Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

9 minuten leestijd

op onderscheidene plaatsen in de Heüige Schrift lezen wij, dat de wereld in het boze ligt. Dit is en wordt te allen tijde door de feiten bewaarheid, al is deze uitspraak gedurig tegengesproken. Hoevele malen niet is zelfs beweerd, dat de wereld goed is, zelfs best is. Nochtans hebben ook degenen, die zulks beweerden, tevens als hun wens te kennen gegeven, dat er wat uit de wereld weggenomen diende te worden, onder meer de dood, ziekte en allerlei ellende, waaronder de oorlog en de tyrannic. Met al de pogingen, die men in de loop der eeuwen heeft aangewend om de dood uit de wereld te bannen, is dit echter niet gelukt en zal het ook niet gelukken, want het waarschuwend woord, dat de Heere tegen onze eerste voorouders sprak: „Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven", valt niet krachteloos te maken. Evenmin zal men de ellenden, welke door de zonde over de mensheid gekomen zijn, kunnen verdrijven. Het is toch door de zonde, dat zij in de wereld gekomen zijn, waardoor de wereld in het boze ligt. En hoe meer nu de zonden bedreven worden, ook des te meer zullen de ellenden toenemen, want er is een onverbrekelijke band tussen de zonde en de ellende.

Doch wie gelooft dit nog in onze donkere dagen van groot verval? Wie richt zijn leven daarnaar? Wij zien integendeel, dat thans de zonden als water worden ingedronken. Vandaar ook dat allerlei ellenden in onze tijd kunnen worden waargenomen. Men heeft wel geprofeteerd, dat het beter zal worden: de oorlogen zouden volgens deze profetie spoedig tot het verleden behoren en een algemene wereldvrede zou in het naaste verschiet opdagen. Doch wat is er van deze profetieën uitgekomen? Benevens de warme oorlog woedt nog steeds de koude. Ook is men nu al zo vele jaren bezig om de mensheid van allerlei ellende te bevrijd, n en haar zonder verschrikking in een zcgsnaamde vrije samenleving gelukkig te doen leven.

En wederom stellen wij de vraag: wat is er van geworden? Een groot deel der mensheid is van vrijheid beroofd en verkeert in een staat van slavernij. En thans wordt er weer een volk van zijn vrijheid beroofd.

Dit heeft in Tibet plaats, waarin een opstandige beweging tegen de kommunistische Chinezen is uitgebroken, welke de kommunisten, evenals in Hongarije, met gebruik van wapengeweld zoeken te onderdrukken en, afgaande op de berichten, ook zo goed als onderdrukt hebben. Dit heeft wel hevige verontwaardiging en ergernis in een groot deel der wereld opgewekt, maar daar zal het wel bij blijven. Zelfs als de Tibetanen een beroep op de Organisatie der Verenigde Naties doen, waarin de rechten van de mens op vrijheid zijn geproklameerd en waarin men volgens haar beginselen zich beijvert om een dusgenaamde vrije wereld in het leven te roepen, zullen zij stellig nul op het rekwest krijgen, gelijk dat met de Hongaren het geval geweest is.

De minister-president van India, Nehroe, heeft alreeds verklaard, dat zijn land tegenover Tibet en wat daarin thans voorvalt en voorgevallen is, een neutrale houding zal aannemen, al werd door zijn onderminister een Chinese bewering in het parlement van India onbehoorlijk genoemd. Ter gelegenheid dat de onderminister in het parlement verklaard heeft, dat het hoogst ongepast is geweest van de Chinese ambassade om te beweren dat te Kalimpong in India het centrum van de opstand in Tibet zou zijn, en dit nog eens herhaalde nadat de minister-president Nehroe dit had tegengesproken, ontstond er in het parlement een hevig tumult.

De aanleiding daartoe was de verklaring van een onafhankelijk parlementslid, welke inhield, dat de herhaling van de bewering van de Chinese ambassade na Nehroe's tegenspraak een schending betekende van zekere beginselen, waarop de Chinees-Iadiase overeenkomst van vreedzaam-naast-elkaar-bestaan berustte.

De socialistische leider, Kriplani, zeide, dat de logische gevolgtrekking van de Chinese bewering was, dat de Indiase kommunisten een Chinese interventie , , om het broeinest van samenzwering in Kalimpong te vernietigen", zouden toejuichen, waarop de kommunistische leider aan het adres van de socialisten schreeuwde: Jullie zijn Amerikaanse agenten! welke woorden aanleiding gaven tot een oorverdovend kabaal.

Geen wonder, dat de kommunisten uiterst gebeten zijn op een beweging, die in Kalimpong tegen de kommunisten zich keert. Van die zijde zijn toch gewoonlijk betrouwbare berichten over het optreden van de kommunisten in Tibet wereldkundig gemaakt. Volgens berichten van die zijde halen de kommunistische Chinezen duizenden Tibetanen op en brengen hen in vrachtauto's waarschijnlijk naar dwangarbeiderskampen. Ook melden deze berichten, dat de Chinezen de bewaking van het Indiase konsulaat-generaal te Ltiasa, de hoofdstad van Tibet, hebben verscherpt en een Indiase boodschapper toegang tot het Chinese buitenlandse bureau, dat dichtbij het konsulaat-generaal is gelegen, geweigerd hebben.

Sinds 1 april beschieten volgens genoemde berichtgeving de Chinezen met zwaar geschut groepen opstandige Khambra's ten zuiden van Lhasa, zijn er hondei-den Tibetanen door de Chinese kommunisten doodgeschoten of opgehangen en zouden alleen in Lhasa meer dan 3000 personen, onder wie talrijke vrouwen, zijn omgekomen. Ook zou volgens deze berichten de strijd in Tibet weder zijn opgelaaid, terwijl volgens het officiële persbureau van de nationalistische Chinezen op Formosa de anti-kommunistische Khambra-stammen 300.000 man bijeengebracht hebben voor een aanval op Lhasa.

Overeenkomstig de mededelingen uit nationalistische kranten verloopt het afwerpen van voorraden voor de Tibetaanse opstandelingen bevredigend, inmiddels laat de Chinese regering duizenden soldaten naar Tibet brengen.

De voormalige regeerder van Tibet, de Dalai Lama, heeft de vlucht uit Lhasa moeten nemen. De regering in Lhasa is in handen gesteld van Pantsjin Lama, die met de Chinezen samenwerkt. Deze heeft de hoop uitgesproken, dat de Dalai Lama spoedig bevrijd zou worden. De Chinese regering te Peking heeft toch de voorstelhng gegeven, dat de Dalai Lama door de opstandelingen ontvoerd zou zijn. Chinese jachtvliegtuigen moeten op • het ogenblik onafgebroken patrouilleren boven het zuidoosten van Tibet, dat in handen der opstandelingen is. Deze zoeken aldaar naar de Dalai Lama en zijn gezelschap.

Volgens het officiële persbureau van de Chinese nationalisten op Formosa heeft de Dalai Lama een veilige plaats in Tibet bereikt en leidt hij de opstand tegen de kommunisten persoonlijk. Maar volgens de laatste berichten moet hij reeds veilig in India zijn aangekomen.

De oudste broer van de Dalai Lama, die al drie jaar in Amerika studeert, zeide dat er volgens de laatste becijfering op het ogenblik al 18.000 Tibetaanse vluchtelingen uit hun land naar India zijn gevlucht en hij deed in New York een beroep op de vrije wereld om zo veel mogelijk steun te verlenen aan de duizenden Tibetanen, die uit hun land zijn gevlucht. Hij verklaarde voorts, dat de Chinese kommunisten, toen zij in 1950 in Tibet kwamen om zogenaamd het land te bevrijden, hadden getracht druk op hem uit te oefenen om de Dalai Lama aan hun kant te krijgen.

Terwijl deze gebeurtenissen in Tibet plaats grijpen, zullen dan de ministers van buitenlandse zaken op 31 mei te Geneve in konferentie bijeenkomen. Dit kan nu wel als vaststaand worden aangenomen, nu ook de Russische regering heeft doen weten, dat zij ook door haar minister van buitenlandse zaken op de konferentie vertegenwoordigd zal zijn.

Zijn de gebeurtenissen in Tibet al niet bevorderlijk om een goed resultaat van deze konferentie te verwachten, wat bij Berlijn zelf heeft plaats gevonden, is dit evenmin.

Aldaar heeft de Amerikaanse regering dezer dagen een vliegtuig, met name de , , Hercules", hoog in de lucht laten vliegen om de vrije toegang tot Berlijn te beproeven.

Naar verluidt, zouden de bondgenoten van Amerüca niet tevoren officieel over de vlucht van de „Hercules" zijn geraadpleegd. Doch de Engelse en de Franse vertegenwoordigers in het Berlijnse kontrolecenlTum kregen, evenals de Russische regering, wel van te voren kennis van het vliegplan van de „Hercules".

Men neemt aan, dat de Russen aan de hand daarvan besloten hebben de „Hercules" op te vangen en op zijn tocht door haar vliegtuigen te begeleiden, zonder het aan te vallen, al naderden deze het soms zeer dicht op een gevaarlijke wijze.

Van de zijde van de Amerikaanse eii Engelse regeringen is op 1 april op hoog niveau overlegd of zij meer vliegtuigen boven de 3000 metergrens naar Berlijn zouden sturen, als proef op de som van een eventuele luchtbrug, of dat men het bij de vlucht van de „Hercules" zou laten.

Een Russische woordvoerder waarschuwde dezer dagen, dat wanneer de Amerikaanse luchtmacht voortgaat boven de 3000 metergrens te vliegen, dit komplikaties zal opleveren.

De Amerikanen en ook de Engelsen houden vol, dat wel de breedte van de korridor is bepaald, maar niet de hoogte. Inmiddels is de tweedaagse konferentie van de vier westelijke ministers van buitenlandse zaken geëindigd zoals zij he- ffon, namelijk met overeenstemming over ie principes van de politiek tegenover de Russische regering, maar met nog evenveel meningsverschillen over de praktische uitvoering op de topkonferen-tie.

Het is niet onmogelijk, dat wanneer de datum van de ministerkonferentie met de Russische delegatie in Geneve op 11 mei naderbij komt, deze geschillen nog weggewerkt zullen worden.

Van de oorspronkelijke gedachte, dat de ministers mogelijk een nieuwe gedragslijn zouden kunnen vaststellen, schijnt weinig terecht te zijn gekomen. Integendeel schijnen de ministers, met aktieve steun van de minister van buitenlandse zaken van West-Duitsland, von Brentano, en naar men gerust kan aannemen ook met die van Amerikaanse zijde, overeengekomen te zijn hun standpunt, dat zij vóór het bezoek van Macmillan aan de Russische regering hadden ingenomen, te handhaven.

P.S. Volgens de allerlaatste berichten, •welke te onzer beschikking staan, is de Dalai Lama inderdaad ontkomen aan de schei-pe vervolging, welke de Chinese kommunisten hadden ingezet om hem gevangen te nemen. Hij is in het grensgebied van noordoost India aangekomen, waar hij de Indiase grens heeft overschreden. De Indiase regering zal hem pohtiek asyl verlenen. Dit werd door politieke woordvoerders in New Delhi medegedeeld en is door de Chinese radio te Peking bevestigd, die aan haar mededeling toevoegde, dat hij onder dwang van de opstandelingen Tibet had verlaten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken