.n.).

2. Het beest, dait was en niet is.

3. Kaleb, de zoon van Jefunne. (Zebulon, Jona, neven, kaf, de).

Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 573

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Genesis bestaat uit 44 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld, als het volgende gegeven is:10 2 14 19 40 is een Arabier uit het boek Nehemia. 42 28 1 27 36 5 22 was een krijgsoverste, die de God Israels hoonde. 7 4 17 21 8 noemde zich Mara. De mens zal bij 24 43 15 39 16 alleen niet leven. Abraham moest Isaak offeren op een berg in 18 41 3 25 12. Deze is Mij een uitverkoren 11 44 23. 30 37 is gelijk 6 13 is de plaats waar Jozefs schoonvader woonde. 35 32 20 29 is een vogeltje.

26 4 34 is een heel fijn weefisel. 9 31 betekent: naam onbekend (afkorting. 38 33 is een nieuvvrjaarswens.

2. Noem de naam van: a. de jongeling, die door zijn broers verkocht werd. h. een dal bekend om zijn druiven. c. Jakobs oudste zoon. d. de plaats waar Saul eeni waarzegster bezocht. e. de spelonk waar Abraham Sara in begroef. f. het volk, waarover Achab koning was. g. het geslachtshoofd van Anna de profetes. Welke naam vormen de eerste letters van bovengevraagde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Jeremia bevat 67 letters. Zoek dit gedeelte met behulp der volgende gegevens:11 57 7 39 22 30 21 4 was een profeet wiens vader Beréchja heette. 44 13 50 56 47 1 20 28 was de schoonvader van Jozef. 58 5 46 52 64 is een kleur. 35 12 42 61 55 is een stad, die door vuur verwoest werd. 60 45 19 25 36 is gelijk 3 53 10 24 62 is de weg, die tot het verderf leidt. 8 16 33 32 40 32 6 51 66 betekent: ooft de Heere. 11 29 38 65 31 17 zeide tot David: ij zijt die man. 43 15 37 was de eerste mens, die zondigde. Maria Magdalena 41 63 2 59 27 9 49 dat het de hovenier was (Joh.). 26 54 34 18 is een Europeaan. 67 48 is een lidwoord. 23 moet geraden worden.

2. Maak uit: GELASUFEENOPEL-PENSTEL drie namen van gelovigen, weBce genoemd worden ins Romeinen 16.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken