Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Alweer twee neven er bij. Het zijn Jan en Freek Rijkebroer te Rotterdam, die schreven, dat zij des zondagavonds na kerktijd bij opa en oma op bezoek gaan en zioh dan bezighouden met het oplossen der raadsels, waarbij dan tevens kennis uit Gods Woord wordt verkregen. Beiden roepen wij een hartelijk welkom to© met de wens, dat zij bij leven en welzijn nog vele jaren zullen blijven meedoen.

Voordat we nu overgaan tot de nieuwe raadsels, zullen waj als naar gewoonte eerst de oplossingen veameJden van de raadsels der vorige reeks opgaven, n.l. van 573 tot en met 576. Ze luiden als volgt:

OPGAVE 573

Jongeren:1. Bera, koning van Sodom en met Birsa, koning van Gomorra. (Gesem, Rabsaké, Naomi, brood, Moria, vat, 2 x On, vink, rag, N.N., g-n.).

2. Jeremia. (Jozef, Eskol, Ruben. pela, Israël, Aser). Endor, Mach-

Ouderen:

1. En Baruch, de zoon van Neria, deed naar alles, dat hem de profeet Jeremia geboden had. (Zacharia, Potifera, groen, Sodom, 2 X breed, Eva, Halleluja, Nathan, menende, Deen de, d).

2. Epenetus, Flegon, ApeUes.

OPGAVE 574

Jongeren:

1. 2. Ahüliab. (Anna, Hagar, Othniël Lydia, Is-maël, Achab, Bethel). God dan maakte die twee 'grote lichten. En Ezra, de schriftgeleerde, gmg voor hun aangezicht henen. (Zaoharias, Gehazi, Goël, Nun, thans, ceder, verleden, heden, gift, groen).

Ouderen;

1. Zacharia, de zoon van Barachia. (Rachab, Achan, Zoar, David, Azië, On). 2. Maak mij bekend de weg, die ik te gaan heb. (Adam, Kain, wijd, negen, tien, km., bede, baken, heg). 3. Abram, Nahor, Hairan.

OPGAVE 575

Jongeren:

1. Door Mij regeren de koningen. 2. Melchizédek, de koning van SaJem. (Sem, Cham, Ehza, gevoelen, koek, Nd., m). 3. Agrippa. (Abraham, Gideon, Rehabeam, Izak, Potifar, Paulus, Abel).

Ouderen:

1. Er zal een koning over ons zijn. 2. Naiiman, Abner, Joab. 3. Een koning wordt niet behouden door een groot heir. (honig, woord, drie, kronen, rood^ bruin, tong, keten, eet, 2 x e).

OPGAVE 576

Jongeren:

1. Ik ben die Heere, uw God. 2. Machpela. (Maria Magdailena, Asaf, Cyrene,

Hairan, Petrus, Edom, Lodebar, Amazia).

Amazia). 3. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën. (Dothan, Eva, Zefanja, Uz, konijn, wegen, tien, eed, ei).

Ouderen:

1. Pallu, Er, Pua, Elon. 2. Ook versmaden mij uw kinderen. 3. Beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet wat de daig zal baren. (Gilboa, Oreb, twee, zaterdag, Gomorra, nieuw, twijg, vademen. Dan, eten, vaten, den).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 580

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. een profeet wiens vader Hükia heette. b. een wetgeleerde, die een opdracht kreeg van een Perzische koning. c. de plaats waar Samuel woonde en de Heere een altaar bouwde. d. de negende zoon van Jakob. e. Simon de zoon van Jonas, hem door de Heere Jezus gegeven. f. de vader van Methusalach. g. een weggelopen silaaf, die ondier-Paulus tot bekering kwam. Welke naam voirmen de eerste letters van de gevraagde namen?

2. Zoek uit eUc der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte voormen uit Nehemia 9. a. Vergeef ons onze zonden. b. De vaders zullen niet sterven om de kinderen. c. Wij hebben gezondigd en zijn van het heilspoor afgegaan. d. Omdat ik Uw bevelen bewaard heb. e. De wet des Heeren is volmaakt. f. En de dood zal niet meer zijn. g. Ik heb gedaan wat kwaad was in Uw oog.

3. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit drie en veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:18 26 38 verheugt de levenden (Pred. 10).

De 39 2 6 15 34 is Mijn troon. Ook had de Heere God een 1 14 31 geplant (Gen.).

De Heere Jezus is Profeet, Priester en 4 30 22 10 43 32. 9 24 36 42 29 is een getal beneden tien.

Job stieif 5 8 27 en der dagen zat. Indien het hem 34 40 28 23 is, zo vergeef het hem.

Die Mijn vlees 33 19 25 en Mijn bloed drinkt.

11 35 16 is gelijk 33 19 25. 17 41 21 38 was een lusihoi. Zij gaan de inbeeldingen 3 37 boven.

17 12 13 20 zijn vier gelijke letters, die geraden moeten worden.

Ouderen:

1, Maak uit: RECIMIJUTSPURUER twee namen, die door heidenen aan een tweetal apostelen gegeven werdten.

. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden teizamen leen tekstgedeelte vormen uit Handelingen 2 tot en met 5. a. Ik ben de Opstaodin, g en het Leven.

b. Paulus noemde zich de minste van de apostelen. c. Zij gaven zich eerst aan de Heere. d. Looft Hem met geklank der bazuin. e. Wij horen hen de .grote werken Gods spreken. f. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. g. Zk> is nochtans Mijn getuigenis waarachtig.

3. Een tekstgedeelte uit de Handehnder Apostelen bestaat uit één en zestig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behidp van de volgende gegevens:

15 46 10 44 5 52 bestrafte iemand, die geld aanbood ter verlcrijgin, g van de Heilige Geest,

Een vrouw raakte de 35 11 14 24 Zijns kleeds aan.

Over 18 25 42 58 48 40 zijt gij g^ trouw geweest.

Koning E, glon werd gedood door 55 54 7 32, de zoon van Gera. Wie u zal dwingen één 56 41 6 te gaan, gaat met hem twee. Zie Ik stel u om te bouwen en te 3 47 4 61 22 49 17.

53 37 is een muzieknoot. Noach was uit het geslacht van 8 33 26 29.

Salomo vroeg aan koning Hiram onder meer cederen en 38 28 20 59 19 31. 13 57 34 51 - 1 47 was de t\veede zoon van David, die te Hebron w-boren werd.

Uw muren zijn 9 50 39 23 27 43 voor mij.

Uit 36 2 45 21 kwam een geslacht van reuzen.

60 16 12 is een getal beneden tien. 30 moet geraden worden.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 577 tot en met 580 kimnen ingezonden wordfen. Het adres is: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Voor wie nog nooit de oplossingen ingezonden heeft, is het nu een goede gelegenheid om hiermede te beginnen. Vergeet niet om aan de voorzijde van de brief het woord Nieuw te schrijven. En voorts zij er neg eens aan herinnerd, dat onder de oplossingen voornaam, naam en volledig adi"es moeten vermeld worden, terwijl men aan de achterzijde van de enveloppe naam en volledic adres moet schrijven.

Bij het nazien van de brieven vonden wij er nog één van een nieuwe neef, n.l. Herman Veenendaal te Lunteren, die wij ook hartelijk welkom heben en hetzelfde 'toewensen als de bovengenoemde twee nieuwe neven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken