Bekijk het origineel

Men drale niet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Men drale niet

6 minuten leestijd

.'.oen, men drale niet met zijn bestellingen betreffende de verkiezingslektuur thans bij de drukkerij „De Banier" te Utrecht, postbus 2019, in te zenden.

Daar bestaat gesn enkele reden voor om daarmede nog te wachten.

Dat men nu reeds de genoemde lektuur bestelt, daar pleit zeer veel voor. Voor de drukkerij en de tijdige verzending is bet van groot belang, dat de leiding er van zo spoedig mogelijk weet boe veel exemplaren er gedrukt moeten worden. Weet zij dit, dan kan zij deze zaak daarnaar regelen. Dan worden ook extra werk en kosten vermeden.

Op de drukkerij is men reeds druk in de weer met het drukken, wat een heel werk is.

Waar de stand van zaken alzo is, waarom dan toch nu de bestellingen niet ingezonden?

Het dient toch voorkomen te worden, dat er kort vóór de verkiezingsdag nog grote bestellingen bij de drukkerij binnenkomen, die dan met de grootste moeite nog gedrukt moeten worden en bovendien nog verzonden moeten worden, zodat het zelfs gevaar oplevert, dat de bestelde exemplaren niet op tijd in het bezit van de bestellers komen om ze tijdig vóór de dag der verkiezingen te verspreiden.

Het is gelukkig het geval, dat er nu al tal tal van bestellingen bij de drukkerij zijn ingekomen, maar anderzijds zijn er toch nog kiesverenigingen, die dit tot op heden niet gedaan hebben. Tot hen richten wi] een vriendelijk woord van aanmaning om niet langer met de inzending van hm? bestellingen te wachten.

Men bedenke

Men bedenke, dat het niet alleen voor een goede gang van zaken beslist nodig is, dat men zijn bestellingen nu reeds aan de drukkerij „De Banier" doet toekomen, maar ook ten aanzien van het personeel van deze drukkerij. Dit heeft de handen vol met het vervaardigen en verzenden van de lektuur. Het spant al zijn krachten in, dat dit een gunstig verloop zal hebben. Bij vroegere verkiezingen voor de Tweede Kamer is het daarvoor tijdig en ontijdig in de weer geweest. Men bedenke, dat het personeel er aanspraak op kan maken, dat men met zijn lichamelijke krachten rekening houdt.

Bovendien beloopt men bij verlate bestelling zelfs de kans, dat het onmogelijk is dat men, hoe zeer het personeel zijn krachten ook inspant, de verkiezingslektuur tijdig ontvangt. Om dit nu te voorkomen, alsook om onnodige kosten te vermijden, doen wij een ernstig beroep op al degenen, die verkiezingslektuur willen bestellen, om hun bestellingen zo spoedig mogelijk te doen.

Men wete

Msn wete, dat het hoofdbestuur gaarne bereid is, in zover de partijkas dit toelaat, om kiesverenigingen, die zeH de kosten niet kunnen betalen, zo veel mogelijk aan gratis lektuur te helpen, gelijk het dit ook bij vorige verkiezingen heeft gedaan. Ook kunnen partikubere personen, die vrienden van de S.G.P. zijn, en kiesverenigingen, die gemeenten en dorpen willen bewerken, •\*'aar geen kiesvereniging der S.G.P. bestaat, gratis verkiezingslektuur bekomen. Zij hebben slechts dienaangaande een aanvrage te nt& n tot het Partijbureau der S.G.P., rankenslag 123, Den Haag.

Men neme hierbij echter in acht, dat de partijkas niet onuitputtelijk is en dat de penningmeester niet over een boom heeft te beschikken, waaraan hij maar heeft te schudden en de goud-en zilverstukken vallen er af. Men probere daarom de kosten van de verspreiding van de verkiezingslektuur zoveel mogelijk geheel of gedeeltelijk met behulp van geoorloofde middelen zelf te bestrijdsn. Een uiterst geschikt middel daartoe is, dat men de financiële steun gaat inroepen van personen, die gaarne willen bijdragen in de bestrijding van de kosten, en zuDce personen zijn er nog •wel. Men bezoeke deze personen, en dan blijkt het menigmaal, dat zij wel wiUen bijdragen in de bestrijding van de onkosten; zelfs wordt er dan soms 'boven verwachting bijgedragen.

Nu is het hoofdbestuur er terdege van overtuigd, dat zelfs met financiële steun van de S.G.P. v/elgezinde personen het de financiële middelen van kiesverenigingen en partikulieren te boven gaat om de kosten met eigen middelen te bestrijden en daarom wil het in deze gaarne de behulpzame hand biedsn. Het stelt daarvoor zelfs een groot bedrag ter beschikking.

Men wete en bedenke toch, dat er bij de aanstaande Kamerverkiezingen veel voor de S.G.P. in het geding is en dat het op één stem kan aankomen of een S.G.P.-er al dan niet tot lid van de Tweede Kamer gekozen wordt.

Daarom spanne men zich terdege in om de verkiezingslektuur van de S.G.P. op zo groot mogelijke schaal te verspreiden. De beginselen van deze partij zijn het waard, zelfs meer dan waard, dat men zich daarvoor enige arbeid en opoffering getroost.

Men neme ter harte

Men neme ter harte, zoals tevoren reeds opgemerkt is, dat de beginselen van de S.G.P., gegrond als zij van a tot z op Gods Woord (de Bijbel) zijn, het waard, meer dan waard zijn, dat men zich daarvoor enige arbeid en inspanning getroost. Het zijn die beginselen, v/elke onder Gods genadig bestel, toen er naar geregeerd werd, Nederland, hoe klein en gering bevolkt het ook was, groot gemaakt hebben en, alsof het een volk was, dat uit miljoenen en müjoenen bestond, aan de spits der volkeren hebben gesteld en het zijn gouden eeuw hebben doen beleven.

Deze beginselen hebben helaas bij een zeer groot deel van ons volk afgedaan. De K.V.P., de P.v.d.A. en de V.V.D. moeten er niets van hebben, en ook al de A.R.P. en de C.H.U. hebben ze de rug toegekeerd.

En toch, ja toch zijn het deze beginselen, indien er naar geleefd en geregeerd wordt, welke onder Gods genadig bestel welvaart en beu kunnen brengen zowel aan elke Nederlander als aan heel hei Nederlandse volk.

Deze beginselen zijn echter niet alleen in verachting gekomen, maar ook is de onkunde daarvan ontstellend groot.

Het is toch alleen de S.G.P., welke deze beginselen tot richtsnoer ook voor het staatkundig leven heeft gesteld. Het is haar streven overheid en onderdaan daarnaar terug te voeren.

Nu zijn er nog zowel aangaande haar beginselen als haar streven de meest ongerijmde voorstellingen dienaangaande in zwang. Zelfs zijn er, die de S.G.P. zo gram zijn, dat zij niet schromen om daarover bij elke gelegenheid, die hun daarvoor maar enigermate geschikt voorkomt, zeer onjuiste, menigwerf soms hoogst lasterlijke voorstellingen over de S.G.P., haar beginselen en streven, onder ons volk te verspreiden. Men denke over de schadelijke werking daarvan niet licht. Dit doet de S.G.P. zeer veel kwaad. Alsook doet het de S.G.P. allerminst goed, dat de redevoeringen, welke haar vertegenwoordigers in de openbare kolleges houden, in de pers soms in het geheel niet vermeld worden, of dat er een alles­ behalve juist verslag van gegeven wordt. Mede ook daarom is het zo gewenst, dat de verkiezingslektuur der S.G.P. op zeer grote schaal onder de ogen van de mensen wordt gebracht. De historie heeft uitgewezen, dat dit voor de S.G.P. van zeer groot belang is. Ons zijn gevallen bekend, dat door de lezing van die lektuur tegenstanders van de S.G.P. ia besliste voorstanders van haar zijn veranderd.

Daarom bevelen wij namens het hoofdbestuur ten zeerste aan om de schouders onder het werk te zetten, niet laks en lauw te zijn, maar om de verkiezingslektuur üi een zo groot mogelijk getal aan de man te brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

Men drale niet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken