Bekijk het origineel

De onregelmatigheden bij de verkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De onregelmatigheden bij de verkiezingen

4 minuten leestijd

Er zijn bij de verkiezingen onregelmatigheden voorgekomen. Ook het proces-verbaal, dat in de Tweede Kamer werd voorgelezen, heeft dit bevestigd.

Zij mogen dan volgens het proces-verbaal niet van die aard zijn geweest, dat daardoor enige wijziging ten aanzien van de gekozen Kamerleden heeft plaats te vinden, nochtans dienen er van regeringswege maatregelen getroffen te worden, dat dit in de toekomst niet meer voor kan komen. Daarop wensen de afgevaardigden der S.G.P. bij een daarvoor geschikte gelegenheid aan te drin­ gen bij de regering. Deze aangelegenheid is van te gevidchtige aard, dan dat hierbij de Kieswet niet maar voetstoots overtreden kan worden. En dit is gebeurd.

In het „Algemeen Handelsblad" van woensdag 15 maart staan de bevindiagen van een reddrteur van het blad — vergezeld van een tweede persoon — te lezen, welke zij bij hun bezoek aan zeven stembureau's hebben opgedaan. Wij lezen daaromtrent:

De werkzaamheden waren op dat tijdstip — kort na zeven uiu: — in volle gang. Om zo spoedig mogelijk de uitslagen aan den volke bekend te kunnen maken, waren op alle bezochte bureau's hulpkrachten ingeschakeld. De Kieswet verbiedt dit niet. Wel stelt de wet de voorwaarde, dat deze hulpkrachten — voor zover zij niet plaatsvervangende leden van het stembureau zijn — worden gerekruteerd uit ambtenaren der gemeente, daartoe door het gemeentebestuur aangewezen. Begrijpelijke voorwaarde. Men dient te weten wie men met deze vertrouwensvolle en hoogst verantwoordelijke taak belast.

Welnu, in geen van deze zeven gevallen werden funktionarissen, als bovenbedoeld, onder deze hulpkrachten aangetroffen. Wel familie en relaties van leden van het stembureau, onder wie zelfs jeugdige personen, die niet eens gerechtigd waren aan de verkiezingen deel te nemen!

Maar daarbij bleef het niet. Volgens de Kieswet dienen niet gebruikte stembiljetten, die bestemd waren voor niet verschenen kiezers, na afloop van de stemming te worden geteld en in een afzonderlijk pak te worden gesloten, dat vervolgens moet worden verzegeld. Pas daarna mag de stembus worden geopend. De reden ligt voor de hand: Onder alle omstandigheden moet worden voorkomen, dat losse ongebruikte stembiljetten zouden kunnen worden vermengd met de biljetten, die uit de geopende stembus worden gehaald.

Op alle zeven bureaus was evenwel de praktijk, dat de niet-gebruikte stembiljetten open en bloot op tafel lagen, terwijl in de onmiddellijke nabijheid de gebruikte stembiljetten uit de bus waren gehaald en — deels door volstrekt onbevoegden — werden geopend. Maar in het door voorzitter en leden te ondertekenen proces-verbaal staat volgens het geijkte formulier te lezen, dat de stembus is geopend na het verzegelen van de pakken met niet gebruikte stembiljetten.

Als kiezer heeft onze redalcteur dan ook terstond zijn bezwaren tegen de gang van zaken ingediend. „Alle ingebrachte bezwaren", aldus de Kieswet, „worden in het proces-verbaal gemeld". Niet aldus in Amsterdam, In twee gevallen weigerde een voorzitter van een stembureau hardnekkig en uitdrukkelijk van de ingebrachte bezwaren in het procesverbaal gewag te maken. Daarmede zijn plicht verzakende.

Zeven stembureau's werden bezocht. In alle zeven werden onregelmatigheden gekonstateerd. Het laat zich niet bij benadering schatten, hoeveel van dergelijke voorvallen alom in den lande zijn voorgekomen, zonder dat zij aan het licht traden.

Even verder wordt in het artikel gezegd: Maar al het water van de zee wast niet af, dat door deze gebeurtenissen een smet aan de laatste verkiezingen kleeft, ja, meer dan dat, men mag gevoegelijk aannemen, dat aldus aan kwaadwillende elementen meer gelegenheid tot het uitoefenen van ongewenste praktijken is geboden, dan bij strikte naleving van de wet het geval geweest zou zijn.

Tot zover het artikel van het „Algemeen Handelsblad" aangehaald.

Het betreft hier een zeer gewichtige zaak. Ons volk heeft er recht op, dat bij de verkiezingen de Kieswet strikt wordt nageleefd. Ingrijpende maatregelen zullen dan ook nodig zijn, dat dit in de toekomst geschiedt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

De onregelmatigheden bij de verkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken