Bekijk het origineel

Vergadering van de Tweede Kamer op vrijdag 20 maart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vergadering van de Tweede Kamer op vrijdag 20 maart

3 minuten leestijd

In deze vergadering werd na opening door de voorzitter Dr. Kortenhorst allereerst het proces-verbaal van de verkiezingen door de voorzitter van de daartoe aangestelde kommissie, de heer Zegering Hadders, voorgelezen. Dit proces-verbaal was een zeer lijvig stuk, dat op al de bezwaren, welke tegen de uitslag der verkiezingen waren ingebracht, uitvoerig inging, ook op het bezwaarschrift, dat door de heer Mr. Smits ter kennis van de Kamer was gebracht. De in dit bezwaarschrift te berde gebrachte bezwa­ ren betreffende enkele stemibureau's in Amsterdam waren door de kommissie onderzocht.

Het was de kommissie gebleken, dat er na ingesteld onderzoek geen aanleiding bestond, dat er ten aanzien van het stemmenaantal op de G.P.V.-kandidatenlijst enige wijziging ten gunste van het G.P.V. kon worden aangebracht.

Dit ingestelde onderzoek had tengevolge, dat er in de Kamer geen debat over deze aangelegenheid plaats vond, wat anders stellig wel het geval zou geweest zijn. De kommissie sprak wel haar afkeuring uit over de gang van zaken, zoals die bij de desbetreffende Amsterdamse stembureau's had plaats gegrepen en drong er in haar proces-verbaal op aan, dat de regering maatregelen zou treffen, dat niet alleen de onregelmatigheden in Amsterdam, maar ook de elders voorgekomene niet meer in de toekomst zullen kunnen voorkomen; doch was tevens van oordeel, dat de onregelmatigheden niet van die aard waren, dat zij enige wijziging in de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer zouden rechtvaardigen; een oordeel, waarmede tenslotte heel de Kamer akkoord is gegaan.

Nadat de aanwezige leden na de verschuldigde aflegging van de eden en beloften waren geïnstalleerd tot Kamerleden, kwam de stemming over de presidenten aan de orde.

Alvorens daartoe overgegaan werd, vroeg prof. Romme het woord, dat hij verkreeg. Hij las de brief voor, wellce Mr. Burger hem betreffende de verkiezing van Dr. Kortenhorst had toegezonden, opdat deze brief in de Handelingen van de Kamer zou worden opgenomen. Uit deze brief kwam vast te staan, gelijk reeds in de bladen gepubliceerd was, dat de Partij van de Arbeid haar stem niet op Dr. Kortenhorst zou uitbrengen. In plaats daarvan bracht zij haar stem uit op een ander rooms-katholiek Kamerlid, de heer Fens. Dit belette echter niet, dat I> r. Kortenhorst met grote meerderheid van stemmen opnieuw tot Kamerpresident gekozen werd.

Bij de verkiezing van de Tweede Kamervoorzitter verscheen prof. Romme andermaal op het spreekgestoelte ter aflegging van een korte verklaring, welke inhield, dat waar men van de zijde van de P.v.d.A.-fraktie had te kennen gegeven Dr. Kortenhorst niet geschikt te achten voor Kamerpresident, de K.V.P. niet wüde medewerken aan de verkiezing van een Kamerlid van de P.v.d.A. tot tweede voorzitter. Het resultaat van de stemming was, dat de heer Korthals, een V.V.D.-er, tot tweede voorzitter verkozen werd, terwijl tot derde voorzitter de heer Roosjen van de A.R.-fraktie verkozen werd.

Ongetwijfeld is door dit voorval de breuk tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. nog groter geworden, waardoor de kaas op de vorming van een kabinet, gesteund door de K.V.P., A.R.P., C.H.U. en V.V.D. weer zoveel te groter is geworden, ofschoon er met zekerheid nog niets te zeggen valt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

Vergadering van de Tweede Kamer op vrijdag 20 maart

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken