Bekijk het origineel

Een gedwongen Kruisdrager

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een gedwongen Kruisdrager

7 minuten leestijd

En zij dwongen een Simon ixm Cyrene, die daar voorbijging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

Markus 15 : 21

Simon komt juist van de akker als geheel de stoet der kruisiging ter stad uittrekt. \'alt wellicht, middelijkerwijze gesproken, daardoor het oog der krijgsknechten, die naar iemand omzien om het kruis van Christus op zich te nemen, op deze Simon? Hoe het zij, de krijgsknechten namen deze van de akker komende Jood en zij dwongen hem het kruis des Nazareners te dragen. Met de rechten der Joden rekenden die Romeinse soldaten niet. Als het te pas kwam, traden zij deze met voeten. Wat zou die Jood hen maken? Zij overheersten met geweld. Verzet baatte niet. Simon werd gedwongen het kruis op zich te nemen. Dat was wat anders dan zich voor te bereiden voor het Joodse Paasfeest! /Js ware hij zelf de grootste vagebond, tot de kruisdood veroordeeld, moest hij het vloekhout dragen. Voor zijn leven zal hij getekend staan onder de Joden als de man, die tot zulk een werk gedwongen werd. De schande van kruisdrager te zijn zal van hem niet zijn af te wissen. Maar die schande zal God veranderen in eeuwige eer en gelukzaligheid. Niet het kruis, maar zijn morren tegen het dragen er van zal straks zijn smart worden. En nu zeide ik zoeven reeds, dat elk mens een vijand van het kruis van Christus is. Niemand wil onder dat kruis buigen. Niemand wil uit genade zalig worden. Wij hebben in Simon een zeer duidehjke voorstelling er van dat onze hoogmoed ons verhindert in Christus' kruisdood de verzoening te zoeken voor de zonde. Zelfs in Gods volk zijn de bittere overblijfselen van de vijandschap tegen de weg van vrije genade. De discipelen zijn allen aan Christus geërgerd toen Hij Zich gaf in de hand Zijner vijanden. Onze natuur wordt nooit verzoend met de vrije genade. Maar dit is het grote voorrecht en de behoudenis van Gods uitverkorenen: de genade zal zegevieren over al de tegenstand die in hen woont. God beschikt Zelf de wegen en vat de rechterhand Zijns volks om het ter zaligheid te leiden. De krijgsknechten waren instrumenten in de hand des Heeren om Simon van Cyrene onder Christus' kruis te doen buigen. In Gods hand zijn de middelen voor Zijn volk waardoor Hij komt om hun zielen te trekken tot Hem en te doen buigen in het stof. O, zie toch hoe noodzakelijk het is dat onze hoogmoed gebroken wordt en in de weg van de bevinding der heiligen onze ziel onder Jezus wordt gebogen. Sinds lange jaren hebben velen een weg ten leven luide verkondigd, die bij veronderstelde wedergeboorte een aanvang nam en al spelende en zingende en huppelende kan bewandeld worden. Hoe droevig de vruchten zijn, is door een blinde zelfs te tasten. Een verstandsnaamchrLstendom vreest er niet meer voor de sterfelijkheid der ziel te leren en vele, zo niet alle grondwaarheden der zaligheid openlijk aan te tasten.

O geliefden houdt u bij de eenvoudigheid der waarheid. Laat het op uw consciëntiën gebonden worden dat de wonderen van Gods genade in dit leven in ons moeten worden verheerlijkt indien wij zalig zullen worden. En hoe onze weg ook wezen moge, de genade is allereerst in de levendmaking ontdekkend en vernederend, zó diep vernederend, dat ••' j oiiS de vloekJood waai Jig keuren zullen voor God.

Dat wordt de ervaring, de bevinding van Gods volk. En die daarvan vreemdeling is, is een vreemdeling van Christus en van het leven des geloofs.

Simon van Cyrene werd alzo een gedwongen kruisdrager. De Romeinse krijgsknechten overheersten met hun macht. Zij telden de burgerrechten van deze Simon niet; wat deert hun die Jood! En er is niemand onder geheel de menigte, die het voor de rechten van Simon van Cyrene opneemt; niemand die de moed heeft zich tegen de geweldenarijen van de Romeinse krijgsknechten te verzetten. Het bewijst wel hoe ver de vrijheden van Israël reeds zijn verloren. Dat volk erft de vrucht zijner ongerechtigheden. Het bloed, dat is ingeroepen over hen en hun kinderen, komt reeds. God is geen ledig aanschouwer, van de handelingen eens volks. Ook niet van Neêrlands volk. Zijn oordelen komen vanwege de vertreding Zijner geboden. Die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zie het oordeel reeds komen in de slaafse knechting van Israël onder de Romeinse macht.

Die wereldmacht stelde zich ook tegen Christus; tegen Hem, Die Zich gewillig in de handen Zijner vijanden gegeven heeft; tegen Hem, Die het vervloekte kruishout draagt; Die al de smarten alleen doorstaan kan omdat Zijn Godheid de aangenomen menselijke natuur daartoe sterkt. Toch is Hem aan te zien, dat de folteringen de menselijke krachten te boven gaan. Dat heeft de krijgsknechten bewogen Simon van Cyrene tot het kruisdragen te dwingen. Voor de Heere ligt in die dwang een nieuwe smart, waardoor Hij een nieuwe verheerlijking van Zijn borgtochtelijke bediening geven wil.

Al de discipelen hebben him Heere en Meester verlaten. In de hof van Gethsémané konden zij niet één uur met Hem waken. Zij zijn allen aan Hem geërgerd. 'De discipel, die tot in de Paaszaal volgde, heeft de Heere verloochend, zelfs met eedzwering. Van niet één der jongeren ontvangt de gezegende Borg één woord ter vertroosting en versterking. En zie, nu wordt omgezien naar één, die het kruis zal dragen achter Hem, nu is er niemand dan deze gedwongen Simon van Cyrene, die wellicht heftig morrend en protesterend onder het kruis tenslotte buigen moet. Elk der tegenstribbelende woorden en daden is een zwaard, dat door des Heeren ziel gaat. Maar die smart wil Hij dragen om de zonden Zijns volks te boeten; de murmureringen der Zijnen tegen het kruisdragen achter de Heere Jezus. En die murmureringen zijn vele. Reeds spraken wij van de vijand-'^chap, die nog in het hart van Gods kinderen overblijft tegen het zahg worden üit genade alleen. Alles wat van ons is, •Tioet prijsgegeven. En wij wiQen tot het jiterste toe vasthouden wat wij hebben 'n wij zullen nooit het onze afstaan, ten-•ij de Heere het uit onze hand neemt 'Tiet onweerstaanbare kracht. Maar boen dien is er in ons een opstandigheid .'egen het dragen van de druk des kruises. Jakob klaagde er over, dat zijn grauve haren met droefheid ten grave zouden dalen. EHa begeerde te sterven, zeggende toen hij door Izebel werd achtervolgd: „Het is genoeg! Neem, nu, Heere, mijn ziel; want ik ben niet beter dan mijn vaderen". Asaf murmureerde tegen God omdat hij tevergeefs zijn hart gezuiverd had en zijn handen in onschuld gewassen! Dat zijn de klachten van Gods volk; murmureringen niet alleen in hun onbekeerde staat geuit, maar na de verheerlijking van Gods genade in hen. O, het is soms of God bij Zijn volk geen goed meer doen kan. Murmureringen vervullen hen; opstand tegen de Heere, Die hen leidt. En die morringen en bitterheden tegen Gods weg en tegen het kruisdragen zijn pijlen, in de ziel van Christus gestoken.

Het lijden van Christus mocht in ons die afdruk verkrijgen, dat wij gewillig werden gemaakt om het kruis te dragen, dat Hij ons oplegt en dat aan de weg des Heeren is verbonden. Dat wij het lijden van Christus deelachtig worden, om ook deelgenoten te zijn Zijner heerlijkheid. De hefde van Christus verlicht alle druk en zal ons gewillig maken en met het kruis verenigen. Dit deed de kerk van de oude dag zeggen: „Ik dank U, Heere, dat Gij toornig op mij geweest zijt"; want de blijken van Gods toorn over de zonde zijn des Heeren volk ten nutte. Zij zuUen onder het kruis van dnik en tegenheden doen buigen en met Micha doen uitroepen: „Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd". Ja, het kruis van al de uitverkorenen is door de Heere geheiligd. Zijn kruisdragen was borgtochtelijk.

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

Een gedwongen Kruisdrager

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken