Bekijk het origineel

De uiislag der verkiezingen in de drie noorderlijke provincies

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De uiislag der verkiezingen in de drie noorderlijke provincies

7 minuten leestijd

PROVINCIE GRONINGEN

In de gemeenten dezer provincie verkreeg de S.G.P. het navolgende aantal stemmen:

Groningen (stad) 182, Adorp 1, Aduard I, Appingedam 6, Baflo O, Bedum 9, Beerta 4, Bellingwolde 4, Bierum 16, Delfzijl 14, Ezinge O, Eenum O, Finsterwolde 4, Grijpskerk 5, Grootegast 10, Haren 10, Hoogezand-Sappemeer 13, Hoogkerk 2, Kantons 1, Kloosterburen O, Leek 37, Leens 5, Loppersum 1, Marum 3, Meeden 1, Middelstum 1, Midwolda 14, Muntendam 1, Nieuwe Pekela 23, Nieuweschans 1, Nieuwolda O, Noordbroek 3, Noorddijk 1, Oldehove O, Oldekerk 2, Onstwedde 69, Oude Pekela 12, Scheemda 6, Slochteren 23, Stedum 5, Ten Boer 3, Termunten 7, Uithuizen 3, Uittermeden 10, Ulrum 14, Usquert 2, Vlagtwedde 11, Wedde 4, Wildervank 10, Winschoten 12, Winsum 3, Veendam II, Warfum 3, 't Zandt 1, Zuidbroek 2, Zuidhom 1.

PROVINCIE FRIESLAND

In de gemeenten dezer provincie verkreeg de S.G.P. het navolgende aantal stemmen:

Achtkarspelen 72, Ameland 1, Baarderadeel 8, Barradeel 5, Het Bildt 12, Bolsward 8, Dantumadeel 543, Dokkum 39, Doniawerstal 17, Ferwerderadeel 7, Fra-, neker 26, Franekeradeel 6, Gaasterland 160, Harlingen 44, Haskerland 20, Heerenveen 19, Hemelumer OIdeferd 29, Henneradeel 5, Hindelopen 1, Idaarderadeel 2, Kollumerland 108, Leeuwarden 131, Leeuwarderadeel 1, Lemsterland 68, Menaldumadeel 13, Oostdongeradeel 14, Ooststellingwerf 13, Opsterland 12, Rauwerdeghem O, Schiermonnikoog O, Sloten 6, Smalhngerland 35, Sneek 47, Staveren O, Terschelling 1, Tietjerksteradeel 125, Utingeradeel 43, Vlieland 1, Westdongeradeel 28, Weststellingwerf 15, Wonseradeel 31, Workum 4, Wymbritseradeel 6, IJlst 0.

PROVINCIE DRENTHE

In de gemeenten dezer provincie verkreeg de S.G.P. het navolgende aantal stemmen:

Anlo 5, Assen 23, Reilen 11, Borger 2, Coevorden 6, De Wijk 2, Dalen 3, Diever 2, Dwingelo 2, Emmen 40, Eelde O, Gasselte 2, Gieten O, Havelte 4, Hoogeveen 145, Meppel 39, Nijeveen O, Norg 3, Odoom 8, Oosterhesselen 4, Peize 3, Roden 6, Rolde 4, Ruinen 12, Ruinerwold O, Schoonebeek 4, Sleen 4, Smilde O, Vledder 2, Vries 6, Westerbork 38, Zuidlaren 6, Zuidwolde 8, Zweelo 0.

Wij hebben ons bepaald tot het weergeven van het aantal stemmen, dat de S.G.F, in de drie noordelijke provincies behaald heeft. Wij zijn daarbij niet op de beschrijving van nadere bijzonderheden ingegaan. Elke lezer van „De Banier", die daarvoor belangstelling heeft, kan dit uit de opgave van het aantal stemmen, dat de S.G.P. in deze gemeenten verkreeg, doen. Wij wensen ons al­ leen maar te bepalen tot de mededeling vari het feit, dat het stemmenaantal, vergeleken met dat de S.G.P. in 1956 bij de Kamerverkiezingen verkreeg, in Groningen terugliep van 615 op 587, maar percentsgewijze gelijk bleef; in Friesland van 1853 op 1690, maar ook daar percentsgewijze geen verandering is ingetreden; en in Drenthe van 441 op 394, terwijl ook daar percentsgewijze niet achteruit is gegaan.

In deze provincies is de tijdgeest zeei doorgedrongen, zowel ten aanzien van de openbare werelddienst, als van de toeneming van de eigenwillige godsdienst, welke daarin beide tot het grote verval zeer veel hebben bijgedragen. Het aantal inwoners, dat nog prijs stelt op de leer der gereformeerde voorouders, welke naar den Woorde Gods is, is daarin, vergeleken met de grote massa, welke daarmede geheel heeft afgedaan, zeer klein. De waarheid, welke naar de godzaligheid is, vindt daarin helaas maar weinig ingang, met gevolg dat aardse belangen bij de meesten van hun bewoners de hoofdzaak uitmaken, ja zelfs veelal de enige zijn, waarom zij zich bekommeren. Brood en spelen nemen bij dezen het hart, het verstand en de zinnen geheel in beslag. Hoe jammerlijk het ook moge zijn, het is helaas niet anders. Men leeft er op los alsof men altijd op aarde zal blijven en aan het leven nimmer een einde zal komen. Zo bedi-iegt men zichzelf, want niets is schier zo zeker als dat een mens sterft. En het is buitengewoon dwaas bovendien, want wat is de tijd in vergelijking met de eeuwigheid? Doch in deze dwaasheid en verblinding leven er in deze provincies met de grote massa van ons volk velen daarhenen. Dezen zijn er alleen maar op uit om naar het genoegen van hun vlees te leven, er zich niet over bekommerende hoe zij straks uit de tijd zullen gaan, hetgeen toch een ieder hunner zal wachten en wat menigwerf zo ongedacht en onverwacht geschiedt. Zo te leven is niet alleen dwaas, maar onverantwoordelijk en verderfelijk bovendien. Alzo zal geen enkel mens zonder verschrikking voor de rechterstoel van Christus kunnen verschijnen, waarvoor een ieder zal hebben te verschijnen om er rekenschap van af te leggen hoe hij zijn leven geleid heeft.

Doch dit weegt bij zo velen in het geheel niet meer. Los en lichtzinnig leven dezen daarhenen, zelfs in kerkelijke kringen, totaal geen acht gevende op de uitspraken van Gods Woord, dat niemand zonder wedergeboorte in het Koninkrijk Gods zal ingaan en dat een iegelijk mens zich heeft te onderzoeken, ja nauw te onderzoeken heeft of hij in het geloof is. Dit in aanmerking nemende, laat het zich verklaren, dat zo velen in deze provincies de waarheid de rag toekeren en Christus' woord geheel in de wind slaan, dat ons zegt: „Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden". Alsook Zijn uitspraak, dat velen menen te zullen ingaan ten eeuwigen leven, maar niet zullen kunnen ingaan.

Het verval in deze provincies is wel zeer grcot als wij bedenken, dat de Reformatie in Friesland en Groningen diepe wortels heeft geschoten.

Wat Friesland betreft, heeft eertijds in Franeker aan de hogeschool Amesius, die zowel in geleerdheid als in godzahgheid uitblonk, onderwijs gegeven, dat vele leerlingen ook van buiten deze provincie trok — onder meer heeft Ds. van Lodensteijn dit een tijdlang gevolg. Ook hebben de beide Brakels, vader en zoon, door hun predikaties en geschriften er esn grote invloed uitgeoefend, heeft Witsius als predikant in Leeuwarden het Woord bediend en met hem nog zo vele andere rechtzinnige predikanten.

Friesland heeft dan ook in het verleden, ook mede door de invloed van stadhouder Willem-Lodewijk van Oranje, jarenlang op de bres gestaan voor de aloude gereformeerde waarheid.

Wat Groningen betreft, waarin het verval eveens zeer groot is, ook daarin was de waarheid eenmaal bij velen zeer geacht en in hoge eer. Daarin zijn vele predikanten geweest, vwer geschriften in en buitsn dit gewest, getuige de vele herdrukken er van, veel gelezen zijn geworden. Om er maar enkele te noemen: Ds. Mees en Ds. van Velzen te Groningen, Ds. Schortinghuis te Midwolda, Ds. Verschuur te Neerijp, Ds. Apelius te Zuidbroek, Ds. Antonides te Westerdijkshorn en Ds. Sicco Tjaden te Nieuwe Pekela, terwijl aan de akademie te Groningen in vroegere eeuwen hoogleraren zijn geweest, die de waarheid, welke naar de godzaligheid is, liefliadden; onder wie er één, met name Driesssn, is geweest, die een boek over de genade geschreven heeft, die na zijn bekering getuigde, dat hij, hoewel hij er een boek over geschreven had, tevoren van de genade niets geweten en verstaan had; en in de stad Groningen heeft ook freule Gockinga geleefd, die werken van de beroemde godvrezende Engelse Dr. Owen vertaald heeft.

De provincie Drenthe betreffende, waarin de beginselen der Reformatie bij lange na niet zo veel ingang gevonden hebben als in Groningen en Friesland, dit gewest heeft ten aanzien van de waarheid ook betere tijden gekend. Dit valt mede af te leiden uit hetgeen Ds. Sicco Tjaden, zelf een teder levend kind Gods, heeft medegedeeld over een avond, welke hij in Beilen, in een gezelschap van niet minder dan 150 personen, onder wie vele oprechte christenen waren, heeft doorgebracht.

Het verval in de noordelijke provincies geeft redenen te over om er droefmoedig over gestemd te zijn. Vooral gelet op het verleden, heeft de S.G.P. redenen genoeg om in de toekomst haar volle aandacht daaraan te besteden. Zij moge haar verantwoordelijkheid te dien opzichte terdege gevoelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

De uiislag der verkiezingen in de drie noorderlijke provincies

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken