Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOO.

Beste neven en nichten!

Wij kunnen dit keer weer melding maken van de aanwinst van nieuwelingen. Daar is ten eerste Kees Boer te Wilnis (U.), dan J. D. Kruitbosch te Teuge, die mededeelt, dat hij voor de ouderen wil meedoen en zijn zus met de jongeren en ook dat ze de raadsels al vaak opgelost, maar de oplossingen nog nooit ingestuurd hebben. Deze neef verzuimde echter zijn voornaam op te geven. Wil je die de volgende maal vermelden? Tenslotte kunnen wij als nieuwe nicht noemen: Nely Vlok te Moordrecht.

Alle vier een hartelijk w^elkom toegeroepen met de wens, dat zij bij leven en welzijn nog vele jaren zullen bhjven meedoen als de Heere het vergunt.

Daar 't nu weer de tijd is, dat de oplossingen ingezonden mogen worden, wekken wij anderen op om zich ook aan te sluiten bij hen, die de oplossingen inzenden en alzo het voorbeeld van de bovengenoemde nieuwe neven en nichten na te volgen.

Voordat we nu overgaan tot het geven van de nieuwe raadsels, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 569 tot en met 572.

OPGAVE 569.

Jongeren:

1. Haman de zoon van Hammedatha. (mand, zat, Nathan, oom. Eva, Heman, d, h). 2. Thabor. (Tubal-Kain, Herodias, Achis, Babel, Obadja, Rhode). 3. Sanballat de Horoniet. {Abel, Silo, Nahor, nat, de, t). Ouderen:1. Laat ons dan nu een verbond maken. 2. Bezai, Bebai, Arah. 3. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand. (Kreta, ijzer, Noach, wijn, zonde, genade, tam, Dan, heidaar). OPGAVE 570. Jongeren:1. Bethanië. (Beor, Emmaüs, Thyatire, Hiram, Abner, Nabal, Issaschar, Ezechiël). 2. Velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria. (woord, Jona, leven, eeuw, arend, Maria, gekomen, maten, hit, 2 x t). 3. Jozef, Basan, Haman, Mozes, Horeb, Maria, Haran, Laban, Nahor, Abram. Ouderen:1. En de ark ging op de wateren. 2. Lamech, Kanaan, Nimrod. 3. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als een wind. (wezen, weelde, balsem, wind, vijf, geel, vonden, Demas, 2 x leus, Nain, Farao, 2 x la, non). OPGAVE 571. Jongeren:1. Jaël de huisvrouw van Heber. (berouw, Ketura, heden, vis, Jona, vier, leed, h). 2. Hanani. (Henoch, Asnath, Ninevé, Amram, Nebukadnezar, Ismaël). 3. Dit is het eerste gebod.

Ouderen;

1. Kores, Ahasvéros, Darius. 2. Ik ben het brood des levens. 3. Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven zwart zijn. (waarde, Uzzia, Moab, ijzer, dertien, raderen, David, ton, en, helm, hel, r).

OPGAVE 572

Jongeren:

1. Eén en twintig jaar was Zedekia oud als hij koning werd en regeerde elf jaar te Jeruzalem. (Zadok, Johannes, Jeremia, Uria, Fanuël, geweer, wijze, dwaas, jager, geel, dertien, klein, den, tt). 2. Damascus. (Dorkas, Amazia, Mozes, Abraham, satan, Cornelius, Uz, Simon). 3. Nehemia, zoon van Hachalja. (Cham, Ahazia, Jaël, neven, hoon).

Ouderen:

1. Mizraim, Put, Kusch. 2. Laat ons dan nu een verbond maken. 3. Weest blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. (gewin, Korach, ijver, stijven, met, bad, twisten, bloed, wijs, palen, maanden, Heman).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 576

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit Leviticus 25 kan men vinden door uit elk dier hieronder volgende zinnen een woord te zoeken en de woorden naast elkaar te plaatsen, a. Ziet, Ik zal zenden tot vele vissers. b. Ben ik mijns broeders hoeder? c. Spreek nu tot de mannen van Juda. d. Vraag toch de Heere voor ons. e. Weet dat uw zaad vreemd zal zijn. f. En God gedacht aan Noach. 2. Noem de naam van: a. de vrouw die van zeven boze geesten verlost werd. b. de persoon, die zich als een groot beest leerde kennen. c. de plaats waar de man vandaan kwam, die gedwongen werd het kruis van de Heere Jezus te dragen. d. de vader van Lot. e. de discipel, die zeide: Gij zijt de Christus. f. het land van Ezau's nakomelingen. g. de plaats waar Mefiboseth woonde. h. de zoon en opvolger van koning Joas. Welke naam vormen de eerste letters van de boven gevraagde namen? 3. Een tekstgedeelte uit het boek Genesis bestaat uit 36 letters. Zbek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens; 5 13 1 9 22 32 is de naam van de plaats waar Jozef door zijn broeders verkocht werd. 6 24 21 was de grootmoeder van Enos. 27 3 16 25 36 12 21 was een profeet uit het Oude Testament, vnens vader Kuschi of Cuschi heette. Job woonde in 17 14.

31 2 33 28 11 is een knaagdier, genoemd in Psalm 104. 29 7 20 10 26 is een getal onder de tien. 19 33 15 4 ligt niet ver van het vorige getal. Dan zult gij van mijn 30 35 .8 rein zijn (Gen. 24). Of zo hij ook om een 34 18 zou bidden.

Ouderen:

1. Maak uit: ORPELALAPUNULE de namen van vier kleinzoons van Jakob. 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Job tussen de hoofdstukken 17 en 21. a. Gij waart ook met Jezus, de Galileër. b. Een dwaas zal de tucht zijns vaders versmaden. c. God woti mij niet verachten. d. Ik zal uw afkeringen genezen. e. VeiTnaan de jonge mannen insgelijks. f. Dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken. 3. Een tekst uit het Spreukenboek bestaat uit 59 letters. Zoek deze tekst met behulp van de navolgende gegevens: Het gebergte waar Jonathan en twee broers van hem sneuvelden. Eén de Midianietische vorsten, die door de Eframieten gevangen genomen en gedood werd, heette 4 26 5 15 (Richteren). Jozef had 33 30 17 28 zonen. 52 22 11 58 15 16 56 51 is één der werkdagen. 34 25 6 25 3 57 45 werd door vuur verwoest. En Ik zal over het huis van Juda een 8 9 14 7 36 verbond oprichten. Een 39 44 35 27 is een tak. De diepte der zee wordt ergens in het Nieuwe Testament uitgedrukt in 13 31 18 37 24 38 59. 47 50 29 was een zoon van Jakob. Met smart zult gij daarvan 10 43 48 40. Wij hebben deze schat in aarden 21 53 46 42 23. 49 2 32 is een soort boom.

De oplossingen van de raadsels der opraven 569 tot en met 572 kunnen inö gezonden worden aan het adres van

Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken