Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

9 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wederom hebben zich een paar nieuwe nichten aangemeld, namelijk Annie Beyer te Lekkerkerk en Trutisje Kruithosch te Teuge, die schreef, dat ze de raadsels al vaak opgelost heeft, maar de oplossingen nooit ingestuurd had. Beide nichten roepen we een hartelijk welkom toe en wensen hun toe, dat zij, zo de Heer het vergunt, nog vele jaren met ons zullen meedoen.

Thans gaan we over op de nieuwe raadsels van

OPGAVE 575

Jongeren:1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Spreuken 8. a. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. b. Uw vrucht is uit Mij gevonden. c. Maar een koning zal over ons regeren. d. Leg niemand haastigUjk de handen op. e. Die machtige koningen doodde,

2. De nam van iemand uit het boek Genesis bevat met zijn nadere aanduiding 25 letters. Zoek deze naam met nadere aanduiding met behulp van de volgende gegevens:21 2 25 is de stamvader der Joden. De zoon van 4 5 19 1 werd door zijn grootvader vervloekt. 24 3 6 7 22 was de profeet, die Elia opvolgde. Dit 17 10 18 13 8 23 24 16 is niet uit Hem, Die u roept (Gal. 5). Maak mij vooreerst een kleine 11 13 10 12 daarvan (1 Kon.). 14 9 is een afkorting van Nederland. Er zijn vele verleiders 15 20 de wereld gekomen.

3. Noem de naam van: a. De vader aller gelovigen. b. De richter die ook Jerubbaal heette. c. De opvolger van koning Salomo. d. De grootvader van Jozef van vaders zijde. e. De hoveling bij wie Jozef in dienst kwam. f. De apostel, die onderwijs genoten had van Gamaliel. g. De eerste persoon, die om des geloofs wil gedood werd. Welke naam vormen de beginletters van de gevraagde namen?

Ouderen:1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het eerste boek van Samuel tussen de hoofdstukken 7 en 9. a. Er geschiedde een grote aardbeving. b. Wie zal ons het goede doen zien? c. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. d. Wij wülen niet, dat deze koning over ons zij. e. Kom over en help ons. f. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. g. De vijanden zijn gevloden en lieten alles achter. 2. Maak uit

JENABORAMANNABA

de namen van drie krijgsoversten uit het Oude Testament.

3. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit 42 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: Wat is zoeter dan 21 28 26 7 34 ? Spreek alleenlijk een 10 36 22 12 24 en mijn knecht zal genezen zijn. 27 42 16 31 is een getal. En zij wierpen hun 4 30 37 8 17 33 voor de troon. 35 11 5 13 19 42 23 41 6 is een samengestelde of mengkleur. Maar de 14 29 3 9 kan geen mens temmen. Men zal haar manninne 39 20 38 32 15. De zot vouwt zijn handen samen en 40 1 18 zijn eigen vlees (Pred.). 2 en 25 zijn gelijke letters, die men moet raden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Nu volgt het slot van het verhaal over

UIT HET LEVEN VAN EEN ZAKKENROLLER

5.

Het hart van de zakkenroller was door het Goddelijk gebod: „Gij zult niet stelen", als door een pijl van Gods boog getroffen, wat al direkt in de vruchten uitkwam, want, zoals we de vorige maal zagen, brak hij onmiddellijk met het leven der openbare zonde, dat hij tot dan toe geleid had. Daartoe behoorde ook het breken met hen, met wie hij tevoren zo goed overweg gekund had. Nog diezelfde avond zocht hij in een heel ander gedeelte van de ontzaglijk grote wereldstad Londen een nieuw kosthuis. En de Heere zorgde goed voor hem, want Hij beschikte het zo, dat de jongeman in het huis ener weduwe een eenvoudige en geschikte woongelegenheid kreeg.

Zodra hij alleen was, kon hij zich niet langer bedwingen. In een vloed van tranen wierp hij zich op zijn bed neder; tranen van berouw over zijn zonden, waardoor Hij een heilig en goeddoend God zo diep beledigd had. Die tranen gaven hem enige verlichting, zodat hij enige tijd rustiger over zijn toestand kon nadenken. Daarbij werd het hem duidelijk, dat hij nodig een Bijbel moest hebben, opdat hij meer van de godsdienst, waarom hij zich tevoren nooit bekommerd had, te weten zou kunnen komen. Zijn besluit was dan ook al spoedig genomen. Hij zou zich tot de weduwe wenden, die hem zo vriendelijk onderdak verleend had, v/ellicht kon zij hem aan een Bijbel helpen.

Zijn verwachting werd niet beschaamd. Nauwelijks had hij zijn waardin gevraagd of zij voor hem n tijdje een Bijbel te leen had, of zij haastte zich hem haar Bijbel te geven, terwijl zij hem tevens zeide, dat zij gaarne bereid was voor een lage prijs een Bijbel voor hem te kopen. Zeer verblijd nam de jongeman dit aanbod aan om daarna met grote ijver zich in de hem te leen gegeven Bijbel te gaan verdiepen. En dit deed hij dag in dag uit, zodat hij kon zeggen met de profeet Jeremia, dat toen hij de woorden Gods gevonden had, hij ze heeft opgegeten en dat Zijn Woord hem tot vreugde en blijdschap zijns harten was.

De Heere heiligde niet alleen het lezen van Gods Woord aan het hart van hem, die eens zakkenroller was geweest, maar Hij zorgde ook voor het uitwendige voor hem. Het duurde nameüjk niet zo lang of het gelukte onze vriend om op een groot handelskantoor een hem passende werkkring te vinden. Men had hem eerst enige tijd op proef aangenomen, maar toen bleek, dat hij zijn werk goed verrichtte, kreeg hij een vaste aanstelling. Hij maakte nu een aangename tijd door. Overdag kon hij door werken in zijn onderhoud voorzien, terwijl hij zijn vrije tijd op zijn kamer doorbracht met het lezen en onderzoeken van Gods Woord.

Toen hij zo enige maanden had doorgebracht, kwamen er op zekere dag een paar mannen op bezoek bij de weduwe, van wie onze vriend een kamer gehuurd had. Het waren nog betrekkelijk jonge mannen, die in dienst waren van het Bijbelgenootschap en die op geregelde tijden de kontributie kwamen halen bij hen, die zich daarvoor opgegeven hadden. Met dit doel kwamen zij ook bij de weduwe, die hun gaf waarvoor zij zich indertijd verbonden had. Nauwelijks echter hadden de beide mannen haar woonkamer verlaten om naar een volgende woning te gaan, of zij werden door de weduwe teruggeroepen. Zij had namelijk eensklaps gedacht aan de jongeman, die bij haar inwoonde en die zulk een grote belangstelling voor de Bijbel aan de dag legde. Terwijl ze de deur van haar kamer geopend hield, zeide zij tot de beide mannen: „Mijne heren, enige tijd geleden heb ik een jongeman in mijn huis gekregen, die uren lang in zijn Bijbel zit te lezen, ik geloof, dat hij zich gaarne tot een bijdrage zal willen verbinden". De beide mannen lieten zich dit geen tweemaal zeggen en vroegen waar die jongeman te vinden was. De weduwe bracht hen bij hem en weldra deelden zij hem het doel van hun komst mee. De ogen van onze vriend begonnen te schitteren toen hij vernam wat zij wensten. Zonder te aarzelen zei hij, dat hij direkt wilde tekenen^ terwijl hij bovendien een geldstuk ter waarde van ruim 12 gulden gaf en zich verbond om wekelijks zes stuivers bij te dragen.

De beide mannen waren door dit spontane optreden van onze vriend ten zeerste verrast. Ja, zij aarzelden zelfs een ogenblik om zoveel aan te nemen en een zo ruime bijdrage ia te schrijven, maar de gewezen zakkenroller riep uit: „Neen, neen, behoudt het vrij, want mijn grootste schat op aarde heb ik aan 't Bijbelgenootschap te danken". Dit antwoord maakte de beide mannen, zoals te begrijpen is, nieuwsgierig. Zij zeiden gaarne te willen weten hoe die zaak zich had toegedragen, maar de jongeman wilde daar niet op ingaan. Hij ontweek hun vragen op zulk een manier, dat zij het niet waagden er langer op aan te dringen.

Een maand later wilde het Bijbelgenootschap het aantal der leden van het bestuur uitbreiden. De beide koUektanten, die hiervan in kermis gesteld werden, dachten toen direkt aan de jongeman, die hen onlangs zo gul ontvangen en met zulk een ruime bijdrage verblijd had. Het bestuur besloot onmiddellijk om de aanbevolen jongeman in zijn midden op te nemen. Toen deze hiervan in kennis werd gesteld, wees hij dit aanbod echter met alle beslistheid af. Neen, mijne heren, riep hij ontroerd uit, u moet het mij niet kwalijk nemen, maar ik ben niet waardig in uw bestuur zitting te nemen. Wilt ge meer geld, ik zal met blijdschap geven zoveel als ik kan, maar zitting nemen in uw komitee, dat is mij onmogelijk. Van die tijd af gaf hij zijn bijdrage aan de vrouw, bij wie hij inwoonde, met het verzoek deze aan de koUektanten te geven, als zij om de kontributie kwamen, daar hij liefst niet met hen zelf sprak.

Een paar jaren verliepen. Het was weer de tijd, dat de koUektanten zouden komen. Nu echter verzocht onze vriend aan de weduwe om die beide mannen bij hem op zijn kamer te brengen als zij kwamen. Zo gebeurde het, dat de koUektanten op zekere avond bij hem op bezoek kwamen. Hij groette hen vriendelijk en na hen een plaats aangeboden te hebben, zeide hij: Thans, mijne heren, is voor mij de tijd aangebroken om te spreken. Deze week toch verti-ek ik naar Amerika en kan ik u mijn levensloop vertellen. Het laat zich denken, dat de beide koUektanten met gespannen aandacht luisterden naar wat de jongeman hen vertelde en waaruit bleek op welk een wonderbare wijze de Heere hem getrokken had uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Met de betuiging, dat Gods Woord voor hem een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad was geworden, nam hij van de beide mannen afscheid, na hen nog 5 geldstukken overhandigd te hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken